Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

HMS – specialista na průmyslovou komunikaci

Švédská společnost HMS Industrial Networks AB není českým zákazníkům zce­la neznámá. Zastupuje ji u nás a její produkty v časopise Automa pravidelně představuje společnost FCC průmyslové systémy.
 
Loni v listopadu jsem navštívil stánek společnosti HMS na veletrhu SPS/IPC/Drives v německém Norimberku. Ujali se mě Anders Hansson, ředitel pro marketing, a Niclas Johansson, obchodní ředitel firmy HMS Industrial Networks. Hovořili jsme ne­jen o vystavených novinkách, ale také o jejich firmě obecně. Nakonec jsme se domluvili, že z našeho rozhovoru připravím pro čtenáře ča­sopisu Automa krátký článek o historii a sou­časnosti firmy HMS. Vybírali jsme, pro kte­ré vydání článek připravit, a z edičního plánu jsme zvolili právě číslo dubnové, se zaměře­ním na průmyslovou diagnostiku. V oblas­ti diagnostiky a systémů řízení údržby totiž nacházejí tradiční výrobky HMS, komuni­kační brány a moduly, asi největší uplatnění. A je ještě jeden důvod: letos v lednu převzala HMS 100% podíl ve firmě Intellicom Inno­vations a začala nabízet její produkty, urče­né pro řízení údržby a facility management, prostřednictvím svých distributorů. Článek o systému Netbiter najdete na str. 21.
 
Pánové, kdy byla společnost HMS zalo­žena?
Společnost HMS založil Nicolas Hassbjer v roce 1988. Prvním výrobkem, který HMS uvedla na trh, byl studentský projekt Nico­lase Hassbjera, laserový snímač tloušťky papíru. Zpočátku se firma věnovala výrobě mechatronických zařízení, ale brzy její inže­nýři narazili na problém, že stroje a techno­logické linky od různých výrobců používa­jí různé sběrnice, jejichž propojení je velmi problematické. Vznikla tedy myšlenka najít řešení, které by umožnilo daný přístroj při­pojit na libovolnou sběrnici. Výsledkem vý­voje byla komunikační karta, která dostala jméno Anybus.
 
Jak velká je společnost HMS v součas­né době?
HMS má nyní přibližně 190 zaměstnanců a obrat přes 39 milionů eur.
 
HMS je švédská firma. Jak je to s jejím za­stoupením ve světě?
Od samého počátku se HMS snažila být mezinárodně úspěšnou firmou. Významný byl rok 2000, kdy byl koncept Anybus patentován v USA a byly založeny první kanceláře v za­hraničí, konkrétně v Německu a Japonsku. Následovaly další země, Čína s obrovským trhem, významný evropský výrobce a vývoz­ce strojů Itálie a další – naposledy v loňském roce Indie a počátkem letošního roku Dánsko a Velká Británie. V současné době máme kan­celáře v deseti zemích světa a v přibližně pa­desáti dalších zemích své distributory.
 
A co Česká republika?
V České republice a na Slovensku máme úspěšného distributora. O kanceláři zde neu­važujeme, váš region můžeme obsloužit z ně­mecké kanceláře. Prioritou je pro nás budovat obchodní kanceláře ve vzdálených regionech. Český trh je velmi náročný, zvlášť v segmentu inženýr­ských firem a systémových integrátorů.
 
Kdo jsou vlastně vaši zá­kazníci? Jsou to spíše vý­robci strojů a strojních za­řízení, nebo systémoví in­tegrátoři?
V našem sortimentu jsou dvě velké skupiny produktů, vestavná rozhraní a komu­nikační brány. Vestavná roz­hraní, jejichž typickým pří­kladem je např. zásuvný mo­dul Anybus CompactCom, jsou určena zejména výrob­cům komponent automatizační techniky: pohonů, ma­lých PLC, jednotek HMI, regulačních ven­tilů, robotů apod. Komunikační brány, např. Anybus X, propojují dvě průmyslové komuni­kační sítě, tj. provozní sběrnice nebo sítě prů­myslového Ethernetu. K dispozici je přibližně 250 kombinací. Pro komunikační brány jsou typickými zákazníky systémoví integrátoři.
 
HMS má celkem přibližně 1 500 zákazní­ků. Jsou mezi nimi i mnohé velké a význam­né firmy: Siemens, ABB, Schneider Electric, Rockwell Automation...
 
Proč by si zákazník měl vybrat právě vaši firmu?
Nabízíme zákazníkům technicky vyspě­lou, moderní komunikační techniku v tako­vé šíři sortimentu, kterou má málokdo z naší konkurence. Třicet procent našich zaměst­nanců pracuje v oblasti technického vývo­je produktů.
Zákazníci, zvláště japonští, nás naučili úz­kostlivě dbát na skutečně stoprocentní kvalitu. Naše produkty jsou vyzkoušené v tisících úlo­hách v praxi, a proto můžeme garantovat jejich vysokou spolehlivost. Důležitá je také dobře zvládnutá logistika, která umožňuje dodat poža­dované výrobky zákazníkovi ve stanovený čas. Navíc poskytujeme bohatou technickou podpo­ru, školení, semináře, webináře a konzultace. Pravidelným zákazníkům nabízíme nadstan­dardní služby v rámci partnerských programů.
 
Děkuji Vám za rozhovor.
(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)
 
Obr. 1. Niclas Johansson, ředitel prodeje, HMS Industrial Networks
Obr. 2. Anders Hansson, ředitel marektingu, HMS Industrial Networks
Obr. 3. Sortiment produktů firmy HMS