Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Integrované systémy pohonů díky architektuře, technice a zkušenosti

číslo 6/2006

Integrované systémy pohonů díky architektuře, technice a zkušenosti

Nové, stále univerzálnější a přesnější integrované pohonné systémy umožňují projektantům a konstruktérům pohodlněji řešit i velmi složité úlohy řízení polohy a pohybu (motion control). Hovoří-li se o integrovaném řízení pohybu, myslí se tím nejen pohonné systémy vyznačující se těsnou vzájemnou koordinací řídicích jednotek, servoměničů, servomotorů a akčních členů. Současně jde také o těsnou spolupráci mezi finálními výrobci a uživateli strojů a strojních zařízení, umožňující uživatelům šetřit čas i těžit z větší výkonnosti strojů. Výsledkem je větší produktivita výroby při menších celkových nákladech.

Společnost Rockwell Automation vychází vstříc potřebě jediné integrované architektury řízení pohybu, která přináší bezkonkurenční flexibilitu do konstrukce strojů a dosud nevídanou efektivitu výrobních činností, svým systémem Kinetix Integrated Motion.

Současným požadavkem je univerzálnost

Tradiční řešení pohonů obvykle používají jednoúčelový procesor pro provádění algoritmů logického řízení a ovládání I/O a další procesor pro řízení pohybových funkcí. Logicky to znamená více práce při programování stroje, synchronizaci dějů, změnách výrobní náplně, údržbě apod. Integrovaný systém řízení pohybu se naproti tomu zaměřuje především na úlohu jako celek a na její vztah k ostatním aktivitám probíhajícím ve výrobním prostředí.

Obr. 1.

Obr. 1. Nový procesor Compact Logix 1769-L43 umožňuje přes rozhraní SERCOS přímo řídit až čtyři osy

„Při použití integrovaného systému řízení pohybu mohou uživatelé ušetřit na nákladech na systém při současném zjednodušení instalace a snazší údržbě,„ vysvětluje Mike Miclot ze skupiny Automation Control and Information Group společnosti Rockwell Automation. „Takový systém nabízí finálním výrobcům strojů a zařízení (OEM) ekonomické řešení v celém rozsahu pohybových úloh, s nimiž se v praxi setkávají, od zcela jednoduchých až po ty nejsložitější a nejnáročnější.„

Společnost Rockwell Automation, s cílem pokročit dále v integraci pohonů, rozšířila na podzim 2005 svůj sortiment o čtyři nové výrobky své značky Allen-Bradley. Jsou jimi řídicí systém Compact Logix 1768-L43, servoměniče Kinetix 6000 a Kinetix 7000 High-Power, nyní s technikou Guard Motion, a integrované lineární pohony řady MP.

Řídicí systém Compact Logix 1768-L43

Nový řídicí systém Allen-Bradley Compact Logix 1768-L43 (obr. 1) se vyznačuje dokonale vyváženou kombinací výkonu a ceny. Stejně jako ostatní systémy řady Compact Logix umožňuje řídit až šestnáct os s jednoduchými pohybovými úlohami prostřednictvím měničů frekvence a až čtyři servomechanické osy přímo přes nové rozhraní SERCOS. Je tudíž ideálním nástrojem pro řízení tam, kde se manipuluje s materiálem a předměty, včetně jejich balení, při tvarování kovů a dalších úlohách vyžadujících rychlost, synchronizaci pohybů a schopnost sdílet informace – vše při modulárním uspořádání a minimálních rozměrech zařízení.

Obr. 2.

Obr. 2. Výkonné servoměniče Kinetix 7000 High-Power se uplatní např. v papírenském průmyslu a v polygrafii

Jako součást systému Kinetix Integrated Motion kombinuje Compact Logix 1768-L43 sekvenční řízení s řízením pohybu v jedné integrované platformě schopné práce v režimu multitasking. Řídicí systém Compact Logix 1768-L43 nabízí 38 vestavěných instrukcí pro řízení polohy a pohybu spolu s podporou mnoha komunikačních standardů, včetně protokolů DeviceNet, ControlNet a EtherNet/IP, a umožňuje tak hladký tok informací od nejmenšího jednotlivého zařízení směrem vzhůru až do celopodnikového systému. Systém Compact Logix používá stejný výkonný řídicí program Logix, stejný způsob řízení pohybu a zapojení do sítí i tytéž komunikační služby jako systémy Control Logix a Soft Logix značky Allen-Bradley. Jde tedy o součást úplné a přitom pružné architektury usnadňující budovat řídicí systémy „na míru„ podle požadavků té nejširší škály úloh. Řídicí systém Compact Logix 1768-L43 je dodáván od ledna 2006.

