Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Inovace pomohou výrobcům strojů vykročit z krize

Společnost B+R automatizace, spol., s r. o., je dodavatelem řídicích systémů a pohonů pro výrobce strojů a zařízení (OEM spol. s r. o.) i pro procesní výrobu. Na českém a slovenském trhu uplatňuje produkty vyvíjené a vyráběné globální společností B&R, která dnes působí v 68 zemích světa. S ředitelem B+R automatizace jsme naposledy vedli rozhovor v roce 2007 (Automa 6/2007) při příležitosti desátého výročí vzniku jeho firmy. Tentokrát jsme se tedy soustředili na to, jak se dařilo firmě v posledních pěti letech, které mezitím uběhly.

V posledním rozhovoru, který jste poskytl časopisu Automa téměř před pěti lety, jste rekapituloval desetileté působení firmy B+R automatizace na českém trhu. Jak byste charakterizoval posledních pět let?

Za posledních pět let došlo, troufám si říct, k větším změnám než za prvních deset let fungování B+R automatizace. Především se úplně změnil trh, nejen v České republice, ale na celém světě. V důsledku ekonomické krize prodělal průmysl v roce 2009 nečekaný propad, z něhož se v letošním roce sice vzpamatovává, ale již se opět mluví o tom, že se situace bude opakovat, možná v úplně jiných dimenzích.

Změnila se i struktura zákazníků, někteří krizi nepřežili, jiní řešili pokles tím, že přesunuli svou výrobu dále na východ, a vznikly i nové firmy. Doba posledních dvou let, 2010 a 2011, byla pro zákazníky poznamenána nutností vykročit z krize. To je doprovázeno velkou potřebou inovací, nových a efektivních zařízení a systémů, které přinesou výhody – technické a pochopitelně i cenové, těm, kteří ta zařízení používají, aby dokázali obstát v dalších složitých obdobích.

Co se změnilo za uplynulých pět let ve firmě B+R automatizace, spol. s r. o.?

Firma zdvojnásobila množství prodané techniky a také počet pracovníků. Založili jsme pobočku v Praze, která především v letošním roce zaznamenala personální expanzi. Máme schopnou a fungující pobočku na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. Snažíme se svými aktivitami podpořit růst na trhu, který je podmíněn inovacemi a s tím souvisejícími kvalitními poradenskými službami.

Změnila hospodářská krize filozofii vaší firmy? Změnil se například přístup k zákazníkům?

V jádru se nezměnilo naše podnikání ani přístup k zákazníkům. Od samého vzniku firmy rozvíjíme filozofii dlouhodobého partnerství se zákazníky. V poslední složitější době se potřeba partnerství ještě prohloubila. Tato doba požaduje od našich zákazníků, aby dělali věci nově, jinak, aby inovovali svá zařízení. Někteří zákazníci to pochopili, jiným jsme museli poradit, někteří s tím bojují dodnes, někteří na tuto filozofii nepřistoupili a mají vážné problémy.

Každá inovace však vyžaduje náklady, které se v nepříznivých obdobích hledají jen těžko. Přesto si myslíte, není jiná cesta z krize, než inovovat?

Strojírenství čelí velkému konkurenčnímu tlaku firem z Asie. Proto je nezbytné náš technický náskok alespoň udržet. Česko je dosud strojírenská velmoc a pro naše výrobce není jiná cesta, než uplatňovat na trhu technicky zajímavé a pokročilé výrobky.

Jak se za pět let vyvinul obor, v němž vaše firma působí, a technika, kterou dodává?

Na každém kroku můžeme vidět, kam se vyvinula za pět let technika používaná v soukromé sféře: tam se běžně používají mobilní telefony, dotykové obrazovky, navigační systémy. Osobní počítače za posledních pět let prodělaly několik generačních změn. Tyto změny se promítají do průmyslové oblasti: máme rychlejší a výkonnější sběrnice, rostou nároky na výpočetní výkon systému, a to dovoluje vyrábět produkty, které mají daleko lepší poměr ceny k výkonu. Do úrovně obsluhy a monitorování stále více pronikají nástroje z běžného života – internet, dotykové obrazovky, mobilní technika. Průmysl ovlivní například i takové nástroje, jakým je tablet iPad, který svou inovativností, novým způsobem ovládání hodil rukavici všem ostatním.

Na SPS/IPC/Drives 2011 představila společnost B&R několik novinek (viz vložený rámeček). U kterých z nich očekáváte výrazný zájem na českém trhu?

Myslím si, že na českém trhu ještě nějakou dobu potrvá, než se prosadí myšlenky systému Automation Studio 4. V té oblasti průmyslu, kde působíme, je cena programátorské práce podhodnocená, v porovnání se stejnými oblastmi průmyslu na západním trhu. Nicméně programovací software je nástroj, který v budoucnosti rozhodne o efektivitě práce při vývoji, zkrátí dobu uvedení výsledného stroje či technologického zařízení na trh. Již jsem se zmínil, jak rychle se technika vyvinula za pět let, a možná, že za dalších pět let budou inovační cykly ještě rychlejší. Aby bylo možné v těchto podmínkách dávat na trh nové generace i varianty stávajících strojů a zařízení, bude třeba používat efektivní a rychlý programovací nástroj, jakým je Automation Studio, který také zároveň umožňuje v nových aplikacích využívat již praxí ověřené softwarové funkce a moduly.

