Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

„Hladiny a průtoky“ na inovační vlně

Přední český výrobce elektronických systémů pro měření výšky hladiny, průtoku a de­tekci úniků, Dinel, s. r. o., svými produkty pokrývá množství úloh v různých oborech a každoročně přichází s několika novinkami, kterými rozšiřuje sortiment nebo zvyšuje užitnou hodnotu vyráběných přístrojů.

 
Pro obor vodního hospodářství Dinel nabí­zí široký sortiment kontinuálních hladinoměrů (radarové, ultrazvukové, kapacitní, hydrosta­tické) i limitních hladinových snímačů, elektro­magnetické průtokomě­ry do uzavřených potrubí a zobrazovací a kontrol­ní jednotky. Představo­vané novinky pro uvede­nou oblast jsou výsledkem vlastního vývoje a odrá­žejí mnohaleté zkušenos­ti v oboru.
 

Vyhodnocovací jednotka průtoku v otevřených kanálech FCU-400

Vyhodnocovací jed­notka FCU-400 v kom­binaci s ultrazvukovými hladinoměry ULM-53L s datovým výstupem tvo­ří sestavu plně digitálního průtokoměru pro měření průtoku v otevřených kanálech a měrných žlabech v čistírnách odpadních vod nebo ji­ných vodohospodářských stavbách (obr. 1). Jednotka může měřit okamžité průtoky v až čtyřech kanálech najednou a zajišťuje i napá­jení hladinoměrů. Jednotka je vybavena vel­kým maticovým displejem OLED, na němž se zobrazují aktuální hodnoty průtoku a celko­vého protečeného množství s grafickým zná­zorněním ve sloupcovém grafu a s možností volit výběr fyzikálních jednotek průtoku. Jed­notka má kromě displeje rovněž tlačítka pro konfiguraci. Je určena zejména pro montáž na stěnu, ale možná je i montáž na lištu DIN 35 mm. Typ a uspořádání kabelových vývo­dek plně podporují montáž kabelů s plasto­vými chráničkami („husími krky“). Jednot­ky mohou být vybaveny dvěma nebo čtyřmi reléovými výstupy. Na čelním panelu je port USB pro přenos archivovaných dat z jednotky na flash disk. Dálková komunikace s jednot­kou je možná prostřednictvím linky RS-485 (protokol Modbus RTU). Pro přímou práci s jednotkou lze využít zdarma dodávaný soft­ware Basic SCADA Flow. Pro dálkové zobra­zení aktuálního průtoku, celkového proteče­ného množství a stavu měření na všech kaná­lech je možné objednat variantu s webovým serverem. Jednotka je vybavena vnitřní pamě­tí, v níž se nepřetržitě archivují průměrné pě­timinutové průtoky po dobu minimálně pat­nácti měsíců. Jednotku je možné napájet pří­mo ze sítě 230 V AC nebo z nízkého napětí 9 až 36 V DC.
 

Ultrazvukové hladinoměry ULM-70 a ULM-53

Ultrazvukové hladinoměry řad ULM-70 a ULM-53 se vyrábějí pro měřicí rozsahy 2, 6, 10 a 20 m.
 
Hladinoměry řady ULM-53 (obr. 2) jsou určeny k základnímu měření hladiny bez komplikujících faktorů (pěna na hladině, pře­kážky v nádrži, míchadla apod.). Hladinomě­ry ULM-53 je možné dodat s krytím stup­ně IP67.
 
Hladinoměry řady ULM-70 (obr. 3) jsou vybaveny pokročilým zpracováním signá­lu, které umožňuje jednak eliminovat neko­nečně mnoho falešných odrazů (od mícha­del, žebříků, výztuh, nevhodně provedených svarů apod.), jednak sledovat hladinu mate­riálů s problematickou odrazivostí. Hladi­noměry dále umožňují různá pokročilá na­stavení: tlumení, zónovou teplotní kompen­zaci, nastavení citlivosti, volbu metrických a britských jednotek apod. Výhodou těch­to hladinoměrů je dvouvodičové připojení k návaznému systému s proudovým vý­stupem 4 až 20 mA a dálkovou komunika­cí pomocí protokolu HART. Při navrhování a vývoji hladinoměrů ULM-70 bylo dbáno na to, aby jejich nastavení za použití vyjí­matelného modulu bylo co možná nejvíce intuitivní a nevyžadovalo zvláštní zaškolení obsluhy. Modul navíc umožňuje přenos (ko­pírování) konkrétního nastavení do dalších hladinoměrů stejného typu, čímž se zjedno­dušuje a zrychluje proces konfigurace a dále snižují náklady.
 
Hladinoměry obou řad jsou schváleny pro použití i v prostředích s nebezpečím výbuchu.
 

Kapacitní hladinové snímače CLS-23

Moderní snímače CLS-23 (obr. 4) jsou ur­čeny k limitní detekci hladiny různých elek­tricky vodivých i nevodivých kapalin. Mohou být v provedení pro montáž do závitu nebo pro volné spuštění do nádrže s vodou. U závitové­ho provedení lze citlivost a logiku spínání vel­mi jednoduše nastavit přiložením magnetické­ho pera na citlivou plošku snímače. Vzhledem k absenci jakýchkoliv mechanických nastavo­vacích prvků (trimry, mikrospínače) se „bez­dotykovým“ způsobem nastavení výrazně zvy­šuje spolehlivost celého snímače. Snímače se vyrábějí s elektrodami, závity a elektrickým připojením nejrůznějších provedení a jsou vy­baveny LED indikátorem funkce.
 

Hydrostatický hladinoměr HLM-25S

Hladinoměr HLM-25S (obr. 5) je určen pro kontinuální měření výšky hladiny neagre­sivních vod ve studnách, vrtech apod. Zaří­zení obsahuje křemíkový tenzometrický sen­zor a vyhodnocovací elektroniku umístěnou v kompaktní korozivzdorné sondě. Z pouzdra sondy vychází kabel s kapilárou, která slou­ží ke kompenzaci atmosférického tlaku. Díky principu měření je hladinoměr použitelný až do rozsahu 100 m vodní­ho sloupce. Velkou výhodou je individuální tovární nasta­vení měřicího rozsahu každé vyrobené sondy: hladinoměr neobsahuje žádné nastavovací prvky a je připraven k měření ihned po instalaci. Čelní stra­na sondy je opatřena demon­tovatelnou krytkou, zabraňu­jící mechanickému poškození membrány. Elektrické připojení k návaznému zařízení je dvouvodičové s proudovým výstu­pem 4 až 20 mA nebo třívodičové 0 až 10 V. Za pozornost rovněž stojí konstrukce povr­chu sondy bez ostrých hran, která usnadňu­je čištění.
 
Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka FCU-400 v kombinaci s ultrazvu­kovým hladinoměrem ULM-53L pro měření průtoku v otevřených kanálech a měrných žlabech
Obr. 2. Ultrazvukový hladinoměr ULM-53
Obr. 3. Ultrazvukový hladinoměr ULM-70
Obr. 4. Kapacitní hladinový snímač CLS-23