Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Jaký bude náš průmysl?

Přinášíme úvahu Ing. Černohorského o technickém výzkumu a vývoji v České republice, která je zvláště v době, kdy vzniká nová vláda, velmi aktuální. Vyzýváme čtenáře k diskusi na uvedené téma. K zaslání vaší reakce můžete využít e-mailovou adresu automa@fccgroup.cz nebo diskusní skupinu Automa na www.linkedin.com.
redakce
 
Celosvětová hospodářská a politická krize rozvrátila světovou průmyslovou soustavu. Svět se nevrátí ke stejnému globálnímu trhu, který existoval před jejím začátkem. Objeví se nové firmy a nové, dokonalejší výrobky. Chybět budou některé světoznámé firmy, které na působení krize rezignovaly. Globalizace světového hospodářství není klidný a přátelský proces nakloněný uchazečům o vstup na světový trh. Naopak, světová konkurence se u každého výrobku stupňuje. Slabí výrobci zanikají a silní posilují.
 
Chceme-li obstát a splnit základní předpoklad rozvoje našeho technického průmyslu, musíme respektovat nové požadavky trhu kladené spotřebitelskou sférou lépe než konkurence. Klasickým rysem současné průmyslové produkce je nesrovnatelná rychlost její modernizace v porovnání s nedávnou minulostí. A nám chybí výroba komponent umožňujících v potřebné míře produkovat moderní průmyslové výrobky.
 
Rychlý pokrok přicházející v aktuálních technických vědních oborech je realizován především inženýrskou a vědeckou činností ve výzkumných ústavech, na vysokých školách technického zaměření a v podnicích produkujících výrobky s automatickými činnostmi. Smysl ztratilo dřívější klasické oddělování základního a aplikovaného výzkumu v technice.
 
Nositelem pokroku výrobků v technickém průmyslu se stala především výpočetní technika, mikroelektronika, senzorika, nové konstrukční materiály, nové zdroje energie, nanotechnologie. Potřebná tvůrčí činnost nyní pokračuje v obtížných podmínkách, kdy šetřit a tak snižovat ohromný státní dluh je deklarovaným programem naší státní politiky, který však v mnoha případech nutně omezuje vývojovou, výzkumnou a vědeckou činnost.
 
Zvyšování úrovně našeho technického průmyslu by se mělo zaměřovat na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Rozšiřuje se a zlevňuje nabídka jednoduchých výrobků producentů ze zemí bývalého třetího světa v Africe a Asii. Globální trh značně ovlivní výrobky z Číny. Poměry na světovém trhu budou již v nejbližších letech komplikovanější i u složitějších výrobků, jejichž výroba v Číně rychle roste, přičemž současně roste i jejich kvalita.V Číně se rozšiřuje výroba osobních automobilů, ale např. také výroba ultralehkých letadel, konkurující jejich dosavadním výrobcům.
 
Je třeba připomenout, že rychlý technický pokrok ve výzkumu, vývoji a produkci významně ovlivňují aspekty politické. Určují do značné míry technický a ekonomický rozvoj jednotlivých zemí.
 

Jak bránit působení současné světové krize naším výzkumem, vývojem a produkcí výrobků s vyšší přidanou hodnotou

Je třeba vyrábět a exportovat více složitých výrobků žádaných na světovém trhu. K tomu je zapotřebí vytvořit základní podmínky; na tomto procesu se může významně podílet Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným poradním orgánem vlády České republiky pro podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním z nejdůležitějších úkolů této rady je rozhodující podíl na vytvoření koncepce rozvoje českého technického průmyslu, kdy cílem je optimální uplatnění zejména nyní, při působení světové krize. Jak se rada v této základní oblasti angažuje?
 
