Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Evropská unie na podporu vědy a výzkumu

číslo 12/2005

Evropská unie na podporu vědy a výzkumu

Vědci již dlouho nežijí v izolovaném světě. Naopak, věda a moderní společnost se k sobě stále více přibližují. Přesto zůstává pro mnoho lidí vědecká práce tajemná a neznámá, někdy dokonce odstrašující, a mladí lidé, kteří by možná měli talent, ji často považují za špatně odměňovanou asketickou životní dráhu. Aby umožnila vědecké povolání lépe poznat, připravila Evropská komise pro výzkum pro tento rok speciální iniciativu s názvem Researchers in Europe (Výzkumníci v Evropě), v jejímž rámci se v různých částech Evropy v období od června do konce listopadu uskutečnilo několik zajímavých akcí.

Záměr je jasný. Střednědobý cíl EU podle přijatého Lisabonského usnesení vyžaduje, aby členské státy EU zvýšily výdaje na výzkum na úroveň 3 % jejich hrubého domácího produktu. V praxi to znamená zajistit do roku 2010 nárůst počtu vědeckých a výzkumných pracovníků oproti současnému stavu o 600 až 700 tisíc. Pro naplnění tohoto velmi ambiciózního čísla bude nutné zejména přesvědčit a získat mladé lidi, probudit v nich zájem o vědecká povolání, povzbudit váhající a účelnou propagací zviditelnit vědeckou práci, o které mnozí dosud mají značně mlhavé představy. Na konkrétních příkladech je třeba ukázat, jak lze vědu začlenit do společnosti a jak může být věda moderní informační společnosti prospěšná. V rámci iniciativy Researches in Europe bylo proto vybráno a finančně podpořeno několik zajímavých projektů zaměřených na to, aby s dávkou určité fantazie široké veřejnosti všech věkových kategorií otevřely okno do vědy a probudily tím její zájem o vědeckou práci.

Obr. 1.

Obr. 1. V CERN v Ženevě mohou i laičtí návštěvníci nahlédnout, jak se zkoumá mikrosvět (foto CERN)

V Irsku se např. v kulturním centru pro děti a mládež v Dublinu konal od 22. června do 30. září 2005 festival na téma Save the Robots. Podle pořadatelů se zábavné a současně poučné vědeckotechnické prezentace robotiky zúčastnilo asi 15 000 dětí a mladistvých, kteří zde měli výbornou příležitost odhalit dějiny těchto jedinečných „umělých bytostí“, od egyptských automatů po futuristické roboty z Japonska, a na mnoha seminářích s techniky, vědci a umělci mohli poznat všechna jejich výrobní tajemství i možnosti využití v praxi. Pod vedením svých učitelů a s pomocí didaktických pomůcek se účastníci mohli mj. vydat na spletitou cestu do záhadné sféry umělé inteligence. Proč byly na festivalu prezentovány právě roboty? Organizátoři to vysvětlují tím, že je děti milují, protože jsou jedinečnou a velmi poučnou ukázkou špičkové techniky, protože se pohybují a jednají s určitou individualitou, a dokonce mají velmi zajímavou vlastní „senzibilitu„. Tento poslední, bezpochyby podivuhodný aspekt osvětlují a oceňují zvláště umělci, kteří s touto technikou pracují, jako Chico, MacMurtie, MarcPauline nebo Natalie Jeremijenko.

Na opačné straně Evropy, ve Varšavě, se v rámci iniciativy Researchers in Europe ve dnech 16. až 25. září 2005 již podeváté uskutečnil Festival vědy. Filmy, diskuse, návštěvy výzkumných laboratoří a setkání s výzkumnými a vědeckými pracovníky získaly této akci v minulých letech mimořádný věhlas v celé Evropě. Letošního festivalu se zúčastnilo na 60 000 převážně mladých návštěvníků a na jeho programu byla témata jako Věda není těžká, Věda a všední den nebo Výzkum, vývoj a výroba nových léků. Organizátoři festivalu poskytli v letošním roce také více prostoru fyzice, jejíž světový rok se letos oslavuje, a duchovním vědám. V rámci festivalu proběhla také, za účasti širokého publika a vědců z různých oborů, zajímavá diskuse o příčinách a projevech agresivity a násilí.

Iniciativu Researches in Europe vítá a podporuje i renomované Evropské středisko pro jaderný výzkum a fyziku částic CERN (Conseil Européen pour la Research Nucléaire) v Ženevě, které připravilo atraktivní program Dnů otevřených dveří, během nichž umožňuje zájemcům zejména z řad mládeže prohlídku svých moderních výzkumných a vědeckých pracovišť (obr. 1), vybavených mimo jiné největším evropským urychlovacím komplexem pro protony, antiprotony a ionty.

Uvedené příklady jsou jenom malou ukázkou z celého programu iniciativy Researches in Europe, která byla slavnostně zahájena 8. června 2005 ještě za lucemburského předsednictví EU v Přírodopisném muzeu v Lucemburku. Pozoruhodnou událostí byla také Noc výzkumu 23. září 2005, během které se v různých evropských městech uskutečnily, díky spolupráci univerzit, výzkumných center, technických muzeí, planetárií apod., četné prezentace významných vědeckých objevů. Iniciativa Researches in Europe byla ukončena v týdnu Marie Curieové v listopadu v Dublinu pod patronací irských úřadů.
[FTEinfo – Magazin über europäische Forschung, květen 2005, č. 45, s. 40.]

Kab.