Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Informační a elektronické systémy vlaku zaměřené na cestující

Tomáš Tichý, Dobromil Nenutil

 
Moderní vlak obsahuje vedle elektronických systémů nezbytných pro vlastní jízdu také množství systémů, které jsou orientované na podporu provozu a údržby a na zlepšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Mnohé z těchto systémů jsou dále integrovány do informačního a dispečerského systému dopravce a správce infrastruktury. Článek je zaměřen na systémy orientované na cestující. Uvádí funkční i jiné požadavky, které by měly tyto systémy splňovat, a představuje jedno konkrétní řešení – multimediální informační systém UniTrack PIREDI firmy UniControls.
Besides electronic systems inevitable for its own operation, a modern train contains also numerous systems which support the train operators, and the service engineers and which strive to increase passengers comfort and security. Many of those systems are integrated into information systems of train operator and infrastructure manager. The article is aimed at the passenger oriented systems. It mentions functional and other requirements which should be met by those systems and it presents one specific solution – multimedia information system UniTrack PIREDI developed by the company UniControls.
 

1. Úvod

Moderní vlak obsahuje vedle elektronických systémů nezbytných pro vlastní jízdu také množství systémů, které jsou orientovány na podporu provozu a údržby a na zlepšení pohodlí a bezpečnosti cestujících. Společnost UniControls se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a integrací vlakových palubních řídicích a informačních systémů včetně jejich využití v praxi. V oboru informačních systémů zaměřených na cestující postupně získala detailní znalosti potřeb a požadavků cestujících i provozovatelů a objednavatelů dopravy a dalších veřejných institucí, jako jsou koordinátoři integrovaných dopravních systémů, a také konstruktérů vozidel a integrátorů vozidlových systémů. Tyto potřeby a požadavky jsou implicitně vyjádřeny v popisu hypotetického systému, přesněji souboru systémů, který je uveden v kapitole 2 tohoto článku. Většinu z nich splňuje multimediální systém (MMIS) vyvinutý firmou UniControls pod obchodní značkou UniTrack PIREDI (Passenger Information, Reservation, Entertainment and vehicle DIagnostics), který je stručně popsán v kapitole 3.
 

2. Požadavky na systémy zaměřené na cestující

Cestující přijde poprvé do styku s vozidlovými PIS (Passenger Information System) již během čekání na vlak, kdy se potřebuje ujistit o nástupu do správného vlaku a také nalézt dveře vozu poskytujícího jím zakoupené služby. Orientaci mu usnadní dobře viditelné informační tabule sestavené z vysoce svítivých LED, které zobrazují cíl a trasu jízdy vlaku, čísla linek a rezervační čísla vozů. Po nástupu do vozidla získá podrobnější informace o řazení a obsazení vlaku na LCD v nástupních prostorech. Hledání místa k sezení mu usnadní rezervační displeje umístěné přímo nad místy k sezení nebo na stěnách vozových oddílů. Během cesty je průběžně informován o jízdním řádu vlaku, následující stanici a palubních službách, ve své cílové stanici např. o směru výstupu a přípojích, a to jak akusticky prostřednictvím systému vlakového rozhlasu (PAS – Public Address System), tak i na interiérových LCD, popř. LED informačních tabulích. V případě plánovaných výluk, nepředvídaných zpoždění a mimořádných událostí je cestujícímu poskytnuta jasná a srozumitelná informace v podobě předem připravených scénářů mimořádných a nouzových oznámení v akustické i vizuální formě.
 
 
Vnímání subjektivní bezpečnosti je posíleno systémem interkomu, který umožňuje obousměrné komunikační spojení cestujícího s vlakovým personálem. Řešení mimořádných situací i prevenci kriminality napomáhá možnost integrace s kamerovým systémem. Cestujícím s omezenou schopností pohybu nebo orientace je poskytována informovanost na stejné úrovni s ohledem na jejich specifické potřeby – tj. akustické informace vně vlaku pro nevidomé, systém přivolání pomoci pro hendikepované, zaručená velikost a čitelnost písma; vše podle požadavků zákonné normy TSI-PRM (Technical Specification for Interoperability – Persons with Reduced Mobility).
 
