Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Intellution Plant Intelligence Solutions

číslo 10/2002

Intellution Plant Intelligence Solutions

V červenci 2002 představila společnost Intellution novou obchodní strategii pro řadu svých produktů pro průmyslovou automatizaci Intellution Plant Intelligence Solutions. Hlavní důraz je nyní kladen, vedle podpory plně elektronizovaného řízení výroby (e-manufacturing), též na zajištění hladkého toku informací v rámci celého výrobního podniku za účelem dalšího zvýšení efektivity výrobního procesu. Strategie se opírá o principy koncepce Plant Intelligence, směřující k integraci výrobních (technologických) a obchodních dat do jednotného celku.

Plant Intelligence

V každém výrobním podniku bez rozdílu odvětví nebo trhu existují dva světy – výrobní a obchodní. Výrobní svět se, zjednodušeně řečeno, stará o hladký průběh vlastního výrobního procesu. Obchodní svět má naproti tomu na starosti finance, rozhoduje o investicích, vyráběném sortimentu a plánech výroby, komunikuje s dodavateli a odběrateli, stará se o nákup a prodej a zajišťuje administrativu. Jinými slovy zajišťuje podmínky správného fungování výroby a odbytu v širším měřítku. Mezi oběma světy existuje historicky informační bariéra a řídící pracovníci často přijímají klíčová rozhodnutí na základě zastaralých či neúplných podkladů, popř. nemají odpovídající informace vůbec. Jedním ze základních současných úkolů každého podniku je zrušit tuto bariéru, protože pouze tehdy, budou-li pracovníci obchodního světa mít přesné informace o skutečném stavu výroby, budou moci optimalizovat svá rozhodnutí. Vzhledem k silně konkurenčnímu trhu a často se měnícím požadavkům zákazníků a možnostem subdodavatelů vznikají důležitá rozhodnutí operativně, a je třeba, aby odpovědní pracovníci měli přístup ke klíčovým informacím v reálném čase.

Plant Intelligence je název koncepce integrace obou světů – výrobního a obchodního – do jediného fungujícího informačního celku, a to za jediným účelem – zvýšit, zefektivnit a zkvalitnit výrobu a následně tak zvýšit celkový zisk podniku. V praxi je úkolem řešení na bázi Plant Intelligence shromažďovat všechna potřebná výrobní i nevýrobní data z nejrůznějších heterogenních datových zdrojů – programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC), distribuovaných řídicích systémů (Distributed Control System – DCS), měřicích zařízení, systémů pro sledování a řízení technologických procesů (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA, Human Machine Interface – HMI), relačních databází, textových i jiných dokumentů atd. – na jedno místo do jednotné základny, analyzovat a převádět je na potřebné obchodní, manažerské a řídicí informace a tyto informace poskytovat správným lidem, na správných místech a ve správnou dobu, aby mohli činit správná rozhodnutí. Nedílnou součástí je též zajištění zpětné vazby, tj. včasného působení přijatých rozhodnutí na výrobní proces.

Obr. 1.

Intellution Plant Intelligence Solutions

V souladu s principy Plant Intelligence přetvořila společnost Intellution koncepci svých softwarových produktů a přichází na trh s novou rodinou aplikací Plant Intelligence Solutions, která nahrazuje dřívější rodinu Intellution Dynamics. Produkty Plant Intelligence Solutions jsou členěny do tří kategorií (obr. 1).

Plant Intelligence Foundation
Skupina Plant Intelligence Foundations tvoří jádro každého řešení Plant Intelligence. Zajišťuje především sběr dat z nejrůznějších heterogenních zdrojů, jejich normalizaci a bezpečné uložení takovým způsobem, aby byla tato data snadno dostupná pro další vrstvy řešení. Z produktů Intellution do této skupiny patří iFix a iHistorian, přední grafický nástroj SCADA/HMI a celopodnikový datový sklad pracující s daty v reálném čase.

Plant Intelligence Analytics
Produkty Plant Intelligence Analytics realizují vlastní funkci Plant Intelligence, tj. analýzu dat, jejich transformaci na užitečné informace a zpřístupnění informací přehlednou formou, a to klasickým způsobem i prostřednictvím internetu/intranetu. Aplikace čerpají data z Plant Intelligence Foundations. Patří k nim zejména produkty infoAgent a iDownTime, určené k obchodní analýze výrobních dat a zjišťování odstávek výrobních zařízení, a standardní klientská rozhraní iClient a iClientTS.

Plant Intelligence Production
Poslední skupinou produktů je Plant Intelligence Production. Produkty, které obsahuje, napomáhají realizaci zpětnovazebního toku informací směrem k výrobnímu procesu, tj. podílejí se na vlastním řízení výroby. Sem patří iBatch, iWorkInstruction a lze sem zařadit také aplikaci iFix, protože jde o systém SCADA/HMI, tj. systém, jehož funkcí je i dispečerské řízení.

Základem je otevřenost

Aplikace všech skupin Intellution Plant Intelligence důsledně dodržují architekturu klient/server a díky podpoře standardních technologií (Common Object Model – COM, ActiveX, Open Database Connectivity – ODBC, Object Linking and Embedding – OLE, OLE for Process Control – OPC aj.) jsou otevřené okolnímu světu a snadno integrovatelné do stávajících systémů. Aplikace lze provozovat samostatně nebo je vzájemně provázat do komplexního celku, který je ideálním základem pro realizaci informačního systému výroby. Vhodným výběrem komponent a správnou konfigurací „na míru“ mohou být vytvořena řešení vyhovující nejrůznějším typům kontinuální, diskrétní i dávkové výroby použitelná ve všech odvětvích průmyslu.

Ing. Pavel Říha, UNIS, spol. s r. o.
(priha@unis.cz)

UNIS, spol. s r. o.
Jundrovská 33
624 00 Brno
tel.: 541 515 111
fax: 541 210 316
e-mail: unis@unis.cz
http://www.unis.cz

Inzerce zpět