Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Jakou podporu očekávají uživatelé automatizační techniky?

Automa 12/2001

(sk)

Jakou podporu očekávají uživatelé automatizační techniky?

Podpora provozu a servis jimi používaných automatizačních systémů jsou pro výrobní podniky snažící se minimalizovat své náklady velmi důležité. Časopis Control Engineering se proto svých čtenářů z řad uživatelů automatizační techniky dotázal, jakou podporu očekávají od svých dodavatelů a jak jsou jejich očekávání naplňována. Na dotazník se 130 otázkami reagovalo v únoru a březnu 2001 celkem 670 respondentů z celého světa. Dvě třetiny (67 %) jich zastávají technické funkce přímo spjaté s automatizací výroby (control systems engineers, control engineers, system engineers, manufacturing engineers, plant engineers apod.).

Respondenti se zabývají nejrůznějšími druhy technologických procesů (kontinuální 51 %, diskrétní 18 %, vsádkové 16 %, veřejné sítě 12 % atd.) ve velkých (více než 10 000 zaměstnanců: 30 %), středních (2 000 až 10 000 zaměstnanců: 20 %) i malých (do 100 zaměstnanců: 19 %) podnicích v celkem 46 odvětvích ekonomiky (prvních pět nejčastěji zastoupených: veřejné služby, elektronika a polovodiče, automobilismus a doprava, zpracování kovů, papírenství).

Co do činění mají respondenti se systémy všech velikostí:

 • malými (do 999 v/v) – 318 systémů,
 • středními (1 000 až 2 999 v/v) – 95 systémů,
 • velkými (3 000 až 5 999 v/v) – 53 systémů,
 • velmi velkými (6 000 až 9 999 v/v) – 25 systémů,
 • zvlášť velkými (10 000 v/v a více) – 29 systémů typů PLC (41 %), DCS (36 %), SCADA (8,8 %), hybridního rozšiřitelného (8,5 %), pro sběr dat (3,5 %) a na bázi PC (0,3 %).

Současně byl proveden doplňkový průzkum mezi vybranými dodavateli.

Nedávno společně zveřejněné výsledky obou průzkumů ukázaly, že očekávání uživatelů jsou celkem jasná, i když v lecčem částečně rozporná, a že dodavatelé je vcelku naplňují.

Závěrečná zpráva o průzkumu řadí mezi nejzajímavější tato zjištění:

 • mezi uživateli jich 67 % očekává, že vzniklý problém bude tak či onak vyřešen do osmi hodin (43 % do čtyř hodin) poté, co informovali servisní složku dodavatele;

 • téměř 60 % uživatelů dává přednost ničím neomezené každoroční servisní smlouvě, zatímco 25 % jich preferuje platbu pouze za využité služby a jen méně než 1 % očekává podporu zdarma;

 • ačkoliv 76 % uživatelů přikládá značný význam diagnostice na dálku, podle sdělení dodavatelů je skutečně využívána v pouze 27 % možných případů;

 • provozovaná technika je poměrně nová: asi 75 % systémů (hardware, firmware a software) je provozováno buď v aktuálních verzích, nebo se zpožděním za současností pouze o jeden generační krok;

 • překvapivé je, že uživatelé očekávají podporu starších verzí produktů (54 %) i systémů (55 %) nejčastěji po dobu jen dvou let;

 • pokud jde o rozvoj řídicího systému (plánování jeho životního cyklu), bude podle 68 % respondentů zajišťován v podniku vlastními silami: zde je patrný rozpor s prohlášeními vrcholových vedoucích o soustřeďování sil na klíčové oblasti podnikání a převedení všech ostatních činností na externí dodavatele;

 • v průměru 28 % požadavků na podporu je vznášeno zbytečně a pravděpodobně by vůbec nevznikly, kdyby si uživatelé prostudovali dostupnou dokumentaci anebo absolvovali nabízené školení: toto konstatování dodavatelů je tazatelem pokládáno za dosti alarmující.

Podrobná zpráva o průzkumu je dostupná v sekci Control Egineering 2001 Back issues na www.controleng.com