Na vládní úrovni by měla být např. posuzována opatření významně podporující prosperující obory osobních automobilů, obráběcích strojů a zahájenou výrobu modernizovaného malého dopravního letadla L 410 v Aircraft Industrie (dříve Let Kunovice), sportovních letadel ve Zlin Aircraft a připravovanou výrobu malého dopravního letadla EV-55 v podniku Evektor v probouzejícím se leteckém průmyslu. Existují další české výrobky vykazující prvenství ve světovém měřítku. Například elektrohydraulické systémy vyráběné v podniku Inova a dodávané do zahraničí v Evropě a v Asii. Aero Vodochody, ještě před několika lety hroutící se podnik, se stalo rovnocenným partnerem ve spolupráci při stavbě letadel se špičkovými zahraničními výrobci. Do zahraničí jsou dodávány náročné slévárenské výrobky a speciální obráběcí stroje.
 
Určitě máme v České republice další podniky s pozoruhodnými výsledky vlastní výzkumné, vývojové a produkční činnosti, které se uplatňují na současném světovém trhu. S větší podporou státu (nejen finanční) by toto uplatnění mohlo být rozsáhlejší.
 
Česká republika nesmí být nadále poskytovatelem nekvalifikované pracovní síly pro primitivní levnou výrobu a montáž produktů zahraničních výrobců. Je třeba, aby k nám přišly světově proslulé firmy s náročným programem výroby, popř. i výzkumu.
 

Vzdělávat odborníky v oborech, které jsou nositelem pokroku, je třeba na vysoké úrovni a v žádaném rozsahu

Výuku je třeba soustředit na obory rozhodující o technické úrovni moderního průmyslu, které v poslední době zaznamenávají rychlý rozvoj. Chybějí nám odborníci, kteří by se výukou těchto oborů zabývali. Chybějí nám i odborníci s tvůrčí praxí, kteří by z vysokých vládních pozic uvedený problém řešili.
 
Byl zaveden pojem ekonomická výkonnost technických vysokých škol, která se počítá na základě rozboru analyzujícího inženýrskou činnost v podnicích podle specializace inženýrských pracovníků. Je mimo pochybnost, že ekonomická výkonnost technických vysokých škol velmi závisí na úrovni přednášejících pedagogů. V současné době i při působení světové krize ve více podnicích překračuje poptávka po pracovnících s technickým vysokoškolským vzděláním nabídku.
 
Aktivity ministerstva školství vedoucí ke zvýšení vědecké a technické úrovně vysokých a středních škol technického zaměření na aktuální problematiku v našem průmyslu ve výzkumu a vývoji výrobků, se kterými chce naše republika úspěšně působit na světovém trhu, téměř neexistují. Špatné finanční ohodnocení pedagogů je jednou ze základních brzd pokroku v růstu úrovně a zvětšování rozsahu vzdělávání na těchto školách. Způsobuje jejich značný nedostatek. Neustálé zvyšování počtu našich vysokých škol vede ke snižování jejich odborné úrovně. V nejvyspělejších průmyslových státech se technicky nejlepší podniky podílejí na formulaci aktuálního obsahu přednášek a popř. poskytují přednášející. Řízení ministerstva školství vyžaduje změny a školství koncepci odpovídající světovému pokroku. Vedle kateder s průměrnou pedagogickou činností jsou zde katedry, na které se s žádostí o spolupráci obracejí zahraniční vysoké školy a špičkové firmy. Docílené pozitivní výsledky jsou výsledkem iniciativy kateder, nikoliv ministerstva školství. Neřeší však ten základní problém – rozsáhlou orientaci výuky na obory rozhodující o úrovni našeho technického průmyslu.
 
S podivem je třeba konstatovat, že problematika rozvoje našeho technického průmyslu se nestala předmětem diskuse poslanců a senátorů, a nestala se ani předmětem vášnivých předvolebních střetů politiků. Příčinou je zřejmě neznalost této problematiky u politických a vládních elit.
 
Současná situace vyžaduje, aby na rozhodujících pozicích ve vládě, v politické sféře a v podnikatelské sféře působili talentovaní lidé bez postranních zájmů o nelegální finanční přínosy a rozšířené pravomoci. Může být takový naléhavý úkol v dohledné době splněn?
Ing. Jiří Černohorský, DrSc.