Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Hrozí vám soudní spor v oblasti průmyslového vlastnictví?

číslo 1/2005

Hrozí vám soudní spor v oblasti průmyslového vlastnictví?

Chtěli bychom čtenáře upozornit na možnost, jak se vyhnout soudnímu sporu při porušování práv v oblasti vynálezů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, nekalé soutěže a dalších předmětů průmyslového a duševního vlastnictví. Od roku 1997 působí na území České republiky Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví (dále jen Asociace), která byla zřízena na základě registrace u ministerstva vnitra a která sdružuje mnoho špičkových odborníků v oblasti průmyslového a ostatního duševního vlastnictví z teorie a praxe. Asociace je členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Činnost Asociace upravují pravidla pro smírčí a rozhodčí jednání a rozhodování. Asociace sdružuje mediátory a rozhodce ve smyslu těchto pravidel podle zákona 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Činnost Asociace je od svého počátku zaměřena především na:

  • urovnávání neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, know-how, nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany,

  • organizování a uskutečňování jednání členů Asociace s účastníky neshod a sporů a vypracovávání potřebných podkladů,

  • organizování konferencí a školení k aktuálním otázkám průmyslového vlastnictví,

  • poskytování informací sporným stranám cestou smluvních a jiných způsobů mimosoudního urovnání neshod a sporů.

Při přípravě a plnění zásad projednávání sporů, jak v rámci smírčího a rozhodčího jednání, tak v rámci rozhodčího řízení, se vycházelo ze zahraničních zkušeností v podobných institucích.

Nejprve Asociace organizovala setkání a semináře ve vztahu k poslání a předmětu její činnosti, poskytovala rady a informace sporným stranám a sledovala vývoj v oblasti urovnávání sporů mimosoudní cestou. Vlastní mediační a rozhodovací praxe se začala rozvíjet až v posledních dvou letech, a to i přesto, že řešení uvedených sporů před našimi soudy je drahé a trvá i několik let. Je to způsobeno tím, že účastníci smluvních ujednání, např. licenčních smluv, nejsou zvyklí do právních dokumentů zařazovat doložku o mimosoudním urovnání sporu. Lze ale očekávat, že po našem vstupu do Evropské unie bude řešení sporů mimosoudní cestou využíváno častěji než dosud.

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví sídlí v budově České vědeckotechnické společnosti, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Karel Špindler,
tajemník Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví