Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Explozivní nárůst objemu dat znamená, že výroba je pro nás jednou z klíčových oblastí

Rozhovor s generálním ředitelem Oracle Corporation panem Josefem Švendou o digitalizaci průmyslové výroby, řízení lidských zdrojů a informační bezpečnosti.  

Společnost Oracle zaujímá pozici předního světového dodavatele databází a informačních systémů. Jak vnímá ze svého pohledu aktivitu průmysl 4.0?

Naše firma vznikla na konceptu správy dat, následného přetváření dat na informace a informací na znalosti. I z tohoto důvodu bylo dlouhodobě naším podtitulem Information Company. V tomto konceptu lze nalézt všechny podstatné aspekty koncepce Industry 4.0, tedy umělou inteligenci, automatizaci, generování a schopnost spravovat a analyzovat obrovské objemy dat. Jedním z fenoménů, které průmysl 4.0 s sebou přináší, je totiž explozivní nárůst objemu dat – obrovské množství dat, které se ještě znásobí tím, jak se bude zvyšovat inteligence jednotlivých koncových zařízení.

Jedním z možných scénářů, jak se bude vyvíjet IT po čtvrté průmyslové revoluci, je masivní kustomizace. Vše se bude vyvíjet na zakázku podle požadavku zákazníka. V podstatě kdokoliv si bude moci přizpůsobit svoje boty tak, aby tam bylo jeho logo nebo jeho jméno nebo cokoliv, co se mu tam bude líbit. Takto masivní kustomizace ovšem předpokládá kompletní propojení všech konstituentů průmyslového procesu, který začíná u zákazníka, a řekněme, že by u něj mohl i končit a tvořit jistým způsobem jakýsi kruh. Dříve byl tento kruh tvořen zákazníkem, výrobní firmou a obchodní firmou. Dnes přibývají konstituenti noví. Zejména jde o inteligentní produkty, které si mohou samy říct, co potřebují, a navzájem mezi sebou komunikovat. A právě tohle představuje již zmíněný explozivní, exponenciální nárůst množství dat. A právě z tohoto důvodu je pro nás oblast výroby jednou z klíčových oblastí.

Portfolio našich aplikací je velmi široké, zahrnuje jak aplikace pro řízení výroby, tak aplikace, které umožňují spojit se se zákazníkem. Pro každou část výrobního procesu nabízíme určité řešení, které je vyvinuto tak, aby bylo integrovatelné s ostatními dodavateli. Největší výzvou pro každou výrobní firmu je teď ovšem propojení a digitalizace všech informací, které putují v procesu. Není to jenom o databázi, není to jenom o schopnostech například rychle reagovat, ale také o umění zajistit automatizaci rozhodování nad daty, analytiku či komunikaci s jednotlivými konstituenty.

V současné době iniciativy Industry 4.0 se často řeší otázky spojené s databázemi reál­ného času, big data, smart data, predikce a umělá inteligence. Jakou pozici zaujímá Oracle v této oblasti?

Pro tyto oblasti nabízíme celou řadu specifických řešení. Koncept kolem zpracování dat reálného času nazýváme fast data. Úlohy reálného času si můžeme představit jako rychle plynoucí proud digitálních událostí, který je nutné bezchybně zachytit, zpracovat, analyzovat a spouštět automatické procedury, které provedou potřebné úkony bez lidského zásahu. Například na vstupu můžeme mít in-memory databázi TimesTen, která se používá typicky v tak masivních real-time aplikacích, jako je například řízení telekomunikační sítě. Bývá typicky umístěna v technickém zařízení, které řídí samotný provoz v síti, a musí zajistit milisekundové odezvy. Dalším příkladem může být Oracle Coherence – distribuovaná databáze atribut-hodnota, která je schopná obsloužit především masivní javové aplikace se schopností škálovat výkon s velkým zatížením. Koherence je součástí našich řešení pro tvorbu aplikačních serverů a její hlavní výhodou je, že kdyby se začaly objevovat výkonnostní problémy s odezvou, stačí jednoduše přidat další výpočetní uzel. Celá databáze běží v paměti, komunikuje uvnitř jako jedna paměť a aplikace nemusí řešit věci technického rázu. Třetím příkladem řešení pro real-time aplikace je Oracle Stream Explorer Platform, která umožňuje identifikovat události nad real-time streamem dat a spouštět příslušné akce. Tato platforma je důležitá především pro aplikace IoT. Zjednodušeně lze její funkci představit tak, že existují specifické předem připravené rutiny, které umějí pracovat s rychle tekoucími daty, jež mají dané pořadí nebo časový údaj a na základě předchozích zadání nebo i historie umějí identifikovat, co mají zapříčinit. Jako deštník nad všemi těmito složkami stojí Oracle Real Time Decisions, systém, který umožňuje automatizaci rozhodování na základě dat v reálném čase. Na závěr bych rád zmínil náš IoT Cloud, což je platforma, která umožní u zákazníka vybudovat řešení pro IoT. Ve chvíli, kdy informační stream přejde do našeho IoT Cloudu, dokážeme v něm realizovat analytiku, spouštět události a informace integrovat i do jiných systémů, které by zákazník mohl používat. Je to jedna z ucelenějších nabídek, kterou máme pro oblast Industry 4.0.

Technicky jsme na iniciativu Industry 4.0 připraveni. Jsou na používání těchto prostředků připraveni také lidé? Jaký je názor Oracle, který má celosvětové zkušenosti, na tuto otázku?

Ano, tato oblast je velmi důležitá. Nejde zde však o technický problém či o to, jak se lidé novým technologiím přizpůsobí. Hlavní otázky vyvolávají předpovědi, které říkají, že umělá inteligence vezme lidem práci, že jejím působením zanikne celá řada profesí. Nedávno jsme se zúčastnili konference o lidských zdrojích po čtvrté průmyslové revoluci, takže je vidět, že lidský faktor bude i nadále klíčovým aspektem. Velmi hluboké změny zasáhnou celou společnost. Například Elon Musk (pozn. redakce: americký podnikatel a vizio­nář) podpořil koncept sociálních dávek pro všechny, protože lidské práce nebude podle něj zapotřebí.

Osobně bych však neviděl v aktuálním vývoji žádné katastrofické scénáře. Nic nemůže nahradit lidský potenciál, tvořivost, inovace. Půjde však o to, vybudovat mnohem efektivnější lidské vztahy a propracovanější systémy vzdělávání a rozvoje pracovníků. A i k tomu mohou svým způsobem přispět technologie. Naše řešení pro řízení lidského kapitálu jsou připravena jak pro najímání nové generace talentů, tak pro řízení jejich rozvoje a efektivního fungování uvnitř nových podniků. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž způsobí, že se mnoho lidí bude muset přesunout do nových pozic. A naše systémy právě dokážou podpořit proces vzdělávání a přeškolit lidi na nové kompetence.

Jak tyto systémy budou jednotlivé zákaznické organizace implementovat, nakolik si jejich vedení bude uvědomovat, že to je klíčová komponenta, to je mimo naše technické zaměření.

Nejen vztahy uvnitř výrobních firem doznají změny. V rámci internetu věcí lze očekávat i změny vztahů mezi konečnými zákazníky, zprostředkovateli, výrobci a například servisními organizacemi.

Jedním z trendů je, že z produktů se pomalu stávají služby. Ve většině případů jsou to digitální služby, jejichž velkou výhodou je, že je může konzumovat v podstatě kdokoliv a kdekoliv. Takže i tradičně orientovaným firmám se otevírá kompletně nový zákaznický prostor, noví spotřebitelé, se kterými nikdy nejednaly. Již nyní s nimi musí komunikovat, a to často novými způsoby. Celou tuto transformaci pohání kupředu pět základních trendů – IoT, především tedy komunikace machine-to-machine, sociální sítě, mobilní komunikace, velké objemy dat a cloud, který umožňuje čerpat výpočetní výkon odkudkoliv a kdekoliv a který zprostředkovává služby novým zákazníkům bez toho, aby firmy musely investovat obrovské prostředky do budování informační infrastruktury. Všech pět trendů spolu souvisí a přináší na trh novou situaci. Firmy, které chtějí do budoucna uspět, se o nich musí začít bavit.

Společnost 4.0, průmysl 4.0, internet věcí, mobilní komunikace a lidé. Vynořují se nové otázky například v souvislosti s odpovědností za provoz, za škodu, za obsah, za data, za komunikační kanály a podobně. Jak to vidí Oracle?

Tyto otázky jsou velmi složité a dalece přesahují naše technické zaměření a v mnoha ohledech i současný legislativní a společenský rámec. Dnešní technický nebo, chcete-li, digitalizační trend je tak silný, že je pros­tě vpředu, neptá se na dopady nebo na rizika. Problémy vzniklé z rychlého pokroku se tak budou muset řešit ex post.

My vidíme, odkud přicházejí některé typy rizik, a především bezpečnostní rizika se snažíme proměnit ve výhodu pro naše zákazníky. Na naší největší uživatelské konferenci Oracle OpenWorld náš prezident a CTO Larry Ellison řekl, že tlačítko bezpečnost musí být u všech našich systémů „vždy zapnuté“. Pouze když se zákazník rozhodne, že to opravdu nechce, může ho na svou vlastní zodpovědnost vypnout.

Především u cloudových řešení je kybernetická bezpečnost největší starostí firem, které o nich nyní uvažují. Nicméně již zběžný pohled na detaily toho, jak je profesionální cloudová služba vybudována, ukazuje, že právě zabezpečení dat je dnes hlavním argumentem pro přechod do cloudu. Například všechna naše datová centra mají nejvyšší bezpečnostní certifikaci T4, a v České republice není ani jedno datové centrum s touto certifikací. Data jsou kryptována jak v klidu na discích, tak v pohybu po linkách a klíče k nim má jenom zákazník – my k nim přístup nemáme. Navíc se v naší nabídce objevují nové bezpečnostní služby, a zákazníci si tak mohou zvýšit zabezpečení svých informačních systémů tím, že si pořídí bezpečnost jako službu.

Děkuji za názory a čas, který jste si pro tento rozhovor udělal.

Rozhovor vedl Radim Adam.

Obr. 1. Josef Švenda, Country Lea­der, Oracle