Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

HARTING Technology Group a integrovaná průmyslová výroba

Philip Harting, senior viceprezident spo­lečnosti HARTING Technology Group, vy­jádřil na tiskové konferenci, která se konala v rámci veletrhu SPS IPC Drives 28. listo­padu 2013 v Norimberku, spokojenost s vý­sledky uplynulého fiskálního roku (1. října 2012 až 30. září 2013). Společnost nejen dosáhla rekordního obratu a výrazného růstu přijatých zakázek, ale také vytvořila 200 nových pracovních míst, takže v sou­časné době zaměstnává na celém světě více než 3 800 lidí.

Společnost je velmi dobře etablována na trhu. Prosazuje strategii pomáhat zákaz­níkům při zvyšování jejich zisku implemen­tací technických změn a pokrokových řešení.
 
Velké příležitosti společnost vidí na asij­ském trhu, zvláště v Číně. Proto tam rozšiřu­je své výrobní kapacity, aby byla blízko svým klíčovým zákazníkům.
 
Další velké příležitosti firma vidí v ob­lasti integrované průmyslové výroby. Tato koncepce hraje v současném technickém vý­voji rozhodující roli, a proto také byla mot­tem stánku společnosti na veletrhu SPS IPC Drives. Podle této koncepce výrobek sám nese informace o tom, jak má být opracován a zpracován a kam má být po dokonče­ní operace dále přemístěn. Díky tomu může být výroba rychlejší a flexibilnější. Výrob­ky lze snáze přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků. Přitom také roste efek­tivita výroby a klesá její materiálová i ener­getická náročnost.
 
O tom, jak se v souvislosti s novou kon­cepcí mění nabídka společnosti, hovořil na konferenci Claus Hilger, ředitel nově vznik­lé dceřiné firmy HARTING IT System Inte­gration GmbH & Co. KG, založené v lednu 2013. Klíčovou oblastí je technika Auto-ID, obzvláště RFID, která umožňuje identifiko­vat jednotlivé objekty a do paměti nosiče dat zapisovat údaje např. o realizovaných výrobních operacích. Nosiče dat jsou, podle požadavků a charakterů výroby, součás­tí výrobků, palet, ale také nástrojů a příprav­ků. Data uložená v nosičích dat umožňují decentralizovaně plánovat výrobní operace i mezioperační dopravu. Nosiče dat, čtečky a ostatní komponenty RFID od společnosti HARTING IT System Integration jsou ur­čeny do náročného průmyslového prostředí (obr. 1). Dodávaný software umožňuje ver­tikální integraci dat z provozní úrovně říze­ní až po úroveň plánování výroby v rámci celého podniku (obr. 2).
 
V oblasti prediktivní údržby společnost HARTING vyvíjí techniku pro identifikaci stavu zařízení prostřednictvím specializova­ných senzorů a vestavných systémů.
 
Společnost v současné době hledá pro své nové kanceláře v Berlíně a Frankfurtu nad Mohanem kvalifikované specialisty na infor­mační techniku.
 
Nová koncepce integrované výroby po­třebuje spolehlivý komunikační systém – a spolehlivý komunikační systém potřebuje kvalitní kabely. O nich hovořil Ralf Klein, ředitel společnosti HAR­TING Electronics. Společ­nost dodává kabeláž pro sítě Profinet s přenosovou rychlostí 100 Mb/s (obr. 3) a chystá i kabely vhodné pro přenosovou rychlost 1 Gb/s, s níž se u sítí Profi­net v budoucnu také počí­tá. Kabely se změní z čty­řvodičových na osmivodičové. Konektory při­tom zůstanou stejné, RJ45. Firemní standardy společnosti HARTING zaručují mechanickou kompatibilitu konektorů RJ45 s různými kry­ty v provedení IP65/67, např. Han® 3A nebo PushPull V.14 (rozhraní AIDA).
(Bk)
 
Obr. 1. Anténa UHF RFID vhodná do průmys­lového prostředí
Obr. 2. Software Ha-VIS Application Suite pro integraci dat z provozní úrovně řízení až po úroveň řízení celého podniku
Obr. 3. Konfekční kabel pro Profinet