Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Iniciativa Cepot přináší výsledky

číslo 12/2006

Iniciativa Cepot přináší výsledky

V časopise Automa 8-9/2006 na str. 141 jsou v rozhovoru popsány vznik a první krůčky Centra podpory talentů (Cepot). Jde o iniciativu katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, jejímž účelem je podporovat studenty, kteří se chtějí vzdělávat i nad rámec svých běžných studijních povinností. Jde především o studenty oboru technická kybernetika a měření.

Princip iniciativy Cepot je v propojení aplikační sféry s univerzitním prostředím formou nabídky témat studentských projektů. Studenti si z této nabídky mohou vybrat téma, na kterém začnou pracovat. Výsledky své práce průběžně konzultují se zadavatelem tématu, což je většinou pracovník firmy, která téma vypisuje. Zadavatel má tak možnost sledovat postup prací. Projekty probíhají v tříměsíčních cyklech. Na konci každého cyklu studenti navíc prezentují výsledky své dosavadní práce před komisí, která rozhoduje o udělení odměny za vykonanou práci a popř. o pokračování projektu v dalším cyklu. Spolu s pravidelnou měsíční odměnou za realizaci technického řešení podle daných pravidel iniciativy Cepot si tak student může při dobré práci vydělat i 10 000 korun měsíčně. Komise dále vybírá nejlepší projekty, jejichž řešitelé dostávají mimořádnou odměnu, např. 5 000 Kč.

Studenti jsou uvedeným způsobem motivováni k průběžné práci na vybraném projektu. Zkušenost ukazuje, že již po prvních třech měsících práce mají první hmatatelné výsledky, jako např. vyzkoušený prototyp navrženého zařízení nebo fungující počítačový program. Další výhodou je možnost zkombinovat projekt realizovaný v rámci iniciativy Cepot s bakalářskou nebo diplomovou prací.

Dalším přínosem iniciativy Cepot jsou kurzy projektového řízení, marketingu, etikety, image, sebevědomého vystupování či prezentačních dovedností. Tyto kurzy vnesla do projektu Agentura Verema, spol. s r. o., která je strategickým partnerem iniciativy Cepot. Kurzy jsou zajišťovány renomovanými odborníky – lektory, kteří mají dlouholeté zkušenosti nejen se samotným vykonáváním činností, jež jsou předmětem kurzů, ale také se školicí činností v daném oboru. Tito lektoři poskytují školení pracovníkům významných společností v průmyslové i obchodní sféře a úroveň kurzů je velmi vysoká. Kurzy jsou orientovány především na poznatky a dovednosti použitelné v praxi a nabízejí studentům možnost získat znalosti, které jim po ukončení školy významně usnadní přechod do pracovní pozice. Jejich budoucí zaměstnavatelé v nich získají odborníky, kteří nejen budou špičkami ve svém oboru, ale kteří své technické dílo budou schopni prezentovat jak technickým zájemcům, tak i zájemcům mluvícím spíše obchodní či manažerskou řečí. Všichni účastníci zatím pořádané kurzy hodnotí velmi pozitivně.

V technické oblasti jsou hlavními partnery iniciativy Cepot firmy RLC Praha, a. s., Sofcon, spol. s r. o., a Wago Elektro, s. r. o. Z ostatních zadavatelů studentských projektů lze jmenovat např. firmy ANF Data, spol. s r. o., Ricardo Prague, s. r. o., nebo Unicontrols, a. s.

V současné době probíhá druhý tříměsíční cyklus studentských projektů, kterého se účastní 26 studentů. V prvním cyklu, který skončil v září 2006, na svých projektech pracovalo dvacet studentů, z nichž sedmnáct svou práci úspěšně zakončilo. Spolu s oceněním dvou nejlepších projektů odměnou po 5 000 korunách byly vybrány dva výjimečné projekty, oceněné každý odměnou ve výši 3 000 korun, a dále byla udělena jedna odměna ve výši 3 000 korun za mimořádnou iniciativu.

Dva nejlepší projekty se týkaly řízení spalovacího motoru a domovní automatizace. První z nich, zadaný firmou Ricardo Prague a řešený Zdeňkem Švimberským, má název Electronic hardware design for cylinder pressure feedback a je věnován návrhu zařízení pro snímání a vyhodnocování provozních veličin ve válci vznětového motoru. Druhý z projektů, vybraných jako nejlepší má název Přístup k síti LON bez využití LNS, jeho řešitelem je Radek Láska. Projekt byl zadán katedrou řídicí techniky jako příprava pro budoucí průmyslový projekt zaměřený právě na domovní automatizaci a inteligentní budovy. Výsledkem dosavadní tři měsíce trvající práce jsou vyšší vrstvy protokolu LonTalk, založené na volně dostupné sadě protokolů OpenLDV, které umožňují dosahovat nezávislosti na LNS a které mohou být využity jak na PC pro sběr dat a dohled nad budovami, tak i ve vestavných (embedded) zařízeních přímo v budovách.

Z dalších zajímavých a úspěšných prací lze jmenovat např. projekt Počítačem řízený spínač pro hlubokou mozkovou stimulaci, řešený pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a dále projekty Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů a Tester pro plastová vlákna POF (zadavatel RLC Praha, a. s.), Stabilizovaná platforma pro kamerový systém bezpilotního letounu Sojka (LOM, s. p., odštěpný závod VTÚL, Praha), Řídicí jednotka pro laserovou projekci (Planetárium Praha) a projekt Experimentální létající stroj (Quadrotor), řešený jako experimentální projekt na katedře řídicí techniky.

Cílem iniciativy Cepot je nabídnout motivovaným a talentovaným studentům práci, která se svým charakterem blíží práci v komerčním prostředí a která slibuje výsledek v relativně krátké době. V řadě případů bude mít realizované řešení přímé komerční uplatnění.

Ing. Pavel Burget,
katedra řídicí techniky FEL ČVUTv Praze, Cepot,
(burgetpa@fel.cvut.cz)