Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Jaroslav Hanák chce, aby se Česko zařadilo mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa

Dne 9. října 2017 se v Brně v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu konal sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Prezident svazu Jaroslav Hanák poděkoval firmám a jejich zaměstnancům za úspěšný vývoj ekonomiky. Průmysl i HDP rostou díky jejich dobré práci. Zhodnotil také uplynulé volební období vlády a zformuloval vizi pro další ekonomický růst a vývoj. Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR navštívilo na 400 zástupců firem, předseda vlády, čtyři ministři, zástupci politických stran a další významní hosté. 

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR v hodnocení uplynulého období v oblasti legislativy pochválil vládu za zákon o veřejných zakázkách či novelu insolvenčního zákona. V oblasti sociálních systémů pozitivně hodnotil nerušení karenční doby a zavedení úprav ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, jako např. zavádění e-neschopenky či ulehčení administrace exekucí.

Dále svaz vládě poděkoval např. za to, že se snaží řešit nedostatek pracovní síly pomocí Režimu Ukrajina nebo projektem regionální mobility. Pozitivně hodnotil povinnou maturitu z matematiky, nakonec i zajištění finančních prostředků na aplikovaný výzkum nebo jmenování koordinátora digitální agendy. Nezapomněl vyzdvihnout ani zavedení EET nebo to, že se vládě podařilo přijmout dílčí novelu EIA. V oblasti energetiky vláda vydala nařízení, aby zajistila i zpětnou výplatu podporovaným zdrojům energie za dobu provozu, kdy neměly udělenou notifikaci. Zlepšení též vidí v podpoře exportu ze strany státu.

Prezident svazu naopak kritizoval např. dopravní infrastrukturu v ČR nebo stále existující tříštění kompetencí mezi resorty při tvorbě zákonů a vyhlášek. Dále upozornil na skutečnost, že vláda stále nevyřešila, jak bude financovat regionální školství. Vyzval stát, aby začal s osvětou k nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Pořadí ČR z hlediska konkurenceschopnosti

Česká republika se nachází podle Světového ekonomického fóra na 31. místě z hlediska konkurenceschopnosti ze 137 sledovaných zemí. „Chci, aby se Česká republika zařadila do top 20. Za posledních pět let jsme zlepšili naši pozici v celkovém makroekonomickém prostředí a rozvoji finančního trhu. Stále ale zaostáváme v kvalitě institucí. Zkvalitnit musíme i infrastrukturu nebo vzdělávací systém. Alarmující je úroveň českého technického vzdělávání a nedostatečná spolupráce firem a univerzit,“ hodnotil Jaroslav Hanák.

Hodnocení pozitivních i negativních aspektů vývoje vybraných oblastí za uplynulé funkční období současné vlády spolu s doporučeními svazu pro příští vládu shrnuje tab. 1

Aplikovaný výzkum

Pro aplikovaný výzkum a vývoj se nakonec podařilo zajistit potřebné financování pro rok 2018. Pozitivní je, že vláda schválila metodiku hodnocení výzkumných organizací, naproti tomu nestihla schválit zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 

Digitální ekonomika

Aktuálním tématem je digitální ekonomika. Svaz považuje za nutné urychleně dokončit plán rozvoje digitální ekonomiky ČR a e-governmentu. Vláda jmenovala koordinátora digitální agendy, už ale selhala při zajišťování informovanosti firem a dalších soukromých subjektů, aby se mohly připravit na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). „Je pro nás nepředstavitelné, že vláda nepřipravuje žádnou systematickou osvětovou kampaň ke GDPR, aby pomohla podnikům a dalším subjektům připravit se na významné změny. Na ty přitom budou muset reagovat statisíce subjektů a vyhovět požadavkům GDPR nebude vůbec snadné,“ komentovala viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, která stojí za projektem Akademie GDPR. Svaz spolu s dalšími partnery na ní vzdělává firmy a připravuje je na změny, které začnou platit již za půl roku (více na http://www.gdprakademie.cz/). Zavedení EET vidí Svaz průmyslu a dopravy ČR jako pozitivní krok v oblasti odvádění daní. Od státu ale chce, aby nezvyšoval daňovou zátěž, zjednodušil daňové povinnosti, jak dlouhodobě slibuje, a byl zaveden více klientsky přívětivý přístup k daňovým poplatníkům. 

Trh práce

V současné době tuzemským firmám chybí přibližně 200 tisíc lidí. Svaz vítá vládou zavedený projekt Režim Ukrajina (více na http://www.spcr.cz/index-temat/338-rezim). Firmy při vyřizování žádostí ale narážejí na dlouhou čekací lhůtu. Od chvíle, kdy firma požádá o zaměstnance z Ukrajiny, do okamžiku, kdy může jít ukrajinský zájemce na pohovor, uplyne průměrně 113 dní. Potom mají úřady ze zákona dalších 60 dní na vyřízení žádosti. Pozitivně svaz vnímá zaměstnávání odsouzených, které podporuje a pomáhá firmám spolupracovat s věznicemi. Aktivně svaz podporuje také projekt regionální mobility. 

