Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

GIFA, Metec, Thermprocess a Newcast – svět kovů se představí v Düsseldorfu

Společným jmenovatelem komplexu vele­trhů Bright World of Metals jsou kovy a pro­cesy jejich zpracování. Od 28. června do 2. července 2011 se v Düsseldorfu budou spo­lečně konat veletrhy GIFA, Metec, Thermpro­cess a Newcast. GIFA je mezinárodní specia­lizovaný slévárenský veletrh, který v Düssel­dorfu otevírá své brány již podvanácté, Metec je mezinárodní specia­lizovaný metalurgický veletrh, který do Düs­seldorfu přichází po­osmé, Thermprocess je mezinárodní veletrh tepelného zpracování, jenž má v Düsseldorfu svůj domov již 40 let, a Newcast je meziná­rodní veletrh přesné­ho lití a v Düsseldorfu hostuje potřetí.
 
V roce 2007, kdy se čtyřlístek veletrhů ko­nal naposledy, se zde prezentovaly společ­nosti z 34 zemí s podí­lem zahraničních vy­stavovatelů zřetelně vyšším než 50 %. Celkem 1 700 firem před­stavilo své nejnovější výsledky vývoje a vý­robky 77 tisícům odborných návštěvníků z 84 zemí. Společnost Messe Düsseldorf po­čítá pro nadcházející veletrhy 2011 se stejně velkým zájmem vystavovatelů a návštěvníků.
 
V nomenklatuře veletrhů je také auto­matizační technika. Jsou to zvláště robo­ty a manipulační technika, řídicí technika pro výrobní stroje a linky, měřicí a kont­rolní technika a softwarové systémy pro ří­zení výroby.
 
O odpověď na několik otázek jsem před tiskovou konferencí, kterou pořádaly Veletr­hy Brno, jež v Česku zastupují Messe Düs­seldorf, požádal vedoucího projektu veletr­hů Friedricha Georga Kehrera z Messe Düs­seldorf.
 
Pane Kehrere, jak důležitý je pro čtyřlístek prezentovaných veletrhů obor průmyslové automatizace?
GIFA, Metec, Thermprocess ani Newcast nejsou veletrhy, které by byly zaměřené pří­mo na automatizaci. Přesto v nich obory au­tomatizace, robotiky, měřicí a zkušební tech­niky hrají významnou roli a vystavovatelé zde prezentují mnohé produkty a systémy. Proč? Hlavním důvodem je obecný tlak na snižo­vání nákladů. K tomu automatizace přispívá zvláště významně.
 
Můžete jmenovat některé z firem z oboru automatizace, které se veletrhů zúčastní?
To, které firmy budou na veletrhu zastou­peny, zjistíte nejlépe na našich webových stránkách, kde je dostupný on-line katalog. K dispozici máme také katalog v podobě aplikace pro i-phony a i-pady. To oceňují ze­jména mladší návštěvníci. On-line katalog, ať už v jakékoliv podobě, umožňuje návště­vu na veletrhu podrobně naplánovat a vy­brat si z nomenklatury právě to, co vás nej­více zajímá.
 
Moderním trendem v průmyslové výrobě je koncepce digital factory. Bude na veletrzích také zastoupena?
Samozřejmě. Důvodem je opět tlak na sni­žování nákladů a šetření zdroji, ale také zkra­cování doby pro uvedení výrobků na trh. Software pro simulaci výrobních zařízení a procesů se zvláště ve slévárenství a hutnic­tví používá stále častěji. Návštěvníci se mo­hou těšit i na mnohé novinky z tohoto obo­ru – veletrhy jsou totiž pro vystavovatele vý­znamnou akcí, kde představují své výrobky ve světové premiéře.
 
Veletrhy mají bohatý doprovodný pro­gram.
Máte pravdu, doprovodný program je opravdu bohatý, každý z veletrhů má svůj odborný kongres, konferenci nebo sympo­sium.
 
Za jakých podmínek se mohou zájemci to­hoto programu zúčastnit?
Většina akcí probíhá přímo ve veletržních halách a jsou pro návštěvníky volně dostupné. U těch akcí, kde se platí účastnický poplatek, je součástí také volná vstupenka na veletrh. Jednací řeči jsou němčina a angličtina, vybra­né přednášky jsou tlumočeny.
 
Máte nějaké speciální nabídky pro návštěv­níky ze zahraničí?
Všechny čtyři veletrhy jsou akce s mezi­národním významem. Proto o nich informu­jeme nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy a světa. Důkazem je i dnešní tisko­vá konference zde v Praze. Naši zahraniční partneři pomohou návštěvníkům zorganizo­vat cestu, zajistit ubytování atd. (Pozn. red.: v České republice se můžete obrátit např. na BVV Fair Travel – www.fairtravel.cz). Düsseldorf je velmi dobře dostupný letecky i vlakovou dopravou. Snažíme se, abychom co nejlépe podpořili účast domácích i zahra­ničních vystavovatelů a návštěvníků.
 
Děkuji za rozhovor.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Měřicí a automatizační technika a robotika si nacházejí cestu i do středních a malých firem v oboru slévárenství, hutnictví a tepelného zpracování kovů
Obr. 2. Friedrich Georg Kehrer, vedoucí pro­jektu veletrhů GIFA, Metec, Thermprocess a Newcast