Na palubních displejích je možné zobrazovat multimediální obsah, jako např. videosekvence, animace, obrazové prezentace a živé mapy, vše doplněné také volitelným zvukovým doprovodem. Obsah je možné cílit na konkrétní komerční kategorii vlaku, trasu vlaku, geografickou polohu, denní dobu apod. Díky tomu je možné cestujícím poskytnout nové služby, jako např. lokální turistické informace, živý pohled z kabiny strojvedoucího, nabídky služeb dopravce a neobtěžující lokálně cílené reklamy zaměřené přímo na určité cílové skupiny cestujících podle vozové třídy. Stejnou úroveň informovanosti, vylepšenou o interaktivní obsah, lze poskytnout také prostřednictvím vlakového portálu přímo na osobních zařízeních cestujících (chytré telefony, notebooky, tablety). Přístup je zajištěn s použitím vnitřní vozidlové sítě, včetně volitelného rozšíření o službu přístupu k internetu.
 
Zajištění provozu moderních informačních systémů pro cestující představuje komplexní úlohu i pro dopravce a klade zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu a vlastní informační infrastrukturu. Systémy musí umožňovat maximálně bezobslužný provoz, přitom ale zajistit kompletní kontrolu nad poskytovanými informacemi a možnost osobní intervence obsluhy v kterékoliv fázi jízdy vlaku. Běžný provoz systémů je tedy plně automatický, založený na geografické lokaci polohy vlaku prostřednictvím modulu GPS. Pro tratě s významnými tunelovými úseky je možné doplnit odometrický modul. Vlakový personál může kdykoliv provádět manuální korekce, spouštět scénáře pro mimořádné události a vkládat doplňkové informace. Systém lze řídit z kteréhokoliv vozu vlaku, nebo dokonce dálkově z dispečerského centra. Přechod mezi jednotlivými ovládacími stanovišti je zcela plynulý, bez ztráty kontinuity poskytovaných informací. Informace všech subsystémů lze podávat v několika jazykových mutacích, včetně podpory různých znakových sad. Jazyky je možné automaticky přepínat v závislosti na poloze vlaku.
 
Palubní systémy jsou doplněny systémem kompletního dálkového managementu mobilních aplikací, který umožňuje dálkovou kontrolu a ovládání vozidlových systémů a správu palubních datových zdrojů. Systém využívá všechny dostupné IP bezdrátové sítě, tj. veřejné a privátní GSM – GPRS, EDGE, UMTS, LTE, GSM-R a WiFi. Transparentně přizpůsobuje datové toky podle jejich aktuální kvality a dostupnosti, stanovuje priority dat podle jejich důležitosti, poskytuje transparentní úložiště dat určených pro dočasně nedostupná vozidla a upozorňuje obsluhu na případnou nedoručitelnost dat. Přístup vozidel je autorizován a veškerá komunikace je plně zabezpečena podle aktuálních bezpečnostních standardů pro provoz v otevřených datových sítích (internet). Služby tohoto systému jsou poskytovány prostřednictvím otevřeného rozhraní webových služeb – web services.
 
Datový obsah pro jednotlivé systémy je pořizován ve formátu XML, který umožňuje import z dalších informačních systémů dopravce nebo správce infrastruktury. K dispozici jsou softwarové nástroje pro přípravu dat a simulaci vozidlových systémů na PC. Firmware všech zařízení ve vozidle je možné bezpečně na dálku aktualizovat (upgradovat), takže nové vlastnosti realizované softwarem lze přidávat v průběhu celého životního cyklu systému. Systémy používají nejmodernější komunikační prostředky, jako jsou IP drátové i bezdrátové sítě, jazyk HTML5 a webové služby pro vizualizaci, hardwarově akcelerované přehrávání streamovaného videa, architektonický styl SOA (Service Oriented Architecture) a rozhraní API (Application Programming Interface) pro soudobé informační systémy. Zároveň však nabízejí tradiční průmyslová komunikační rozhraní, dlouhodobě používaná v drážní technice, jako např. CAN, MVB (Multifunction Vehicle Bus), sériové komunikace a přímé I/O. Pro zjednodušení zálohování a snížení nákladů na kabeláž jsou zařízení s rozhraním Ethernet přednostně vybavena integrovaným switchem (přepojovačem) s možností připojení do sítě kruhové topologie.
 
Pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly v soupravách s provozně měnitelným řazením využívají systémy vysokorychlostní sběrnici ETB (Ethernet Train Backbone) podle normy IEC 61375. To umožňuje jejich použití v širokém spektru provozních scénářů od samostatných vozidel přes spřahované jednotky až po soupravy sestavované z jednotlivých osobních vozů a řídicích a hnacích vozidel. Informování cestujících je vždy zajištěno podle skutečného směrování konkrétní části vlaku a přímých vozů včetně automatické rekonfigurace po rozpojení a spojení vlaku, úvrati a obratu soupravy podle plánovaného oběhu.
 
Všechny přístroje, které jsou součástí systémů, jsou navrženy pro vozidlové prostředí a napájení z palubní sítě. Testovány jsou v celém rozsahu provozních teplot, ověřeny na elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost proti rázům a vibracím a certifikovány podle normy EN 50155. Vzhledem k často omezeným zástavbovým možnostem jak v modernizovaných vozidlech (kde se s instalací dalších zařízení nepočítalo), tak v moderních nízkopodlažních vozidlech (kde je třeba co největší užitná plocha pro cestující) jsou komponenty systémů navrženy jako kompaktní přístroje. Z funkčního hlediska lze jeden přístroj využít pro běh několika softwarových komponent, např. ovládací panel s displejem řídí PIS, PAS, multimediální i kamerový systém, poskytuje datové úložiště a služby ukládání, archivace a distribuce videozáznamů (content server). Systémy jsou vybaveny funkcí vnitřní diagnostiky, urychlující identifikaci a odstranění závady, a to i na dálku.
 

3. Multimediální informační systém UniTrack PIREDI

Multimediální informační systém MMIS, který byl vyvinut ve společnosti UniControls pod obchodním názvem UniTrack PIREDI, se skládá ze šesti relativně funkčně samostatných subsystémů. Lze jej považovat za platformu, obsahující hardwarové a snadno rozšiřitelné softwarové komponenty, která umožní realizaci kompletního systému MMIS nebo jeho vybraných subsystémů a částí podle požadavků zákazníka. Jednotlivé subsystémy mohou být vzájemně propojeny pomocí otevřených komunikačních rozhraní a softwarových služeb a kooperují ve finální sestavě PIREDI. Jednotlivá zařízení PIREDI mohou být sdílena několika jeho subsystémy. Na obr. 1 jsou znázorněna zařízení systému PIREDI v moderním osobním voze.
 

3.1 Informační systém pro cestující (PIS)

Informační systém pro cestující poskytuje audiovizuální informace související přímo s vlastní přepravou cestujícího. Cestující je informován o:
 • směru a trase jízdy vlaku i jednotlivého vozu a o dělení vlaku na trase,
 • následující stanici, směru výstupu a o přestupních vazbách,
 • zastávkách na znamení (včetně signalizace zastávek),
 • čísle vlaku, jeho komerční kategorii, jméně vlaku, čísle linky IDS,
 • pásmech integrovaných dopravních systémů a tarifech,
 • řazení vlaku (včetně např. směru k jídelnímu vozu),
 • plánovaných i neočekávaných mimořádných situacích.
 
Systém je řízen zcela automaticky v závislosti na poloze vlaku a jeho řazení poskytovaném vlakovým komunikačním systémem. Jsou možné korekce obsluhou nebo kompletní manuální řízení.
 
Funkce systému jsou realizovány těmito zařízeními:
 • řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-210: je jádrem systému, obsahuje databáze, realizuje grafické uživatelské rozhraní (GUI), umožňuje připojení do bezdrátových sítí a sledování polohy vlaků pomocí systémů GNSS,
 • informační tabule LED EIB a ITLU (obr. 2, obr 3): zobrazují základní informace o trase vně a uvnitř vlaku, umožňují automatické řízení jasu podle okolního osvětlení,
 • informační LCD DIS-218 a DIS-318: zobrazují podrobné informace o trase, typicky v interiéru vlaku. Dodávány jsou v jednostranném i oboustranném provedení.
 

