Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Informační systémy pro výrobní a kancelářská zařízení

Zřetelný nástup průmyslového Ethernetu spolu s příznivými cenami panelů LCD otevřely distribuovaným informačním systémům cestu do všech odvětví průmyslu, kde je žádoucí zajistit povědomí pracovníků o stavu výroby, výrobních zařízení i dosahovaných výsledcích. Obdobná řešení umožní zlepšit informovanost zaměstnanců a návštěvníků podniku i mimo výrobní prostory, tedy v administrativních budovách, skladech, stravovacích zařízeních a rovněž podnikových prodejnách. Je poměrně běžnou praxí, že systémy vhodné pro provozní složky nejsou použitelné v administrativě, což vede ke koexistenci několika nezávislých platforem, jejichž provozní zabezpečení zatěžuje podniková oddělení IT. Naopak použití jednotné platformy napříč celou firmou umožní dokonale sdílet data i technické prostředky, navíc při značné úspoře nákladů spojených se školením pracovníků IT.
 

Platforma InfoPanels

Otevřenou platformou pro budování distribuovaných informačních řešení je systém InfoPanels, který může být snadno zaveden jako jediný prostředek pro realizaci většiny úkolů dané organizace, ale zároveň dokáže plnohodnotně koexistovat s mnoha dalšími systémy ve firmě, včetně schopnosti sdílet či vyměňovat si s nimi data. Platforma InfoPanels zahrnuje hardwarové a softwarové prostředky pro cílenou distribuovanou prezentaci libovolných textových, grafických či multimediálních dat na mnoha zobrazovacích zařízeních (displeje LCD, plazmové či LED, dále projektory apod.).
 
Na úrovni sběru dat a řízení je sestava vhodně doplněna systémem CitectSCADA. Jako databázový systém nejčastěji funguje MS-SQL Server, ale otevřené rozhraní nabízí mnoho dalších alternativ.
 

Technické provedení

Zobrazovače jsou založeny na vestavném (embedded) PC s operačním systémem Windows XP Embedded, který je doplněn obvody pro řízení napájení displejů a nezávislým hlídáním správné funkce zařízení. Uživatelský software je rozdělen na serverovou a klientskou část. K dispozici jsou také uživatelské nástroje pro vypracování grafického návrhu vzhledu obrazovek i jejich vzdálené ovládání. Data určená pro zobrazení mohou být vkládána několika způsoby (a jejich kombinací): jednak ručním zadáním, automatickým importem z jiných systémů či datových souborů, popř. z jednotek sběru dat či PLC umístěných ve výrobních procesu.
 
Komunikace mezi serverem a zobrazovači probíhá po síti Ethernet, v místech bez možnosti kabelového spojení je možné s výhodou použít WiFi nebo některou z datových služeb mobilních telefonních sítí (GPRS, UMTS, CDMA apod.), alternativně lze panely provozovat i v módu off-line, kdy je možné na klientské stanici připojené na server InfoPanels vygenerovat datový balík na USB FlashDisk, po jehož připojení začne zobrazovač automaticky pracovat.
 

Využití platformy InfoPanels

Z obr. 1 je zřejmé, že platforma InfoPanels nachází využití jak ve výrobních provozech, tak i v administrativních prostorách. Ve výrobních podnicích se uplatní při řešení zobrazovacích panelů nebo interaktivních terminálů. Zobrazovací panely poskytují tyto informace:
 • indikace stavu strojů a technologických procesů,
 • vyrobená množství, vadné kusy, cíle a plnění plánů,
 • vytížení strojů, zobrazení dob prostojů a oprav,
 • zprávy pro zaměstnance.
Interaktivní terminály jsou panely doplněné klávesnicemi, čtečkami a moduly I/O a poskytují četné služby, např.:
 • identifikace pracovníků, nástrojů a výrobků,
 • sběr dat i jejich prezentace,
 • snímání stavu strojů, měření spotřeby médií a energií,
 • zobrazení výrobních postupů a dokumentace.
Využitím interaktivních panelů se výrazně eliminuje „papírové výkaznictví“. Další uplatnění platforma InfoPanels nachází v administrativních prostorách, kde lze z panelů sestavit informační „nástěnky“, které jsou cenově příznivou alternativou k velkoplošnému zobrazení. Nástěnky poskytují větší plochu pro prezentaci všech typů dat v místech s větším pohybem osob. Mohou na nich být zobrazovány informace z různých zdrojů napříč podnikem.
 
Velmi vhodné jsou panely pro řešení navigace v budovách, informování o programech jednání a porad. Ve zmíněné funkci poskytují panely tyto služby:
 • směrování zaměstnanců i externích návštěvníků k místům konání porad, jednání či školení,
 • zobrazení programů jednání, časových rozvrhů a volných termínů,
 • kalendář pro plánování událostí,
 • informace o hrozícím nebezpečí (požár apod.), navigace k únikovým východům.
Ve stravovacích provozech je na panelech zobrazen aktuální jídelníček včetně vzhledu pokrmů, denní a týdenní přehled a organizační informace.
 
Obr. 1. Využití platformy InfoPanels