Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Generální shromáždění NAMUR 2009

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2009 se konalo generální shromáždění německého sdružení uživatelů a dodavatelů automatizační techni­ky pro procesní výrobu NAMUR. Poprvé to bylo v Bad Neuenahru (SRN).
 
Jen několik dní před tím, 3. listopadu, oslavilo sdružení NAMUR úctyhodné šedesá­té výročí svého vzniku. Prvního generálního shromáždění NAMUR, které v Leverkusenu hostila firma Bayer, se 3. listopadu 1949 zú­častnilo dvacet delegátů. O šedesát let poz­ději bylo delegátů 460. Jejich rostoucí počet byl hlavním důvodem, proč se akce po třice­ti letech přestěhovala z Lahnsteinu nedaleko Koblenze do hotelu Dorint v Bad Neuenahru.
 
Počet delegátů byl ovšem v roce 2009 vzhledem ke krizi, nutící firmy omezovat ces­tovní náklady, jen nepatrně vyšší než v roce 2008, a nižší než v rekordním roce 2007. Na kvalitě to však akci nijak neubralo. Ohléd­nutí za šedesátiletou historií sdružení byl věno­ván jen krátký čas; hlavním obsahem jednání bylo zhodnocení současného stavu vývoje prů­myslové automatizace a výhledy do budoucna.
 
Shromáždění zahájil prezident NAMUR dr. Kuschnerus (Bayer Technology Servi­ces). Ve své přednášce zhodnotil uplynulý rok a zdůraznil především spolupráci NA­MUR s jinými odbornými sdruženími, stejně jako rostoucí mezinárodní aktivity NAMUR. Nejvýznamnější z nich byla bezesporu první konference NAMUR v Číně, která se konala několik dní po německém generálním shro­máždění, 19. a 20. listopadu 2009 v Šanghaji.
 
Plenární přednášku na shromáždění pro­nesl také prof. Strohrmann, předseda před­stavenstva sdružení ProcessNet, který hovo­řil o nutnosti rozšiřovat spolupráci automati­začních a procesních inženýrů.
 
Mottem generálního shromáždění v roce 2009 byla komunikace. Hlavním sponzorem letos byla společnost Pepperl+Fuchs, pro niž jsou různé technické komponenty pro komu­nikaci v průmyslovém prostředí jednou z vel­mi důležitých součástí sortimentu. O aktuál­ním vývoji v oblasti průmyslových komuni­kací v plenární přednášce hovořil výkonný ředitel společnosti Pepperl+Fuchs Gunther Kegel (obr. 2). Shrnul jak historii tohoto spe­cifického oboru průmyslové automatizace, tak současný stav i výhledy do budoucna. Velkou pozornost věnoval také bezdrátovým komu­nikacím, které jsou v současné době často diskutovaným tématem, zejména vzhledem k počínající „válce standardů“ WirelessHART a ISA 100. Jeho vystoupení doplnily další tři plenární přednášky. Jednání pokračovalo oddělených sekcích, ježse věnovaly jed­notlivým oblastem činnosti pracovních sku­pin NAMUR.
 
V pátek si účastníci vyslechli další plenár­ní přednášky. Řečníci se opět vrátili k otázce „války“ bezdrátových komunikačních stan­dardů. Martin Swibach z firmy BASF, au­tor jedné z plenárních přednášek, ji považuje z hlediska rozvoje využití bezdrátových pře­nosů dat za velmi nešťastnou. NAMUR se bude vší silou zasazovat o to, aby vznikl jen jediný, všeobecně platný standard.
 
Přednáška Wolfganga Alberta z firmy Evo­nik byla věnována otázce celkových nákladů na provoz procesních řídicích systémů. V po­sledních dvaceti letech významně poklesly investiční náklady na tyto systémy, ale ab­solutně i relativně vzrostly náklady na jejich údržbu a modernizaci. Příčinou je, že technic­ká a morální životnost jednotlivých kompo­nent jsou rozdílné. Využití počítačové tech­niky v procesním řízení je sice jedním z vý­znamných faktorů, které přispěly ke snížení investičních nákladů, ale nese s sebou nutnost pravidelně investovat do nových verzí ope­račních systémů a dalšího softwaru, ačkoliv z hlediska využití v praxi to podle Wolfgan­ga Alberta většinou žádné podstatné zlep­šení nepřinese. Náklady na údržbu a servis zvyšuje také koncepce preventivní údržby: zatímco dříve se vyměňoval vadný díl až při poruše, dnes se mno­hé díly vyměňují pre­ventivně. To sice vý­znamně zvyšuje do­stupnost výrobních zařízení, což je žá­doucí, ale údržbu to prodražuje.
 
Závěrečná před­náška Christopha Thusta z firmy In­fracor byla věnová­na otázkám funkční bezpečnosti. V sou­časné době není pro­blém vybavit výrobní linky technickými za­řízeními s dostatečně velkou úrovní funkční bezpečnosti, opomíje­ným rizikovým faktorem ale zůstává lidská obsluha. Stejnou péči jako výběru kompo­nent s dostatečnou mírou funkční bezpečnos­ti je třeba věnovat školení pracovníků obslu­hy a údržby a také tomu, aby jim byly po­skytovány odpovídající podmínky pro jejich práci. Častou příčinou narušení bezpečnosti je totiž snaha obsluhy usnadnit si práci vy­řazením bezpečnostních prvků, zvláště když se pracuje pod velkým časovým tlakem a při nedostatku pracovníků.
 
Tato přednáška byla pozvánkou na příští generální zasedání NAMUR, které bude za­měřeno právě na funkční bezpečnost a jehož hlavním sponzorem bude společnost HIMA.
 
V roce 2009 nebyla udělená žádná cena NAMUR za diplomovou nebo doktorskou práci, protože počet přihlášených (ačkoliv le­tos mezi nimi byl i zástupce z České republi­ky) byl podle pořadatelů příliš malý. Nicmé­ně přihlášení mají automaticky šanci získat ocenění v příštím roce.
 
Generální shromáždění NAMUR jsou vždy významnou událostí a impulzem pro další činnost v jednotlivých pracovních skupi­nách. Účastníci zde získají přehled o aktuál­ním vývoji v oboru. Nezanedbatelný je i spo­lečenský význam setkání inženýrů z různých firem a oblastí automatizace procesní výroby.
Petr Bartošík (Foto: NAMUR)
 
Obr. 1. Pohled do auditoria generálního shromáždění NAMUR
Obr. 2. Jednu z plenárních přednášek před­nesl Gunther Kegel, výkonný ředitel firmy Pepperl+Fuchs, jež byla hlavním sponzorem shromáždění