Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ISA vytvoří normu pro operátorská rozhraní

číslo 12/2005

ISA vytvoří normu pro operátorská rozhraní

Organizace ISA (Instrumentation, Systems, and Automation Society) se opět bude angažovat při tvorbě standardů pro průmyslovou automatizaci, tentokrát v oblasti operátorských rozhraní (HMI). Ustavila proto výbor ISA-SP101, který nyní formuluje plán své činnosti a hledá pro ni další náměty i spolupracovníky. Nový výbor vznikl jako odezva na mnohé hlasy uživatelů automatizační techniky ze všech odvětví průmyslu volající po návodech a standardech pro oblast HMI, které by napomohly např.:

  • zmenšit počet závad zapříčiněných operátory v důsledku nesprávných interpretací dat i jednoznačných přehmatů, a to cestou jednoznačné a intuitivní reprezentace provozních údajů a podmínek i ovládacích prvků,

  • zkrátit dobu potřebnou k zácviku nových operátorů a umožnit jim snadno přecházet z jednoho řídicího systému na druhý (často v tomtéž závodě) s jen minimálním přeškolením,

  • usnadnit komunikaci a omezit výskyt chyb při výměně informací mezi geograficky vzdálenými skupinami pracovníků,

  • odstranit zbytečné výdaje na nové vynalézání toho, co již existuje,

  • zmenšit množství a objem předělávek včasným zjištěním a odstraněním případných rozdílů mezi přístupy k návrhu operátorských rozhraní,

  • umožnit vývoj aplikačních programů vy­užívajících ty vlastnosti operátorských rozhraní, které budou mít teprve budoucí systémy a jejich aktualizované verze.

Celkovým cílem standardizačního úsilí v oblasti HMI je pokrýt všechny obory spojité i nespojité výroby. „Při tvorbě standardů pro HMI je třeba dávat velký pozor na to, aby výsledek neodrážel potřeby jen určitých odvětví průmyslu,„ říká Douglas Peck, inženýr věnující se řízení procesů a projektant z firmy Middough Consulting Inc., který dobrovolně pracuje ve výboru SP101. „Nežádoucí je např. vytvořit standard vyhovující při řízení kontinuálních procesů, který ale bude zcela odmítnut ve strojírenství a ostatních odvětvích s výrobou nespojitého charakteru.„

Výchozí představy o činnosti výboru SP101 zahrnují tvorbu hierarchií menu a způsobů předkládání nabídek menu, navigaci v zobrazení sledovaného procesu a standardizaci grafických symbolů a významů barev, dynamické prvky, způsoby zabezpečení elektronického podpisu, správu výstražných hlášení a způsobů nápovědy a rozhraní s výchozími programy. V dalším stadiu by mělo být zahrnuto také konfigurování rozhraní s databázemi, servery OLE a sítěmi.

Kontaktní osobou pro ty, kdo mají zájem podílet se na práci výboru nebo mu poskytnout vstupní údaje, je Charley Robinson, ISA Standards, e-mail: crobinson@isa.org
[InTech News, 15. června 2005.]

(sm)