Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Industry Cluster 4.0 – propojení tradice s budoucností

Mnozí naši čtenáři se zajímají o aktivity kolem chytré výroby a průmyslového internetu věcí. Z Německa, které je naším významným partnerem, pochází projekt Industrie 4.0, na nějž navazuje iniciativa českého ministerstva průmyslu s názvem Průmysl 4.0. Podobné projekty a iniciativy vznikají i v dalších zemích.

Malé a střední podniky ale mohou být z průmyslu 4.0 rozpačité. Vidí v něm především náklady, které by měly vynaložit ihned, přičemž přínosy jsou kdesi v nedohlednu.

Dokázat jim, že tomu tak nemusí být, má i Industry Cluster 4.0, založený Regionální hospodářskou komorou Brno. Členem klastru je také firma B+R automatizace, česká pobočka mezinárodní firmy B&R Industrial Automation. O klastru hovoří Ing. Jan Ohřál, ředitel společnosti B+R automatizace, člen představenstva klastru a předseda jeho pracovní komise Industry 4.0 

Pane Ohřále, můžete čtenářům říci, jak a proč byl klastr založen?

Klastr byl založen 15. 2. 2016 z iniciativy Regionální hospodářské komory Brno. Na začátku sdružoval devatenáct společností, aktuálně má 23 členů. Klastr má od počátku tři hlavní cíle: podpořit digitalizaci a automatizaci výrobních procesů, tedy to, čemu se říká průmysl 4.0, za další podpořit technické vzdělávání, to je přípravu pracovníků na změny spojené s čtvrtou průmyslovou revolucí, a v neposlední řadě zlepšit exportní schopnosti firem a podpořit jejich zahraniční obchod. 

Kdo jsou členové klastru?

Jsou to významné firmy z oborů strojírenství, výroby strojů a zařízení, automatizační techniky a informačních systémů pro výrobu z Jihomoravského kraje. Pochopitelně je mezi nimi i Regionální hospodářská komora Brno, která je pověřena řízením aktivit a správou projektů klastru. 

Proč klastr založily právě jihomoravské firmy?

Jihomoravský region je specifický silnou strojírenskou a elektrotechnickou výrobou. Mnohé z jihomoravských firem patří do kategorie malých a středních podniků. Klastr tedy navazuje na bohaté tradice průmyslové výroby v regionu a jeho cílem je pomoci jihomoravským firmám při jejich rozvoji a zajištění konkurenceschopnosti na globálním trhu. 

Vy osobně jste členem pracovní komise Industry 4.0. Jaké jsou aktivity klastru v této oblasti?

Chceme seznamovat lidi z firem, manažery a techniky, s tím, co je to průmysl 4.0 a jak se na něj připravit. Proto pro ně pořádáme konference a semináře.

Důležité je však nejprve zjistit, jak na tom firmy v Jihomoravském kraji ve skutečnosti jsou, co se týče připravenosti na implementaci průmyslu 4.0. Proto jsme se obrátili na jihomoravské malé a střední průmyslové podniky, do 400 zaměstnanců, s dotazníkem. Dotazník, který byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z VUT, vychází z německého modelu RAMI 4.0 – Referenzarchitekturmodell für Industrie 4.0. Platforma RAMI 4.0 spojuje základní charakteristiky koncepce Industrie 4.0 do trojrozměrného vrstvového modelu (pozn. red.: viz Automa, 2015, č. 11, str. 43–44).

Dotazníková akce probíhá na dobrovolné bázi formou řízených rozhovorů. Na základě analýzy výsledků budou zjištěny silné a slabé stránky podniků v oblasti digitalizace výroby a technologických trendů. Na tuto znalost pak bude moci navázat tvorba konkrétních manuálů, obsahujících případové studie implementace prvků průmyslu 4.0 z identifikovaných oblastí (automatizace, robotizace, diagnostika atd.). Výsledky externího auditu připravenosti na inovaci jsou pochopitelně přínosné i pro konkrétní podniky, v nichž průzkum probíhal.

Klastr se také podílel na tvorbě testovací výrobní buňky, která byla nedávno otevřena v Kuřimi (pozn. red.: viz článek na str. 37). Buňka demonstruje možnosti spolupráce různých řídicích systémů od různých dodavatelů prostřednictvím jednotné platformy využívající OPC UA. V tuto chvíli obsahuje obráběcí stroj, robot a měřicí stanici, ale může být dále flexibilně rozšiřována.  

Další oblasti působení klastru jsou vzdělávání a podpora exportu. Jaké jsou aktivity v těchto oblastech?

V oblasti podpory exportu klastr pořádal například zájezd na veletrh Hannover Messe nebo podnikatelskou misi do Bavorska. V rámci mise do Bavorska, která se konala letos v dubnu ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Generálním konzulátem ČR v Mnichově, proběhla jednání s bavorskými firmami s možností představit potenciál spolupráce v oblasti obchodu, výzkumu či vývoje. Účastníci také absolvovali exkurze do společnosti ITQ, progresivního podniku se zaměřením na automatizační systémy, a výrobního závodu společnosti Siemens v Amberku. Mise se zúčastnilo sedm jihomoravských firem a zástupci tří fakult VUT v Brně.

VUT v Brně je jedním z členů klastru a významně se podílí na jeho činnosti – například na přípravě již zmíněného dotazníkového průzkumu. Výborná spolupráce je také s Vysokou školou Karla Engliše v Brně. Podle odsouhlaseného plánu činnosti by se chtěl klastr více zapojit také do tvorby koncepce odborného středoškolského vzdělávání v kraji. Významnou aktivitou je též podpora celoživotního vzdělávání v technických oborech i v managementu. 

Průmysl 4.0 vyvolává u některých firem obavy. Je možné se jeho implementaci nějak vyhnout?

Jsem přesvědčen, že nikoliv. Zvláště v oboru strojírenské výroby je implementace principů průmyslu 4.0 předpokladem k udržení konkurenceschopnosti. Některé firmy vidí v průmyslu 4.0 jen nutnost investovat do nové techniky a do vzdělávání pracovníků, ale cílem klastru je ukázat jim, že tyto investice se vrátí. Uplatnění principů průmyslu 4.0 umožňuje zvýšit produktivitu výroby, vypořádat se s nedostatkem pracovníků lepším využitím jejich kapacity a schopností a v neposlední řadě pružněji reagovat na požadavky zákazníků.  

Děkuji za rozhovor. 

(Rozhovor vedl Petr Bartošík. Foto: B+R)

Obr. 1. Ing. Jan Ohřál, člen představenstva klastru Industry Cluster 4.0 a ředitel firmy B+R automatizace