Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Hannover Messe 2014 napoví příští kroky k integrované výrobě

Průmyslový veletrh Hannover Messe se bude konat v Hannoveru 7. až 11. dubna 2014. Na jednom místě bude možné navštívit sedm veletržních akcí: Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, IndustrialGreenTec a Research & Technology. Partnerskou zemí je letos Nizozemsko.

 
Veletrh Hannover Messe 2014 se usku­teční pod heslem Integrated Industry – Next Steps. Záměrem je ukázat příští kroky směřu­jící k inteligentní továrně, která sama organi­zuje svůj provoz. „Pro zachování konkurence­schopnosti musí průmyslové podniky vyrábět a efektivně využívat zdroje, rychle reagovat na změny trhu a současně uspokojovat rostou­cí požadavky na individualizaci produktů,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Od­povědí na tyto výzvy je: Integrated Industry – tj. výrobní procesy probíhající maximálně flexibilně. K jejich realizaci bylo v minulých letech vyvinuto mnoho technologií. V příštím kroku musí být tyto technologie synchronizo­vány, vzájemně sladěny a integrovány do prů­myslové výroby propojené sítí počítačových systémů. A to je tématem veletrhu Hannover Messe 2014: Jak průmysl krok za krokem přejde od vize ‚smart factory‘ k reálné počítači řízené továrně v rámci průmyslu 4.0.“
 
Velkou výzvou je v současnosti např. stan­dardizace. Mají-li být konstrukční díly, stroje a továrny propojeny sítí počítačových systé­mů, je nutná kompatibilita softwaru. V prostře­dí integrovaného průmyslu bude možné varia­bilní výrobní technologie pružně přizpůsobo­vat změnám na trhu a požadavkům zákazníků. Přitom budou všechny komponenty vzájemně propojeny komunikační sítí. Obrobek nebude podáván ze stanice ke stanici na pevné výrobní lince, nýbrž bude sám aktivovat výrobní pro­cesy a iniciovat potřebný krok zpracování. To umožní velmi flexibilní a efektivní průmyslo­vou výrobu až do jednotkové velikosti dávky.
 
Asi čtvrtina vystavovatelů Hannover Mes­se se zabývá výrobou, distribucí a usklad­ňováním energie. Motto Integrated Industry – Next Steps se týká také transformace energetické soustavy. Odpoví na to, jak pře­stavět elektrické a datové sítě a jak nahradit dosavadní soustavu desítek velkých elektrá­ren stovkami tisíc malých elektráren na bázi zemního plynu, slunečního záření, větrné energie a biomasy.
 
Zvýrazněným tématem veletrhu Hannover Messe 2014 je také výzkum a využití lehkých konstrukcí, které již dávno nejsou jen doménou výroby automobilů, ale prosazují se i ve výro­bě strojů a zařízení.
 
Výstaviště je každý veletržní den otevře­no od 9 do 18 hodin a jednodenní vstupen­ka stojí 28 eur v předprodeji a 35 eur u po­kladny. Bezplatně lze permanentní vstupenku získat kliknutím na banner Hannover Mes­se v levém sloupci stránky www.automa.cz nebo na odkazu www.hannovermesse.de/en/promo?6szqb. Po registraci obdrží návštěv­ník na e-mailovou adresu vstupenku, kterou si vytiskne. Každá vstupenka platí současně jako jízdenka na místní dopravu v Hannove­ru k cestě na výstaviště a zpět.
(Deutsche Messe AG)