Na českém trhu se jistě prosadí i jiná novinka – do systému X20 jsou integrovány moduly na sledování stavu strojů a zařízení – Condition Monitoring. Investiční politika firem bude ještě určitou dobu zdrženlivá a o úspěchu výrobního procesu bude rozhodovat, jak efektivně je využívaný, jak funguje servis, jak lze plánovat odstávky. Další novinkou jsou moduly pro měření spotřeby energie nejenom na vstupních branách výroby, ale i na jednotlivých strojích či celcích ve výrobě. Na tyto moduly jsou dobré ohlasy na našem trhu, všude jsou stále velké rezervy v úsporách.

Domníváte se, že je cena nejdůležitějším faktorem pro úspěch výrobku na trhu?

Cena je velmi důležitým faktorem a naše systémy dodáváme za ceny na úrovni značkových výrobků na trhu. Cenu je ale třeba posuzovat z hlediska celého životního cyklu, a to nejen automatizačního systému, ale celého zařízení. To jsou argumenty, na které naši zákazníci a jejich klienti slyší. Řídicí systém má pořizovací náklady a v závislosti na nich dokáže plnit určité úlohy, vykonávat jisté funkce. Ale v okamžiku pořízení funkce systému teprve začíná. Smyslem naší koncepce Smart Engineering je nabízet nástroj pro celý životní cyklus zařízení, od naprogramování, uvádění do provozu až po spolehlivý provoz bez prostojů. Cenu je třeba posuzovat v kontextu všech těchto životních fází a také úspor, které automatizační úloha přinese, úspor na energii, na údržbě, v důsledku vzdáleného monitorování apod. Zde nabízíme zákazníkům výraznou konkurenční výhodu. Co nejnižší pořizovací cena by neměla být jediným kritériem – i v tom za posledních pět let cítíme pokrok, krize také zákazníky v tomto směru vyučila.

Jaký podíl na obratu vaší firmy mají služby a servis?

Naše firma nabízí technickou podporu výrobků, vypracování softwaru, analýzy různých řešení automatizačních úloh. Ale nezabýváme se projektováním systémů, to přenecháváme systémových integrátorům. Softwarové a aplikační služby se na celkovém obratu podílejí pěti procenty a tento podíl nyní roste. Naším cílem je dosáhnout desetiprocentního podílu služeb v oblasti softwaru. Snažíme se nabízet řešení nejen pro dnešek, pro zítřek, ale pro celý životní cyklus. Tato vize je uplatňována ve všech produktech, které přicházejí na trh. Alfa a omega je servisní a programovací software. Proto jsme výrazně personálně posílili oblast vývoje softwaru – přijali jsme absolventy vysokých škol.

Kolik nyní pracuje pro firmu B+R automatizace lidí?

Působíme současně na českém i slovenském trhu a počet pracovníků se blíží padesáti.

Jak se vám daří získat do firmy dobré pracovníky?

Rozvíjíme širokou spolupráci se všemi technickými univerzitami v Čechách a na Slovensku a nové pracovníky hledáme výhradně mezi jejich absolventy. Máme pro ně výcvikový program, tzv. Engineering Camp, který trvá v mateřské firmě celé čtyři měsíce. Během čtyř měsíců poměrně náročného výcviku v různých mezinárodních týmech, kdy nepracují na reálných, ale na uměle vytvořených projektech a modelových situacích, se naučí skutečně profesionálně pracovat. Vrátí se tedy připravení, vybavení mezinárodními kontakty a dobrou angličtinou. Na těchto kurzech školí i naši dva odborníci z ČR. Spolupráce s vysokými školami, kterou pěstujeme od začátku našeho působení v České republice, se během posledních pěti let zintenzivnila. Tato spolupráce nese své ovoce v tom, že se postupně stáváme atraktivním zaměstnavatelem a stále se nám hlásí studenti na nabízené pozice v české pobočce i v mateřské firmě.

Jaké aktivity rozvíjíte ve spolupráci s technickými univerzitami?

Spolupracujeme s jednotlivými katedrami a dodáváme naši řídicí techniku do jejich laboratoří. Pořádáme v rámci výuky odborné přednášky. Přednášející z řad našich pracovníků jsou často jen o pár let starší než studenti a dokážou jim dobře ukázat, jak lze teoretické poznatky využívat v praxi. Přednášky děláme pro školy zdarma a ze strany kateder je takový zájem, že ani nestihneme všechny jejich požadavky splnit.

Jakými krédy se řídí firma B+R automatizace?

Prvotním krédem naší společnosti je Perfection in automation, což vyjadřuje, že chceme svým zákazníkům dodávat co nejdokonalejší výrobky a služby v souladu se současným stavem technického vývoje a lidského vědění. Dalším krédem je partnerství – snažíme se o osobní styk se zákazníky, upřímné a otevřené jednání. Na letošním veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku bylo uvedeno nové ústřední motto Technology by the Innovators – tímto mottem dáváme najevo, že se sebevědomě ucházíme o vedoucí místo v inovacích.  

Rozhovor vedla Eva Vaculíková

Obr. 1. Ing. Jan Ohřál, ředitel B+R automatizace, spol. s r. o.