Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Holografické identifikační a zabezpečovací prvky

Holografické identifikační a zabezpečovací prvky

Mluví-li se o identifikaci zboží, obvykle se tím myslí čárové či maticové kódy nebo stále populárnější radiofrekvenční identifikace.

Jsou případy, kdy je třeba zboží nejen identifikovat, ale také bezpečně zjistit, zda je určitý výrobek originál. Nejčastěji se tím předchází ilegálním aktivitám: padělání dokladů, cenin, hudebních nosičů, alkoholu a dalšího zboží, obchodu s kradeným zbožím, neoprávněné výměně fakturačních měřidel apod. Vhodným a osvědčeným řešením jsou nálepky a štítky s hologramy. Výrobou hologramů pro identifikační účely se v České republice zabývá firma Optaglio, s. r. o.

Historie a současnost společnosti Optaglio

Společnost Optaglio, s. r. o., sídlí v Technologickém parku v Řeži u Prahy. Vznikla v roce 1994 pod názvem Czech Holography a od počátku jejího fungování jsou její aktivity založeny na využití výsledků vlastního vývoje a výzkumu a na spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR, především z brněnského Ústavu přístrojové techniky. Koncem devadesátých let dvacátého století díky tomu společnost Czech Holography vlastnila špičková zařízení na výrobu hologramů; chyběly jí ale mezinárodní obchodní kontakty. Proto se v roce 2000 spojila s britskou firmou Optaglio, Ltd., s níž úspěšně vstoupila na světový trh.

V současné době patří do skupiny Optaglio Group kromě společnosti Optaglio, s. r. o., také další česká společnost, Metallic Security, s. r. o., která se specializuje na výrobu tzv. holografických mikroteček.

Výrobky společnosti Optaglio jsou známy ve více než padesáti zemích světa. Společnost je členem Mezinárodní asociace výrobců hologramů IHMA (International Hologram Manufacturers Association).

Stručně o holografii

U klasického hologramu se na fotocitlivou desku zaznamenává obrazec vzniklý interferencí dvou vln koherentního laserového světla: obrazové vlny, která vzniká odrazem dopadajícího laserového záření od snímaného předmětu, a referenční vlny, která byla z osvětlovacího svazku oddělena polopropustným zrcadlem. Vzniklý hologram nese informaci nejen o intenzitě světla odraženého od předmětu, ale také o jeho fázi, která vypovídá o prostorové struktuře snímaného předmětu. Pro zobrazení se používá rekonstrukční svazek koherentního světla, který je vyzařován stejným laserem a obvykle pod stejným úhlem jako referenční svazek. Výsledkem jeho difrakce na hologramu je zdánlivě trojrozměrný obraz – hologram.

Obr. 1.

Obr. 1. Holografické mikrotečky AutoDot

K holografii však lze přistupovat i jinak. Hologram můžeme vytvořit synteticky. Obrazce na hologramech potom nevznikají snímáním reálného předmětu, ale vytvářejí se podle návrhu vzniklého v grafickém studiu. Tento postup je typický pro ochranné a identifikační hologramy. Hologram se skládá z vhodně uspořádaných difrakčních mřížek, přičemž každá mřížka je tvořena soustavou jednotlivých čar s takovou hustotou, že jejich vzdálenosti jsou srovnatelné s vlnovou délkou záření, a proto se na takových strukturách projevuje ohyb (difrakce) světla. Tento jev je patrný i při osvětlení běžným bílým světlem, kdy na hologramu dochází k rozkladu světla. U hologramů s různě poskládanými mřížkami potom dochází podle úhlu dopadajícího světla ke změnám obrazců, jejich barev, popř. k různým pohybovým efektům.

Základní vlastností hologramů, důležitou z hlediska jejich použití pro identifikaci a ochranu výrobků, je nemožnost vyrobit je běžnými polygrafickými technologiemi. Pro dosažení dostatečně jemné struktury je nutné použít speciální výrobní postupy – laserovou nebo elektronovou litografii. Okopírování hologramu je nesnadné a v případě hologramů zaznamenaných synteticky elektronovou litografií až nemožné nejen pro náročnou výrobní technologii, ale také pro to, že hologramy mohou navíc obsahovat množství skrytých ochranných prvků, např. nanopísmo nebo motivy viditelné pouze při osvícení laserovým světlem.

Holografické mikrotečky

Hologramy mohou obsahovat obrazce s hustotou až 500 tisíc bodů na palec. Jinými slovy, i na malé ploše, o průměru řádově v desetinách milimetru, lze vytvořit obrazec nesoucí informace plně dostačují k identifikaci výrobku. Takto malé hologramy, nazývané holografické mikrotečky nebo holografický prach, jsou okem obtížně viditelné, ale lze je najít a identifikovat pomocí jednoduchého mikroskopu.

Obr. 2.