Servoměniče Kinetix 7000 a Kinetix 6000

Nová řada servoměničů Kinetix 7000 High-Power byla společností Allen-Bradley vyvinuta pro úlohy vyžadující zvlášť velký výkon pohonu, např. pro manipulaci s rolemi papíru, tisk a další úpravu pásů papíru (obr. 2) apod. Nové přístroje s výkony od 15 až do 150 kW dále rozšiřují škálu úloh, při nichž lze využít přednosti systému Kinetix. Nabízí třífázové vstupní napájení (380 až 480 V AC) i stejnosměrný vstup pro zapojení se společnou sběrnicí. Jako první jsou v řadě Kinetix 7000 uváděny na trh měniče s výkony od 22 do 112 kW. Později přibudou měniče o výkonu až 150 kW.

Obr. 3.

Obr. 3. Servoměniče Kinetix 6000 využívají bezpečnostní funkce Guard Motion

V servoměničích řad Kinetix 7000 a Kinetix 6000 (obr. 3) jsou také vestavěny inovované bezpečnostní funkce. Jejich základem je technika společnosti Rockwell Automation známá jako Guard Motion. Nová funkce bezpečného zamezení vzniku krouticího momentu, kterou jsou měniče vybaveny, umožňuje stavět stroje vyznačující se maximální dobou činného provozu při zachování bezpečnosti obsluhujícího personálu. Zatímco dříve bylo při úkonech typu seřizování, čištění, odstraňování blokád apod. nutné stroj zcela vypnout, nyní lze napájení stroje ponechat zapnuté. Při použití funkce bezpečného odpojení je výstup z měniče do motoru skutečně bezpečně odpojen, a tudíž je i eliminován jakýkoliv krouticí moment motoru. Přínosem pro uživatele je možnost stroj následně dříve spustit, a tak zkrátit jeho prostoj na skutečně nezbytné minimum.

Pro zákazníky orientující se na servoměniče řad Kinetix 6000 a Kinetix 7000 je také důležité, že přístroje obou řad a všech výkonů mají díky shodnému způsobu připojení I/O, kabeláži, stavovým kódům, zobrazení, rozhraní SERCOS a bezpečnostní funkci Guard Motion maximum společných prvků.

Integrované lineární pohony MP-Series

Finální výrobci strojů a koneční uživatelé, kteří hledají kompaktní, účinnou a cenově výhodnou alternativu pneumatického nebo hydraulického pohonu či elektrický lineární pohon v jediné komponentě, se mohou s výhodu orientovat na nové integrované lineární pohony Allen-Bradley řady MP. Jde o elektromechanický tyčový pohon s tělesem ve tvaru kvádru, obsahujícím elektrický motor, akční člen s kuličkovým závitem s dlouhou dobou života a zpětnovazební snímač absolutní polohy s velkým rozlišením. Vše je uspořádáno v jediné jednotce, což znamená navenek jednoduchý mechanismus a nenáročnou montáž (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Nabídku doplňují integrované lineární pohony Allen-Bradley řady MP

Průvodní zdokonalení vývojového prostředí RS Logix 5000 poskytuje uživatelům možnost vybrat si a konfigurovat pohony pro jimi řešenou úlohu prostřednictvím menu spolu se zabudovanými diagnostickými nástroji pro sledování stavu pohonů. Zabudovanou diagnostiku lze využít k získávání informací o mazacích intervalech, potřebě údržby a o činnosti pohonu, jež jsou nezbytné pro maximalizaci činné doby provozu a celkové efektivnosti zařízení. Dodávky integrovaných lineárních pohonů řady MP byly zahájeny na začátku roku 2006.

Závěr

Společnost Rockwell Automation rozšířila svůj systém Kinetix Integrated Motion o čtyři nové výrobky značky Allen-Bradley: řídicí systém Compact Logix 1768-L43, servoměniče Kinetix 6000 a Kinetix 7000 High-Power, oboje s technikou Guard Motion, a integrované lineární pohony řady MP. Nové výrobky dále usnadňují realizaci univerzálně použitelných, výkonných, cenově efektivních a bezpečných pohonných systémů.

(Rockwell Automation s. r. o.)

Rockwell Automation s. r. o.
Pekařská 16
155 00 Praha 5 - Jinonice
tel.: 251 084 002
fax: 221 500 350
http://www.rockwellautomation.com