Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Implementace směrnic EU se zaměřením na využití energie a ochranu životního prostředí

číslo 12/2004

Implementace směrnic EU se zaměřením na využití energie a ochranu životního prostředí

Po vstupu České republiky do Evropské unie se mění i národní legislativa v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Jak tyto změny probíhají, jak a kdy se musí měnit národní legislativa a jaké konkrétní změny náš vstup do EU v oblasti energetiky a životního prostředí přinesl? To bylo předmětem diskusí devátého ročníku mezinárodní odborné konference EEBW: Energy Efficiency Business Week 2004, která se konala 9. a 10. listopadu 2004 v Kongresovém centru Praha. Organizátorem konference byl Seven – Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Nejvýznamnější evropské směrnice a nové domácí zákony ohledně energetiky a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v následujících odstavcích.

Obchodování s emisemi

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů by mělo být pro podniky ekonomicky výhodnější než tradiční stanovení pevných emisních limitů. Podstatou obchodování s emisemi je, že stát v národním alokačním plánu každému zdroji emisí, který spadá do systému obchodování, přidělí maximální množství povolených emisí – v první fázi oxidu uhličitého. Podnik, který je zdrojem emisí, potom má volbu buď sám snížit emise tak, aby jejich množství odpovídalo stanovenému limitu, nebo nakoupit chybějící povolenky od jiných subjektů v rámci celé Evropské unie. V případě, že emituje menší množství emisí, než na kolik má přiděleny povolenky, může přebytečné povolenky prodat na trhu.

Návrh zákona o obchodování s emisemi byl na podzim vládou předložen k projednání do Parlamentu ČR. Očekává se nabytí jeho účinnosti od 1. ledna 2005.

Liberalizace obchodování s elektřinou a plynem

Nové směrnice urychlují, prohlubují a harmonizují proces otevírání trhu s elektřinou a zemním plynem konkurenčním výrobcům. Nemá-li členská země sjednánu výjimku, musí otevřít trh s elektřinou i zemním plynem konkurenci a umožnit volbu obchodníka od 1. července 2004 všem zákazníkům mimo domácnosti a od 1. července 2007 i všem domácnostem.

Návrh aktualizace energetického zákona se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Očekává se, že novela zákona nabyde účinnosti 1. ledna 2005.

Podpora vysoce účinné kogenerace

Směrnice 2004/8/EC o podpoře kogenerace se týká pouze nově definované vysoce účinné kogenerace. Zavádí systém garance původu elektřiny z kogeneračních zdrojů. Členské státy mají povinnost vyhodnotit potenciál pro uplatnění vysoce efektivní kogenerace a sledovat naplňování tohoto potenciálu. Směrnice sama o sobě však nevyžaduje zavedení národních podpůrných programů. Směrnice je zapracována v projednávaném návrhu novelizace energetického zákona.

Elektřina z obnovitelných zdrojů

Směrnice vyžaduje, aby členské státy přijaly opatření, která povedou k větší spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů, nicméně nevyžaduje, aby členské státy přijaly konkrétní podpůrné programy. Zavazuje členské státy, aby zavedly systém garance původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby zveřejnily zprávu se stanovenými cíli v této oblasti a způsoby jejich dosažení a odstraňovaly administrativní a technické překážky uplatnění elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu.

Návrh vládního zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie je projednáván spolu s novelou energetického zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Bude-li schválen, nabude účinnosti 1. ledna 2005.

Energetická náročnost budov

Směrnice po členských státech požaduje, aby stanovily metodiku určování energetické náročnosti budov nad 1 000 m2, zavedly systém energetické certifikace (štítkování) budov, aby nové a rekonstruované budovy splnily minimální požadavky stanovené energetické náročnosti a aby před výstavbou nové budovy byla ověřena proveditelnost návrhu využití obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, dálkového vytápění a chlazení a využití tepelných čerpadel. Směrnice dále zavádí povinnost pravidelných inspekcí kotlů s výkonem od 20 kW a klimatizace nad 12 kW.

V současné době se v rámci odborné skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR připravuje novela zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. podle platné směrnice č. 2002/91/EC Evropského parlamentu a Rady EU z 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.

Energetické služby

Mezi nejvýznamnější a možná i nejkontroverznější připravované evropské normy patří návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o účinnosti v konečné spotřebě energie a o energetických službách.

Návrh zahrnuje množství opatření, z nichž nejpodstatnější je povinný závazek úsporami snížit konečnou spotřebu energie o 1 % a ve veřejném sektoru o 1,5 %. K dosažení těchto cílů by se měly kromě jiného využívat energetické služby (Energy Performance Contracting) a energetické audity, částečně povinně nabízené energetickými společnostmi. Návrh zároveň vyžaduje měření energie u všech konečných spotřebitelů síťově vázané energie.

Juraj Krivosik,
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Inzerce zpět