3.2 Rezervační systém (RES)

Rezervační systém poskytuje informace související s rezervací míst ve vlaku. Jsou jimi:
 • rezervační čísla vozů,
 • označení volných a obsazených míst včetně trasy rezervace,
 • označení míst se zvláštní vlastností (např. pro rodiče s dětmi, tichý oddíl, dámský oddíl).
 
Systém je řízen zcela automaticky v závislosti na poloze vlaku a jeho řazení poskytovaném vlakovým komunikačním systémem. Jsou možné korekce obsluhou. Data jsou distribuována v režimu on-line z centrálního rezervačního systému prostřednictvím subsystému správy mobilních aplikací MOMA. Funkce systému jsou realizovány těmito zařízeními:
 • řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-210: tvoří jádro systému, obsahuje databáze a GUI,
 • rezervační displeje („místenkovače“) SRD-02 a SRD-08: zobrazují informace o místech; dodávány jsou v provedení na těnu, do stěny nebo integrované do nosiče zavazadel,
 • informační LCD DIS-218 a DIS-318: zobrazují rezervační plánky vozu s vyznačením obsazených míst.
 

3.3 Multimediální systém (MMS)

Multimediální systém poskytuje další doplňkové informace pro cestující a zábavní obsah, popř. reklamy v audiovizuální formě. Dále zprostředkovává zobrazení informací jiných subsystémů a externích aplikací pro cestující. Informace jsou připraveny v podobě tzv. playlistů. Jsou to předem dané multimediální sekvence, které mohou zahrnovat audiosoubory, ideosoubory, obrázky, animace, stránky v HTML a aplikace. Provedení sekvencí může být vázáno různými kombinacemi podmínek, vztahujícími se např. k druhu vlaku nebo konkrétnímu vlaku, poloze vlaku, času, státu a jazyku, zobrazení v určité části vlaku apod. Informace o zobrazení každé položky playlistu může být volitelně zaznamenána, a to včetně informace o vlaku, čase a geografickém místě přehrání, popř. o poruše zařízení, která znemožnila přehrání. To umožňuje prokázat dodržení kontraktu s poskytovatelem obsahu.
 
Vzhled jednotlivých obrazovek pro cestující, sekvence zobrazování jednotlivých informačních kanálů včetně integrace informací z ostatních subsystémů MMIS jsou určeny tzv. timesheety, implementovanými jako šablony stránek HTML 5 s formátováním definovaným CSS3. Obsah videosouborů je streamován po IP síti s využitím hromadné adresace (multicast), takže lze synchronně obsloužit velké množství displejů bez zvláštních požadavků na šíři přenosového pásma.

Funkce systému jsou realizovány zařízeními:
 • content server s ovládacím displejem DIS-210: jádro systému, databáze playlistů a timesheetů, server pro webové aplikace multimediálních displejů, streamovací server pro videosoubory, ovládací GUI,
 • multimediální displeje DIS-218 a DIS-318: zobrazují obsah distribuovaný tzv. content serverem.
 

3.4 Systém hlasové komunikace (PAS)

Systém hlasové komunikace zajišťuje hlasovou komunikaci v reálném čase formou hromadného hlášení, adresného hlášení nebo rozhovoru bod-bod. Zprostředkovává také hlasové služby ostatním subsystémům. Systém PAS zajišťuje:
 • hromadná hlášení cestujícím do celého vlaku nebo do vybraného vozu (popř. skupiny vozů) nebo do oddílu,
 • hlasovou komunikaci (telefonii) vlakového personálu,
 • audiokanály pro ostatní subsystémy, např. automatická hlášení PIS, ozvučení informací MMS, koncový bod nouzových volání bezpečnostního systému u vlakového personálu.
 
