Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

INTEMAC otevřel Výrobní buňku 4.0 – testovací pracoviště pro koncept chytré továrny

Centrum výzkumu INTEMAC v Kuřimi chce české firmy povzbudit k zavádění chytré výroby. Společně s partnerskými podniky sestavilo výrobní buňku, která umí autonomně vyrobit, zkontrolovat a popř. opravit své výrobky. Buňka byla slavnostně otevřena 8. června 2017. V budoucnu INTEMAC plánuje funkce rozšiřovat a ověřovat jejich praktické nasazení. Cílem je pomoci českým podnikům být efektivnějšími a konkurenceschopnějšími. 

„České výrobní podniky většinou netuší, co čekat od přechodu na chytrou výrobu. Rozhodli jsme se proto na laboratorním modelu reálného provozu ukázat, jak prvky tohoto konceptu implementovat do stávajících výrobních zařízení tak, aby podniky mohly čerpat výhody, které průmysl 4.0 přináší,“ uvádí ředitel centra výzkumu INTEMAC Radomír Zbožínek. Výsledkem je Výrobní buňka 4.0: vzájemně propojená zařízení, která se podílejí na dílčích krocích výroby kovových obrobků. Její integrační platforma propojuje obráběcí stroj s obslužným robotem a měřicí stanicí (obr. 1). Tato zařízení mají každé svůj řídicí systém a bez integrační platformy by si vzájemně nerozuměla. Integrační platforma ale není určena jen pro tato tři zařízení: vzhledem k využití standardu OPC UA je otevřená a připravená pro připojení dalších strojů a zařízení, jimiž lze výrobní proces libovolně rozšířit.

V aktuální podobě buňka umožňuje realizovat tzv. adaptivní proces výroby – měřicí stanice umí po dokončení obrábění vyhodnotit kvalitu obrobku a při nalezení neshody poslat informace do stroje, který obrobek opraví. Buňka dále např. ukazuje možnosti prediktivní údržby, prostřednictvím které je možné sledovat technický stav zařízení a na základě dat z vibrací stroje včas odhalit případnou poruchu. V budoucnu bude možné snadno implementovat i systém dohlížející na spotřebu energie.

„Používat ve výrobě roboty i měřicí stanice je běžné. Přínos Výrobní buňky 4.0 je v tom, že prostřednictvím otevřené integrační platformy lze do buňky připojit různá zařízení od jiných výrobců a jako celek ji začlenit do chytrých továren,“ uvádí ředitel firmy B+R automatizace Jan Ohřál, jehož podnik tuto platformu vyvinul.

Vize rozjet zmíněnou buňku propojila výzkumníky z centra INTEMAC s pracovníky soukromých firem. Obráběcí stroj poskytl TAJMAC-ZPS, měřicí stanici Renishaw, firma B+R automatizace vyvinula otevřenou platformu, robot pro demonstraci integrované robotiky zapůjčila firma Comau, upínací prvky společnost SMC a díky společnosti Sewio Networks lze prostřednictvím systému RTLS (Real-Time Locating Systems) sledovat pohyb osob kolem buňky.

Aktuální řešení ukazuje, jak inovovat oblast strojírenské výroby. INTEMAC plánuje buňku využívat a rozvíjet s dalšími firmami, které mají zájem o téma digitalizace. V Jihomoravském kraji se tyto společnosti sdružují do uskupení Industry Cluster 4.0 (viz rozhovor na následující straně). Zájemci si tak do buňky mohou zapojit svá zařízení (např. transportní systém materiálu nebo 3D tiskárnu), využít ji k otestování vlastní technologie nebo k dovyvinutí funkcí, které by uvítali ve svém podniku. Aktuální podoba buňky je tedy pouze začátek, je to živý organismus, který se bude měnit podle požadavků průmyslu.

Na činnost centra INTEMAC přispívá kaž­doročně jednotkami milionů korun Jihomoravský kraj. „Právě kvůli projektům, které reagují na aktuální trendy ve strojírenství a posouvají možnosti výroby, kraj před lety prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra výzkumnou společnost zakládal a finančně ji podporuje,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula. Průzkumy totiž odhadují, že koncept průmyslu 4.0 a chytrých továren může firmám přinést snížení nákladů na údržbu o až 40 %, prostoje u strojů zkrátit na polovinu a o více než polovinu zvýšit produktivitu práce. Právě s nízkou produktivitou práce se Česká republika dlouhodobě potýká, což brání jejímu rychlejšímu ekonomickému rozvoji.

Co se jednotlivých zařízení Výrobní buňky týče, byla poskytnuta formou bezplatné výpůjčky partnerskými firmami. Příspěvek JMK pokryl náklady na zprovoznění pracoviště. Hodnota buňky je sedm milionů korun, ale zúčastněné firmy poskytly stroje a zařízení zdarma. Dávají tím najevo, že jim záleží na rozvoji průmyslu v jihomoravském regionu a v celé České republice.

[Tisková zpráva centra INTEMAC, 8. 6. 2017.] (Foto: INTEMAC) 

 (Bk)

Obr. 1. Výrobní buňka 4.0 je vybavena obráběcím centrem od firmy Tajmac-ZPS, měřicí stanicí Renishaw a robotem Comau; celek propojuje integrační platforma vyvinutá firmou B+R automatizace

INTEMAC

INTEMAC je centrum výzkumu, inovací a pokročilých technologií se zaměřením na strojírenskou výrobní techniku. Zabývá se aplikovaným výzkumem a vývojem, poskytuje expertní služby a zároveň podporuje spolupráci firem a výzkumníků. Centrum výzkumu INTEMAC (dříve Kompetenční centrum Kuřim) provozuje společnost Intemac Solutions, s. r. o., dceřiná společnost JIC. Na projektu se dále podílí Jihomoravský kraj, partnerem je VUT v Brně a významné strojírenské firmy.