Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Hannover Messe 2010: efektivita, inovace, udržitelnost

Letošní veletrh Hannover Messe, který se bude v německém Hannoveru konat od 19. do 23. dubna, nabídne pod heslem „efektivita, inovace, udržitelnost“ a s jasným soustředě­ním na obor výroby a distribuce energie, do­pravní techniku, automatizaci a průmyslové subdodávky širokou přehlídku novinek a tren­dů ve všech oborech průmyslu.
Letos přibudou do palety veletrhů pod společnou značkou Hannover Messe dva nové: Mobilitec se soustředí na vývoj v ob­lasti elektromobilů a Coiltechnica doplní ve­letrh subdodávek o specializovanou přehlíd­ku elektrických cívek a vinutí, jejich poloto­varů a zařízení na jejich výrobu.
 
Partnerskou zemí bude letos Itálie. Ta je na veletrhu Hannover Messe tradičně sil­ně zastoupena. Letos italské firmy předsta­ví zvláště svoji nabídku v oblastech obno­vitelných energií, průmyslové automatizace, přenosu elektrické energie a elektrotechniky.
 

Industrial Autoamation

 
Veletrh Industrial Automation jako sou­část Hannover Messe představí kompletní nabídku techniky a systémů pro automatiza­ci strojní i procesní výroby i pro automatiza­ci technických zařízení budov. V roce 2010 chtějí pořadatelé zdůraznit zvláště téma ve­stavné systémy a průmyslové počítače. Vel­ká pozornost bude věnována také mobilním robotům a bezdrátové komunikaci v průmys­lu, dále identifikační technice, bezpečnostní technice a elektrickým pohonům.
 
Zájemci o průmyslové počítače a vestav­né systémy by neměli vynechat halu 9, kde bude soustředěna nabídka této techniky, jež je v současném světě v podstatě všudypřítomná. Vestavné mikropočítače jsou součástí mno­ha běžně používaných zařízení: lze je najít v pračkách, digitálních kamerách, automobi­lech, řídicích jednotkách vytápění budov atd. V průmyslu jsou např. součástí inteligentních snímačů a pohonů. Postupně se stírá hranice mezi vestavnými systémy a tradiční výpočetní technikou a jejich propojení je stále těsnější.
 
Pozornost bude věnována nejen hardwaru, ale také softwaru pro vestavné systémy. Bu­dou představeny novinky v oblasti tzv. open-source softwaru a využití operačního systému Linux v průmyslu. V oblasti hardwaru jsou novým trendem energeticky úsporné vestavné výpočetní systémy, vhodné zvláště pro mo­bilní a autonomní techniku.
 
Součástí veletrhu Industrial Automation zůstává i Interkama+, přehlídka automatizač­ní techniky pro procesní výrobu. Kromě tech­nických prostředků zde návštěvníci najdou i nabídku inženýrských a servisních služeb. V tomto oboru bude zvláště zajímavé sledo­vat nabídku výrobců v oblasti bezdrátových přenosů dat. Očekává se, že především pro WirelessHART bude veletrh Hannover Mes­se významným mezníkem v dalším rozvoji.
 

Digital Factory

 
Digital Factory je na Hannover Messe už tradiční přehlídkou integrovaných informač­ních systémů pro průmyslovou výrobu. Bu­dou zde představeny nové systémy pro inte­grovanou podporu výrobku v rámci celého ži­votního cyklu (PLM), systémy pro počítačem podporované konstruování (CAD), podnikové systémy pro plánování a řízení výroby (ERP, MES), software pro simulaci, vizualizaci a ří­zení výroby i software pro automatické zpra­cování objednávek a řízení technicko-obchod­ních služeb (CRM). Letos bude lákadlem tohoto veletrhu především vývoj v oblasti trojrozměrné (3D) vizualizace a virtuální re­ality. Produkty tohoto druhu jsou využitelné pro konstrukční práci, simulace, ale také pro marketingové účely při představování nových výrobků nebo pro údržbářské a servisní prá­ce. V rámci Digital Factory bude také uspo­řádána konference věnovaná systémům MES, které jsou pojítkem mezi podnikovými systé­my ERP a průmyslovými řídicími systémy.
 

Research & Technology

 
Research & Technology je přehlídka ino­vací, které se tradičně účastní především vý­zkumné a vývojové ústavy a technické uni­verzity. Tato přehlídka je komunikační plat­formou pro odborníky z výzkumu a z praxe a již mnoho let poutá pozornost výzkumní­ků, vývojových pracovníků a konstruktérů ze všech oblastí průmyslové výroby.
 

Industrial Supply

 
Veletrh průmyslových subododávek změ­nil svůj název ze Subcontracting na Industrial Supply. Letos bude mít jako zdůrazněné téma odlehčené konstrukce. Oblast průmyslových subdodávek je na veletrhu tradičně jednou z nejsilněji zastoupených, a veletrh je proto vhodnou příležitostí pro všechny, kdo nabíze­jí nebo hledají konstrukční materiály a strojní součásti pro všechny oblasti průmyslu.
 

Mobilitec

 
Výstava Mobilitec, umístěná v hale 27, je určena pro představení elektromobilů a auto­mobilů s hybridním pohonem, techniky ur­čené pro akumulaci energie a pro napájení těchto dopravních prostředků a pro prezen­taci dopravních prostředků s netradičním po­honem (bioplyn, solární energie apod.). Dů­raz na šetrnost dopravy k životnímu prostředí a blížící se vyčerpání světových zásob ropy nutí výrobce dopravních prostředků vydat se touto cestou a nabídnout zákazníkům alter­nativu ke klasickým automobilům se spalo­vacím motorem.
 

Energy

 
Veletrh Energy nabídne návštěvníkům pře­hled o vývoji v oblasti výroby, přenosu a dis­tribuce elektrické energie. Jako v minulých dvou letech, i letos bude doplněn speciál­ním projektem Power Plant Technology, jenž představí techniku pro navrhování, provoz a údržbu všech druhů elektráren.
 

Coiltechnica

 
Coiltechnica je nováčkem v paletě veletr­hu Hannover Messe a soustřeďuje se na cív­ky a komponenty určené pro elektromotory, transformátory a elektromagnety a na stroje a materiály pro jejich výrobu. Pořadatelé po­čítají s tím, že se tato specializovaná přehlíd­ka bude konat každé dva roky.
 

Micronanotec

 
Veletrh Micronanotec představí nanotech­niku, mikrotechniku a laserové technologie v nové podobě. Soustředí se na souhru mezi nanomateriály a mikrosystémy a na přínos tohoto oboru k vývoji nových průmyslových produktů.
 

Jak na veletrh

 
Zájemci o aktivní účast na veletrhu mají nejvyšší čas vyplnit a odeslat přihlášku. In­formace získají na webových stránkách vele­trhu (www.hannovermesse.de) nebo na adre­se českého zastoupení (www.hf-czechrepub­lic.com). Zájemci o návštěvu veletrhu potom v nejbližší době najdou na webových strán­kách časopisu Automa (www.automa.cz) re­gistrační formulář, po jehož vyplnění získají cestovní balíček obsahující volnou vstupen­ku, možnost účasti na komentovaných pro­hlídkách veletrhu, poukaz na občerstvení na veletrhu a na okružní jízdu městem; součas­ně jim pošleme kontakt na agentury zajišťu­jící dopravu a ubytování.
Petr Bartošík