Zvuk je přenášen prostřednictvím digitálního streamu v IP síti (VoIP) nebo volitelně prostřednictvím existujících analogových vlakových linek podle vyhlášky UIC 568. Oba způsoby komunikace lze kombinovat a mohou se vzájemně zálohovat. Takto je hlasový výstup realizován jako bezpečná funkce. Funkce systému PAS jsou realizovány zařízeními:
 • rozhlasová ústředna RUV: směrování hovorů, ozvučení vnějších a vnitřních prostor vlaku,
 • telefonní přístroj TEL: základní ovládání systému vlakovým personálem, mikrotelefon pro hlášení a hovory, signalizace příchozích hovorů,
 • ovládací displej DIS-210: pokročilé ovládání a diagnostika – podrobné směrování hlášení a hovorů, zobrazení identifikace a lokace příchozích volání a probíhajících streamů.
 

3.5 Bezpečnostní systém (CAM)

Bezpečnostní systém CAM realizuje funkce dohledu, související s bezpečností cestujících ve vlaku (ve smyslu prevence a ochrany před kriminalitou), funkci komunikace při mimořádných událostech a funkce podpory cestujícím se sníženou schopností pohybu a orientace. Data z kamer, které monitorují vnitřní i vnější prostory, jsou zobrazována na displeji vyhrazeném pro tento účel nebo na ovládacím displeji a jsou ukládána pro další zpracování. Nouzová komunikace umožňuje přivolat pomoc cestujícím. Při aktivaci nouzového komunikátoru se automaticky zobrazí obraz z kamery monitorující přidružený prostor. Nevidomý může prostřednictvím slepecké vysílačky spustit automatickou akustickou informaci o vlaku a signalizovat úmysl nastoupit. Funkce systému jsou realizovány zařízeními:
 • nouzový komunikátor HJT: signalizace nouze a obousměrná komunikace cestujícího s vlakovým personálem,
 • řídicí a ovládací displej DIS-210: informace o příchozí signalizaci, monitorování obrazu kamer, úložiště snímků z kamer, volání služeb dalších subsystémů v závislosti na signalizaci (např. automatická hlášení prostřednictvím PIS a PAS),
 • IP kamera v různých provedeních podle designu interiéru a exteriéru vozidla: monitoruje sledovaný prostor a streamuje video do IP sítě,
 • přijímač pro nevidomé: přijímá signály ze slepecké vysílačky a předává je řízení PAS.
 

3.6 Diagnostický systém (TELEDIAG)

Diagnostický systém monitoruje a vyhodnocuje činnost ostatních zařízení a subsystémů MMIS, ukládá a zobrazuje diagnostické záznamy, využitelné jak pro okamžité odstranění závady na voze, tak pro plánování údržby vozidel, dlouhodobé vyhodnocování spolehlivosti systémů a predikci potřeb prostředků servisu. Diagnostické záznamy jsou ukládány v palubním systému ve formě:
 • časových řad průběhu veličiny (trace record) s konfigurovatelnou periodou vzorkování,
 • okamžitých hodnot (snap record), využívaných zejména pro záznam kumulativních veličin (např. motohodiny),
 • diagnostických událostí (event record), které jsou charakteristické časem vzniku a zániku. Každá diagnostická událost může mít mimo vlastní popis přiřazenou prioritu, závažnost a další průvodní texty, napomáhající pracovníkům údržby v odstranění závady, a to i vícejazyčně pro vozidla v mezinárodním provozu. Vznik i zánik diagnostické události mohou být dále provázeny údajem o poloze vozidla, souborem okamžitých hodnot sledovaných veličin ve volitelném časovém úseku a volitelné vzorkovací frekvenci před vznikem nebo zánikem události a nich. Diagnostickou databázi systému TELEDIAG lze s výhodou využít i k ukládání diagnostiky ostatních subsystémů vozidla, jako jsou např. systém nadřazeného řízení TCMS, pohonné a brzdové systémy, centrální zásobování energií, vodní hospodářství a toalety, řízení dveří, osvětlení či klimatizace. K tomuto účelu je systém vybaven širokým spektrem externích průmyslových rozhraní od prostých digitálních a analogových vstupů přes tradiční sběrnice RS-232, RS-422, RS-485, MVB a CAN až po nově zavedená rozhraní USB a Ethernet. Data diagnostiky jsou dálkově replikována prostřednictvím systému MOMA na pozemní server, kde mohou být využita pro plánování oprav a případné odstavení či náhradu vozidla ještě před jeho příjezdem do depa. Diagnostické informace lze také lokálně vyčítat ze všech vozidel vlaku do jednoho místa prostřednictvím vlakové sítě, a to jak k přímému zobrazení na ovládacím displeji DIS-210, tak prostřednictvím servisního notebooku.