Obr. 2. Holografický štítek OVMetal s perforovaným alfanumerickým kódem; lepí se za tepla a nelze je sejmout bez jejich zničení

Holografické mikrotečky OVDot™, vyráběné firmou Metallic Security, mají charakteristický rozměr od 0,1 do 0,6 mm. Mohou mít různé tvary – doporučují se tvary konvexní, např. pravidelný n-úhelník, kruh apod., ale je možné vyrábět i tečky v podobě např. motýlků či hvězdiček, podle přání zadavatele. Na každé holografické mikrotečce je nanesen hologram vytvořený elektronovou litografií. Kromě toho zde mohou být i další údaje, např. alfanumerický kód. Holografické tečky je možné přimíchat do sledovaného materiálu, např. do papíru pro výrobu dokumentů, do plastu pro výrobu kreditních karet nebo do výbušnin. Tečky odolávají teplotám do 220 °C, nepodléhají korozi a úspěšně vzdorují i slabým kyselinám. Lze je též přidat do inkoustů a použít např. pro doložení skutečnosti, že dokument byl vytištěn na stanovené tiskárně nebo že otisk razítka na dokumentu je originální. U inkoustů do tiskáren se používají mikrotečky té nejmenší velikosti, aby negativně neovlivnily vlastnosti inkoustu, razítkovací inkousty mohou obsahovat i větší mikrotečky. Jako dodatkový alfanumerický údaj může být na mikrotečkách vygravírováno např. datum. Mikrotečky lze též přimíchat do laku a štětečkem nebo sprejem označovat např. umělecké předměty. Pro snadné nalezení mikroteček je možné použít lak, který pod vlivem ultrafialového záření světélkuje.

Údaje z mikroteček se čtou s použitím mikroskopu s rozlišení 100krát (jednoduchá identifikace přenosným mikroskopem) až 5 000krát (identifikace pro soudní účely).

Identifikace vozidel

Vozidla se označují jednoznačným mezinárodním identifikačním kódem vozidla VIN (Vehicle Identification Number). Toto číslo je podle předpisu vyraženo na karoserii. Ten, kdo chce změnit identitu vozidla, je dokáže relativně snadno přerazit tak, že změna není na pohled patrná. Je-li číslo VIN vyleptáno na sklech, je změna identity vozu nákladnější, ale přesto možná. Je-li vozidlo označeno lakem s holografickými mikrotečkami nesoucími VIN nebo jiný vhodný jednoznačný kód, je změna identity téměř vyloučena. I kdyby se zloději podařilo objevit umístění laku s holografickými tečkami, těžko se mu podaří odstranit jej tak dokonale, aby na místě nezůstala ani jedna mikrotečka. Stačí potom najít právě tu jedinou mikrotečku a vozidlo je spolehlivě identifikováno.

Obr. 3.

Obr. 3. Samolepka informující o tom, že vozidlo je chráněno systémem AutoDot OCIS

V praxi se používá sada AutoDot OCIS (Open Car Information System), kombinující označení mikrotečkami AutoDot™ (obr. 1) a holografickými štítky OVMetal (obr. 2). Sada pro jedno vozidlo obsahuje šest štítků s hologramem, extrémně odolných proti poškození, a lahvičku s 30 ml transparentního laku s mikrotečkami. Štítky nesou perforovaný, pro jednotlivou sadu unikátní alfanumerický kód. Umísťují se na stanovená místa na vozidle (jeden štítek se lepí na doklad o registraci vozidla v systému OCIS) a jsou přilepeny tak, že je nelze sejmout bez jejich zničení. Třicet mililitrů laku ve spreji obsahuje přibližně dvacet tisíc mikroteček, z nichž každá má opět pro danou sadu unikátní alfanumerický kód. Množství laku stačí k označení hlavních součástí vozidla. Umístění mikroteček zná pouze ten, kdo má oprávnění jimi vozidla označovat: jsou to vybraní dealeři, stanice technické kontroly a autorizované servisy. Celkem je v automobilu lak s mikrotečkami nanesen na dvaceti až třiceti místech a chrání automobil nejen proti změně identity, ale např. také proti neobjednané výměně dílů, k níž v některých autoservisech občas dochází. Sada AutoDot OCIS obsahuje ještě samolepku na sklo informující o tom, že vozidlo je tímto způsobem chráněno (obr. 3), a identifikační kartu pro vlastníka vozidla.

V České republice je integrátorem systému OCIS společnost Cebia, spol. s r. o., která má na starosti registraci kódů OCIS a jejich vazbu na VIN. Kromě spolupráce při vyšetřování krádeží využívají informace a služby této společnosti také pojišťovny, leasingové společnosti a autobazary. Na jejích webových stránkách lze najít seznam autorizovaných pracovišť, kde je možné informovat se o označení vozidla sadou AutoDot OCIS.

Závěr

V článku je stručně představena jedna z možností identifikace výrobků, a to pomocí hologramů. V praxi je možné využít i různé kombinace hologramů, jako u představené sady pro identifikaci vozidel AutoDot OCIS (štítek s hologramem a holografické mikrotečky), ale i kombinace hologramu s čárovými nebo maticovými kódy. Počítá se i s kombinací s RFID, a to zvláště v případech, kde je třeba zaručit, že na zboží je připevněn originální nosič dat a že nebyl nikde během výrobního procesu či dopravy demontován a opět namontován.

(Za poskytnutí informací a obrázků děkuji Liboru Kotačkovi, vedoucímu výzkumu a vývoje firmy Optaglio, s. r. o., a Ivicovi Punčikarovi, výkonnému řediteli společnosti Metallic Security, s. r. o.)

Petr Bartošík