Firmy podporují technické vzdělávání na školách

Již třetím rokem v České republice běží projekt Věda má budoucnost, v jehož rámci se žáci základních a středních škol dozvída­jí, jaké mají po absolvování školy možnos­ti uplatnění v přírodovědných a technických oborech. Firmy zapojené do projektu tak reagují na dlouhodobý nedostatek kvalifiko­vaných odborníků v těchto oborech na trhu práce a jejich malou atraktivitu v očích mla­dých lidí. Do projektu jsou zapojeny takové společnosti jako ABB, Bayer, IBM, Sedlec­ký Kaolin a od prosince 2013 i nově mlado­boleslavská společnost Škoda Auto.

 
Zapojení ŠKODA AUTO a. s. je význam­né hned z několika důvodů. Jednak se rozši­řuje okruh oborů zatím se účastnících firem o automobilový. V praxi to znamená, že uči­telé čtrnácti partnerských škol z Mladobo­leslavska a okolních okresů společně s vy­branými žáky budou mít možnost podívat se do sídla společnosti a na simulaci provo­zu výrobní linky. Dále díky partnerství s fir­mou Škoda Auto vzniká unikátní vzdělávací modul pro učitele základních škol, konkrét­ně pro vyučující matematiky a fyziky. Takto propracovaný projekt je totiž v rámci České republiky ojedinělý a bez finančního a perso­nálního zapojení firem by podobná iniciativa byla vlastně nemyslitelná. Z pohledu společ­nosti jde o další z řady aktivit, kterými přispí­vá k řešení různých společenských problémů, zde tedy ty v oblasti technického vzdělává­ní, v rámci tzv. společenské odpovědnosti fi­rem – CSR (Corporate Social Responsibility).
 
Společnost Škoda Auto se bude ve spolu­práci s pedagogy podílet na těchto aktivitách:
  • Den v životě firmy: účastníci navštíví pro­story Středního odborného učiliště strojí­renského ŠKODA AUTO a. s., a absolvují workshop o aplikaci fyziky v automobilo­vé praxi.
  • Moderní trendy ve výuce: účastníci si vy­zkoušejí pracovat s moderními didaktic­kými pomůckami, jako jsou tablet, mobil, PC a jejich propojení na měřicí přístroj.
  • Technické obory a příležitosti pro kariéru: s cílem motivovat žáky k technickému vzdě­lávání je připraveno setkání s personalisty, účastníci si vyzkoušejí pracovní pohovor nanečisto a poznají zákulisí přijímacího ří­zení v nadnárodní společnosti; pozváni bu­dou i výchovní a kariérní poradci ze všech partnerských škol, kteří žákům pomáhají s volbou střední školy po deváté třídě.
  • Věda v praxi: účastníci si vyzkoušejí si­mulaci výrobní linky, budou prezentovat projekty z vlastní výuky ve školách a bude zhodnocena uplynulá spolupráce v rámci projektu.
Aby byla spolupráce úspěšná, mají uči­telé i firma k dispozici koordinátora, kterým je pověřená osoba z občanského sdružení Aisis, jež se podobnými vzdělávacími projek­ty dlouhodobě zabývá. Patronát této organizace také garantuje odbornou úroveň celého vzděláva­cího cyklu. Záštitu nad celým projektem Věda má budoucnost drží Mi­nisterstvo školství, mlá­deže a tělovýchovy ČR.
 
Po absolvování půl­ročního programu by vyučující matematiky a fyziky měli být dobře obeznámeni s možnost­mi, jak se mohou jejich žáci uplatnit v technic­kých oborech v rám­ci automobilového prů­myslu. Navíc díky mno­ha podnětům, které během celého vzdělávacího procesu získa­jí, mohou obohatit výuku o poznatky z pra­xe, a udělat ji tak pro své žáky zajímavější. Vychází se přitom z jednoduchého předpo­kladu, že žák se o své další kariéře či stu­diu často rozhoduje podle toho, jak ho daný předmět bavil na jeho předchozí škole, a to zase velmi úzce souvisí s tím, jak je učitel schopen zaujmout své svěřence a motivovat je pro zájem o daný obor.
Mgr. Radim Zabadal, Aisis, o. s.
 
Obr. 1. Projekt Věda má budoucnost umožní žákům základních a středních škol nahlédnout do firem, které zaměstnávají absolventy technických škol (foto z návštěvy firmy IBM)