3.7 Systém managementu mobilních aplikací (MOMA)

Systém MOMA slouží dopravci jako prostředek správy flotily vozidel vybavených palubními informačními systémy. Zajišťuje dálkovou správu dat aplikací, správu firmwaru a přenos stavových informací. Jednotně zprostředkovává další služby mezi pozemní a vozidlovou částí aplikace pro všechny subsystémy MMIS, popř. i pro další subsystémy vozidel. Systém MOMA jako celek zprostředkovává transparentní komunikační spojení mezi pozemní a vozidlovou částí distribuovaných vlakových aplikací včetně dalších návazných služeb pro snazší implementaci datových přenosů do aplikací s respektováním specifik drážního provozu. Je aplikačně neutrální, obsah přenášených dat je záležitost konkrétní aplikace. Umožňuje sdílení úzkého a málo kvalitního přenosového kanálu (typicky GPRS) několika aplikacemi se zaručením priorit a ochrany pásma před zahlcením (QoS – Quality of Service). Systém MOMA poskytuje aplikacím tyto služby:
 • zabezpečení přenosu: autentizace a šifrování,
 • identifikace vozidla a zařízení,
 • informace o stavu spojení s vozidlem (on-line, off-line, poslední čas připojení),
 • periodický přenos stavové informace z vozidla: základní stavová informace vždy obsahuje identifikaci vozidla a jeho polohu a lze ji rozšířit o stavové informace aplikace (např. navolené číslo vlaku, aktivní playlist),
 • přenos datového balíku do vozidla nebo z vozidla: je zajištěno automatické navazování přerušených přenosů včetně dokončení rozpracovaných transakcí, aplikace je informována o všech změnách stavu přenosu včetně akceptování balíku protistranou, překročení časového limitu apod.,
 • oboustranná rozdílová synchronizace dat mezi pozemní a vozidlovou částí aplikace, zajišťující minimalizaci datových přenosů při přírůstkové aktualizaci velkých datových balíků, včetně uvědomění o stavu přenosu,
 • přenos instantních zpráv mezi vozidlovou a pozemní částí aplikace, včetně potvrzení doručení a uvědomění o stavech přenosu.
 
Systém MOMA se skládá z pozemního serveru MOMA-S a vozidlových klientů MOMA-C. Vozidlový klient MOMA-C lze umístit v různých vozidlových zařízeních a využít několik přenosových kanálů (např. GSM, LTE, WiFi) s automatickou volbou nejlepšího dostupného kanálu. Klient je možné realizovat též jako distribuovaný klient s přenosem dat i do vozů, které nejsou vybaveny bezdrátovou komunikací, prostřednictvím vlakové páteřní sítě WTB nebo ETB. Spojení MOMA-S a MOMA-C a autorizace klientů jsou zabezpečeny šifrovanou virtuální sítí OpenVPN, a umožňují tedy provoz i v otevřených
sítích (sítě veřejných operátorů GSM, WiFi, internet).
 
Server MOMA-S je implementován jako dvoustupňový. První stupeň tvoří server OpenVPN, zajišťující autorizaci vozidlových klientů a volitelně i certifikační autoritu pro vydávání vozidlových certifikátů. Součástí serveru OpenVPN je unikátní nadstavba QoS, umožňující řídit datové toky i v sítích, ve kterých nejsou pod kontrolou nižší vrstvy IP protokolů využívané klasickým QoS – typicky jde o sítě veřejných operátorů GSM, kde vinou velké latence a frontování u operátora
tradiční QoS selhává. Druhý stupeň je aplikační server implementující interní webové služby (Web Services) systému MOMA a externí webové služby pro přístup pozemních aplikací. Interní i externí rozhraní MOMA-S dovolují připojit aplikace třetích stran (včetně klientů MOMA-C implementovaných třetími stranami). MOMA-S dále obsahuje úložiště pro uložení přenesených dat. Je vybaven webovým administrátorským rozhraním, které podle nastavených uživatelských přístupových práv umožňuje:
 • sledování stavů vozidel včetně jejich polohy na mapě,
 • monitorování stavů jednotlivých datových přenosů,
 • statistiky přenosů,
 • prohlížení přenesených datových balíků,
 • zakládání nových datových balíků pro přenos,
 • zahájení a rušení datových přenosů,
 • posílání komunikačních zpráv.
 