Školství

Za toto volební období se podařilo prosadit povinné přijímací zkoušky na maturitní obory a povinnou maturitu z matematiky, ačkoliv s mnoha výjimkami. Svaz kvituje, že vláda zvýšila platy učitelům. V září svaz spolu s Moravskoslezským krajem a ministerstvem školství spustil pilotní projekt duálního vzdělávání. „Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatelé a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Pro takovou změnu ani není třeba zasahovat do stávající legislativní úpravy, dosáhne se jí dlouhodobým závazkem všech zapojených subjektů. To se svazu podařilo iniciovat v Moravskoslezském kraji, kde se do změny v technickém vzdělávání zapojilo pět škol a pět firem,“ vysvětlil Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Naopak svaz upozorňuje, že vláda nedořešila financování regionálního školství. Vyzývá také stát k dokončení reforem, aby školství neopouštěli kreativní lidé schopní řešit složité problémy a připravení se neustále učit novým věcem. 

Energetika

Průmysl apeluje na vládu, aby rozhodla o posunu ve výstavbě nových jaderných zdrojů. Aktivně by měla také prosazovat zájmy českých firem na evropské úrovni při projednávání a schvalování předpisů obsažených v tzv. zimním energetickém balíčku. Zejména v případě nařízení o trhu a směrnice o energetické účinnosti by měla bojovat za nastavení cílů odpovídajících reál­ným ekonomickým a technickým možnostem české ekonomiky. „Zavázali jsme se k dekarbonizaci energetického sektoru, transformace ale musí probíhat spravedlivě a zohlednit možnosti a ekonomickou situaci každé země. Proto by členské státy unie měly mít v legislativě, o které se právě jedná v Bruselu, zakotvenou větší volnost pro nastavení národních trajektorií pro splnění cílů v roce 2030,“ komentoval Daniel Beneš, viceprezident Svazu průmys­lu a dopravy ČR. 

Evropské dotace

Za velký úspěch svaz považuje, že vláda navýšila limity alokace pro velké podniky ve vybraných prioritních osách Operačního programu Podnikání a inovace. Upozorňuje na nutnost dokončit změnu kritérií a nástrojů poskytování investičních pobídek pro investice s vyšší přidanou hodnotou. 

Stavebnictví

Svaz musí vytknout vládě, že se jí nepodařilo připravit zásadní rekodifikaci stavební legislativy, která by měla ukotvit skutečně jednotné povolovací řízení, ani zahájit stavbu žádné prioritní komunikace. Svaz chce, aby vláda namísto rozšiřování mýta řešila i kritický stav silnic 2. a 3. třídy. 

Export

Mnoho se zlepšilo v proexportní politice státu. Za čtyřleté období svaz zorganizoval desítky podnikatelských misí, na kterých doprovodil představitele vlády či prezidenta republiky při jejich oficiálních zahraničních návštěvách. Je ale také stále co zlepšovat v koordinaci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí. Stát také musí reformovat EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) i ČEB (Českou exportní banku). Svaz je připraven diskutovat o konkrétní podobě navržených změn s akcionáři obou institucí.

Zpracování odpadů

Vládě se nepodařilo nastartovat recyklační průmysl v ČR. Souvisí to zejména s vývojem kolem zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Naproti tomu se alespoň podařilo rozhýbat financování pro odstraňování starých ekologických zátěží. Pozitivní rovněž je, že zákon o ovzduší neobsahuje úpravy regulace pachů, rizikové pro průmysl. 

Přijmout euro?

Kromě toho dalšímu rozvoji exportu pomůže přijetí eura. Česká republika pro jeho zavedení kritéria splňuje. „Musíme být ambiciózní a stanovit termín pro vstup do eurozóny. Vláda by měla debatu o euru opět otevřít a začít lidem vysvětlovat, co pozitivního euro České republice přinese a proč by měla výhledově do eurozóny směřovat, jak z ekonomických, tak i z politických a bezpečnostních důvodů,“ dodal Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Závěr

V příštím roce si Svaz průmyslu a dopravy ČR připomene sto let od vzniku první organizace průmyslu na našem území. Tímto významným jubileem chce opět zvýšit povědomí o průmyslu jako o tradičním odvětví v ČR, ale i o důležité oblasti pro rozvoj ekonomiky a země v budoucnu.

 

(Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Obr. 1. Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR zasedal v Rotundě brněnského výstaviště

Tab. 1. Hodnocení uplynulého volebního období vlády pohledem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Oblast

Pozitiva

Negativa

Doporučení

aplikovaný výzkum

zajištění financování pro rok 2018

chybějící zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

 

schválení metodiky výzkumných organizací

digitální ekonomika

jmenování koordinátora digitální agendy

špatná informovanost soukromého sektoru ohledně GDPR

dokončení plánu rozvoje digitální ekonomiky a e-governmentu ČR

trh práce

spuštění programu Režim Ukrajina

 

 

projekt regionální mobility

školství

zavedení povinných přijímacích zkoušek na maturitní obory

nedořešené financování regionálního školství

zvýšení atraktivity školství pro kvalifikované pracovníky

navýšení platu učitelů

pilotní projekty duálního vzdělávání

energetika

 

 

výstavba nových jaderných zdrojů

aktivní jednání o tzv. zimním energetickém balíčku

prosazení legislativní flexibility nařízení o trhu a směrnice o energetické účinnosti

stavebnictví

 

chybí příprava rekodifikace stavební legislativy pro zavedení jednotného povolovacího řízení

změny při poskytování pobídek pro investice s vyšší přidanou hodnotou

nebyla zahájena výstavba žádné prioritní komunikace

financování sanací silnic 2. a 3. třídy

export

podnikatelské mise, podpora exportu

 

koordinace aktivit ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí

reforma EGAP a ČEB

zpracování odpadů

financování pro odstraňování starých ekologických zátěží

nepřijetí zákona o odpadech

 

přijetí eura

 

 

stanovení termínu pro vstup do eurozóny