Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Integrace systémů je klíčové téma současné automatizace

V moderní výrobě je již téměř vše zautomatizováno. Jenže slovo „vše“ většinou znamená všechny jednotlivé části, nikoliv celek. Pro optimalizaci výrobních procesů, sledování efektivity, řízení kvality, řízení údržby, zlepšení využívání výrobních prostředků a efektivní využívání surovin a energie je třeba spojit jednotlivé části výrobního systému do jednotného celku, který lze řídit najednou. To je úkol integrace systémů.

Nejjednodušší úloha je integrovat systémy od jediného výrobce. Ta je však velmi vzácná. Typický výrobní podnik používá řídicí systémy různé úrovně, různého stáří a od různých výrobců. Je to dáno historickými důvody i snahou dosáhnout co nejnižších pořizovacích nákladů. Zvláště v odvětvích citlivých na cenu může být paleta použitých automatizačních prostředků opravdu velmi pestrá. Potom je integrace systémů velmi obtížný úkol, i přestože ji usnadňují standardní komunikační rozhraní a protokoly.

Integrace systémů je široký pojem. Patří sem zajištění komunikace mezi snímači, akčními členy a řídicím systémem, mezi řídicími systémy navzájem i mezi řídicími systémy a nadřazeným systémem MES nebo ERP. A to nemluvím o integraci kancelářských systémů a podnikových ekonomických systémů, protože ta není typickým předmětem našeho časopisu, i když v moderním podniku všechno komunikuje se vším, a ani tuto oblast tedy nelze zcela pominout.

Popsat předmět a úkoly integrace systémů je obtížné a stejně obtížné je vyčíslit její přínosy. Zákazník tak za integrátorem mnohdy přichází s mlhavými představami o tom, co vlastně chce a co může chtít. Toto vydání časopisu Automa proto chce zákazníkům jejich situaci alespoň trochu ulehčit a dát jim základní vodítko při sestavování zadání a výběru integrátorské firmy.

Integrátoři systémů zde mohou v tabulkovém přehledu uvést základní informace o své firmě, ale především stručným článkem představit vybraný referenční projekt, který potenciálním zákazníkům dá lepší představu o tom, jaký rozsah integrace systémů firma poskytuje.

Popsat předmět integrace systémů opravdu není jednoduché. Mezi integrátory systémů se někdy řadí i „aplikátoři“ – firmy, které poskytují inženýrské služby k výrobkům určité firmy. Mnozí dodavatelé mají seznamy tzv. systémových integrátorů – zhusta to bývají právě inženýrské firmy, jejichž úkolem není opravdová integrace systémů, ale projektování, montáž a oživování dodané techniky a řídicích systémů. Hranice mezi aplikačními firmami a integrátory systémů však není ostrá. V tabulce na straně 9 jsou uvedeny některé firmy, které se zabývají integrací systémů a inženýrskými službami v oblasti průmyslové automatizace.

(Bk)