Pozici systému UniTrack PIREDI v kontextu integrovaného železničního informačního systému znázorňuje obr. 4.
 

4. Závěr

Aby železnice obstála v konkurenci ostatních druhů dopravy, musí nabídnout nové služby všem subjektům železničního systému – dopravcům, správcům infrastruktury, a především cestujícím. Tyto služby vesměs vyžadují výměnu značného množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní komunikační infrastrukturou je tedy podmínkou jejich realizace. Vlaková komunikační síť potřebných vlastností založená na komunikaci Ethernet a protokolu IP je již standardizována (IEC 61575). Standardizace jejího propojení s pozemními systémy bude dokončena v roce 2016. Norma IEC 61375 byla firmou UniControls implementována a tvoří základ systémů skupiny UniTrack, tj. i systému Uni- Track PIREDI.
 
Standardizační úsilí se nyní zaměřuje na multimediální a telematické systémy ve vlacích, konkrétně na specifikace funkcí a rozhraní subsystému kamerového dohledu, subsystémů poskytujících služby orientované na cestující, strojvedoucího, osádku vlaku, údržbu a dopravce. Firma UniControls je členem příslušné standardizační pracovní skupiny, což jí umožňuje promítnout průběžné výsledky práce na standardech do svých řešení.
 
Literatura:
[1] ČSN EN 61375-1 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 1: Obecná architektura. Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
[2] IEC 62580-1 Electronic railway equipment – On-board multimedia and telematic subsystems for railways – Part 1: General architecture. International Electrotechnical Commission, 2015.
 
Ing. Tomáš Tichý
Ing. Dobromil Nenutil
UniControls a. s. Praha
 
Obr. 1. Zařízení systému UniTrack PIREDI v osobním voze
Obr. 2. Informační LED tabule EIB
Obr. 3. Informační LED tabule ITLU
Obr. 4. Systém UniTrack PIREDI v kontextu integrovaného železničního informačního systému
 
Tab. 1. Zkratky spojené s informačními a elektronickými systémy vlaku (a systémem PIREDI firmy Unicontrols)
Zkratka Význam Poznámka
ATS Automatic Train Supervision  
CAM   bezpečnostní kamerový systém (UniControls)
DIS    ovládací nebo informační displej (UniControls)
EIB   vnější informační panel s LED (UniControls) 
EPNEV    přijímač systému pro nevidomé (UniControls) 
ETB  Ethernet Train Backbone vlaková páteřní síť podle IEC 61375 
HJT    nouzový komunikátor (UniControls) 
ITLU    informační panel s LED (UniControls) 
MMIS MultiMedia Information System  multimediální informační systém 
MMS  MultiMedia System  multimediální systém 
MOMA    systém správy mobilních aplikací (UniControls) 
MOMA-C    vozový klient systému MOMA (UniControls) 
MOMA-S    pozemní server systému MOMA (UniControls) 
PAS  Public Address System  systém hlasové komunikace 
PIREDI  Passenger Information, Reservation, Entertainment and
vehicle DIagnostics 
informační, rezervační a diagnostický systém (UniControls) 
PIS  Passenger Information System  informační systém pro cestující 
RES  Reservation System  rezervační systém 
RUV    rozhlasová ústředna vlaku (UniControls) 
SIG SJV    směrovka k jídelnímu vozu (UniControls) 
SIG WC    signalizace stavu WC (UniControls) 
SRD    rezervační displej/místenkovač (Unicontrols) 
TCMS  Train Control and Monitoring System  systém nadřazeného řízení 
TEL    telefonní přístroj (UniControls) 
TELEDIAG    diagnostický systém (UniControls) 
TSI-PRM  Technical Specification for Interoperability – Persons with
Reduced Mobility 
technická specifikace pro interoperabilitu – osoby s omezenou schopností pohybu a orientace