Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Integrace Invensys EAM a Microsoft Dynamics

Společnost Invensys Operations Manage­ment (http://www.ips.invensys.com) ozná­mila, že její systém EAM (Enterprise Asset Management) s názvem Avantis.Pro byl vel­mi těsně integrován se softwarovým systé­mem kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) Microsoft Dynamics® AX (http://www.microsoft.com/cze/dynamics/). Zákaz­níci, kteří budou využívat oba softwarové systémy, tak získají nástroj, který jim bude umožňovat plánovat a řídit finanční i výrob­ní operace a poskytne jim vždy aktuální in­formace o stavu a provozu všech výrobních prostředků.
 
Očekává se, že integrace obou systémů přinese zejména:
  • lepší dostupnost aktuálních údajů o výro­bě a finančních tocích, které bude možné využít pro plánování údržby a analýzu pro­vozu výrobních zařízení,
  • zvýšení stupně automatizace podnikatel­ských procesů, jejich zefektivnění a zpřes­nění (tím, že integrace obou systémů od­straní zdroje chyb, které by jinak mohly vznikat v důsledku konverze dat mezi sa­mostatnými systémy),
  • zrychlení a usnadnění připojení všech čás­tí výrobních systémů díky standardizova­ným a předem definovaným rozhraním,
  • snížení nákladů uplatněním modulární koncepce, díky níž lze vytvořit systém „na míru“ požadavkům zadavatele a v případě potřeby jej snadno přizpůsobit nové situa­ci,
  • zvýšení spolehlivosti díky uplatnění tes­tovaného a v praxi osvědčeného softwaru.
Integrace obou systémů je výsledkem dlouhodobé spolupráce firem Microsoft a In­vensys, která se zdaleka netýká jen systémů Avantis a Microsoft Dynamics.

(Bk)