Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Inovace ve stopách B&R

Konkurenční boj neexistuje jen mezi vystavovateli, ale nově také mezi pořadateli vele­trhů. A možná je to tak dobře. Každý rok představuje B&R mnoho novinek, které nej­lépe vyniknou tam, kde se prezentuje i nejbližší konkurence. A letos to bude právě na veletrhu Amper v Brně. Tento článek si klade za cíl představit některé novinky, které bu­dou ve stánku B&R v Brně k vidění.
 

Průmyslové počítače a operátorské panely

 
Power Panel 500 (obr. 1) je další a součas­ně nejvýkonnější z úspěšné řady ovládacích panelů, které v sobě integrují řízení a vizua­lizaci. Je vybaven procesorem Intel®AtomTM a rozhraním pro gigabitový Ethernet. Vstupy a výstupy a pohony se připojují přes volitelné rozhraní na různé průmyslové sběrnice. V na­bídce jsou dotykové displeje od 5,7"VGA až po 15" XGA.
 
Nové jednotky CPU X20 s procesory Atom™ mají velký výpočetní výkon, ale přesto jsou funkčně i provedením plně kom­patibilní s již existujícími CPU. Se vše­mi taktovacími frekvencemi procesoru od 333 po 1 600 MHz pracují bez ventiláto­ru. Pracovní paměť se rozrostla na 128 až 512 MB a ethernetové rozhraní nyní zvládá i gigabitové komunikace.
 
Jádrem průmyslových počítačů Automati­on PC 810 a Panel PC 800 je nová deska CPU s procesorem Intel CoreTM2 Duo (obr. 2). Spolupráce 2,26GHz procesoru s čipovou sa­dou GM45 poskytuje dostatečný výkon pro náročné úlohy, jako je např. strojové vidění, za přijatelnou cenu. Na druhé straně výko­nového spektra je deska CPU s procesorem Intel Atom. To vše v jednotném modulárním hardwarovém formátu B&R Automation PC.
 

Komunikace a jednotky I/O

 
OpenSafety je jednotný komunikační stan­dard pro systémy zajišťující funkční bezpečnost strojů a strojních zaří­zení. Jde o první zcela ote­vřený protokol pro přenos bezpečnostních dat, nezávis­lý na výrobci bezpečnostní­ho PLC i použité průmyslové sběrnici a vhodný pro všechny oblasti automatiza­ce. Protokol OpenSafety byl vytvořen organizací Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG) a je certifiko­ván TÜV Rheinland a TÜV Süd až do SIL 3. OpenSafe­ty zaručuje doby reakce bez­pečnostního systému v řádu jednotek milisekund.
 
Nové šestnáctikanálové moduly zvyšují hustotu sys­tému distribuovaných I/O X20 o dalších 33 %. Popr­vé je na trhu takovýto sys­tém s odnímatelnou svor­kou (obr. 3). Díky modulu je nejen nižší cena I/O kaná­lu a uspoří se místo v rozvá­děči, ale použitím odníma­telné svorky jsou také nižší náklady na oživení a údržbu.
 

Pohony a měniče

 
Řada měničů frekvence ACOPOSinventer P74 je no­vým členem ve skupině mě­ničů Acopos. Díky „knižní­mu“ formátu a kompaktnímu uspořádání šetří místo v roz­váděči. Měniče do 1,5 kW mají šířku 45 mm a měniče do 4 kW 60 mm. Roz­sah výkonů je od 0,18 do 15 kW. Navíc jsou k dis­pozici bezpečnostní funkce STO, SLS a SS1 a měniče lze použít v zaří­zeních do úrovně bezpečnosti SIL 3 a PL e. Díky rozhraní Ethernet POWERLINK měniče P74 dobře spolupracují s ostatními produkty B&R, určenými k řízení pohybu.
 
Převratnou změnu představují převodov­ky montované přímo na motor (obr. 4). Se­stava motoru a převodovky je o 16 % kratší, o 18 % lehčí a o 22 % dynamičtější než při klasicky montované převodovce. Vstup převodovky je namontován přímo na hřídeli motoru, a tudíž není zapotřebí nejen vstupní hřídel převodovky, ale i vstupní příruba a ložisko. Motory jsou vybaveny absolutním snímačem polohy s rozlišením 218 poloh na otáčku. Díky malým hmotnostem a rozmě­rům jsou nové motory s přímo montovaný­mi převodovkami vhodné k použití všude tam, kde je třeba velká dynamika v omeze­ném prostoru.
 
Nové servopohony ACOPOSmulti65 (obr. 5) mají krytí IP65, aby bylo možné je montovat přímo na stroj, co nejblíže k mo­toru. Pohony lze jednoduše spojovat do li­nie (daisy chain), v níž jsou data i energie od pohonu k pohonu přenášeny jedním, tzv. hybridním kabelem. V rozváděči je umístěn pouze napájecí zdroj. Stejnosměr­ný meziobvod je distribuován mezi pohony. V servopohonech ACOPOSmulti65 jsou integrovány bezpečnostní funkce STO, SS1 a SOS. Pomocí rozhraní Ethernet Powerlink a výstupu 24 V DC lze lokálně připojit I/O jednotky X67.
 
Pohony ACOPOSmulti65 s vyšším výko­nem (nad 4 kW), kde energii nelze distribuo­vat v linii pomocí hybridní kabeláže, je mož­né spojovat do stromových topologií pomocí skříně vzdáleného připojení, také s krytím IP65. Na každou skříň lze připojit až čtyři po­hony, každý do 30 kW. Skříň je opět vybave­na rozhraním Ethernet Powerlink a napájením 24 V DC pro lokální připojení I/O.
 

Open Automation Technologies

 
Výrobcům prvků a kom­ponent pro automatizaci na­bízí B&R software a služ­by, které usnadňují připoje­ní vlastních zařízení na síť Ethernet Powerlink a reali­zaci bezpečné komunikace OpenSAFETY podle IEC 61508. Veškerý software je distribuován bezplatně v rámci licence BSD Open Source.
 
Powerlink Slave Develo­pment Kit usnadňuje integra­ci sběrnice Ethernet Power­link do koncových zařízení, čidel a akčních členů. Sesta­va obsahuje podklady pro vý­voj, software, dokumentaci a školení. Příslušný software běží na FPGA od společností Altera nebo Xilinx. Navíc je v nabídce i testovací hardwarová sestava, pomocí níž lze jednoduše pomo­ realizovat síť Ethernet Powerlink a síťové při­pojení otestovat.
 
Powerlink Software Master je nástroj pro připojení na síť Ethernet Powerlink. Podpo­ruje operační systémy Windows, Linux, QNX a VxWorks.
 
OpenSafety Slave je softwarový nástroj pro bezpečnostní komunikaci až do úrovně SIL 3 podle IEC 61508.
 
OpenSafety Master je software, který od­povídá za organizaci, sledování a nastavení parametrů bezpečnostní komunikační domé­ny nebo celé bezpečnostní sítě, včetně pře­nosu bezpečnostních dat. Typicky je tento software provozován na bezpečnostním PLC.
Obr. 1. Ovládací panel Power Panel 500
Obr. 2. Jádrem průmyslových počítačů Automation PC 810 a Panel PC 800 je nová deska CPU s procesorem Intel CoreTM2 Duo
Obr. 3. Nový šestnáctikanálový modul X20 s odnímatelnou svorkou
Obr. 4. Motory s integrovanými převodovkami
Obr. 5. Měniče pro servopohony ACOPOSmulti65