Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

European Manufacturing Strategies Summit 2021

Po roční přestávce se konaly v listopadu v Berlíně paralelně dvě významné konference, které pořádala londýnská firma Mark Allen Group: European Manufacturing Strategies Summit 2021 a European Logistics Strategies Summit 2021. Jak vlastní organizace, tak mnohá témata reagovaly na pandemickou situaci poslední doby. Šlo o hybridní konferenci, kde mnoho posluchačů, ale také přednášejících bylo připojeno pouze na dálku. Dotýkalo se to rovněž diskusí, které se věnovaly názorům na budoucnost projednávané problematiky. Do technického zabezpečení spojení byly investovány nemalé prostředky, přesto v mnoha případech bylo jednotlivým účastníkům obtížně rozumět. Mnohdy za to mohlo technické vybavení na straně vzdálených řečníků od mikrofonů po kvalitu jejich připojení. Přesto je třeba ocenit obrovské množství práce, kterou organizátoři bezproblémovému průběhu hybridní konference věnovali.

Většina přednášek a prezentací reagovala na celosvětovou pandemickou situaci. A to nejen konstatováním běžně známých faktů, ale především ukázkami možných řešení, jak problémy zvládnout, popř. jak se z nich poučit a získat nové zkušenosti a tím i konkurenční výhodu.

 

Transparentnost

Celosvětová krize se týká všech, nejen velkých celosvětových společností, ale též jejich regionálních partnerů. Pro fungování celého řetězce pohybu surovin, produktů a informací je rozhodující jeho transparentnost. Právě ta byla zdůrazňována v mnoha přednáškách. A řečníci zároveň odpovídali na otázku, co způsobuje netransparentnost. Především je to neexistence standardů, a když existují, tak jejich nerespektování. Několik prezentací se zabývalo problémy, proč ve velkých celosvětových společnostech nebyly prosazovány jednotné metodiky práce s daty a proč po subdodavatelích nebylo požadováno dodržování pravidel práce s daty. Mnoho celosvětových nadnárodních firem věnovalo velkou pozornost vypracování svých vlastních standardů pro získávání, zpracovávání a archivaci dat, ale také podpoře zaměstnanců v transformaci znalostí a v jejich aktivním přístupu k tvorbě přidané hodnoty z dat a informací.

Cestou k naplnění těchto cílů byl několikrát označen firemní e-learning, tedy distan­ční školení, jejichž úkolem je naučit zaměstnance z různých světových oblastí a kultur, kteří mají různé pracovní návyky a zkušenosti, aby přistupovali k výměně znalostí a zkušeností na základě firemních standardů. Tím se předchází mnoha nedorozuměním a ztrátám. Včasné informace o problému, přiznání chyby, zpracování informace a poučení z příčin vzniklého problému a z postupu jeho odstranění snižují náklady na řešení poruchových a havarijních situací. Přiznaná chyba není důvodem k trestu. Důvod k postihům je nepřiznání se, nezpracování řádné analýzy a nezařazení řešení do databáze znalostí, popř. do výukového programu. I nadále platí, že ve většině případů je nejužším místem práce s informacemi člověk.

 

Komunikace

Několik přednášek bylo věnováno zkušenostem se sdílením dat a informací z technického pohledu. Byly probírány možnosti sítí využívajících TSN. Velmi obecně lze současnou situaci zhodnotit jako hledání cest k větší propustnosti sítí za nízkých nákladů. Za nesmírně důležitou je považována synchronizace (ve výrobních podnicích, které zpracovávají velké objemy dat v časových řadách, je to zásadní problém) a rovněž predikce budoucí zátěže. Z pohledu zkušeností s automatizací také přibývá zcela nová funkce a povinnost: monitorování sítě a odhalování poruch, ale též útoků a bezpečnostních rizik. Tato potřeba dříve, v dobách ostrovních automatizačních systémů, nebyla. Mnoho výrobních společností není dnes na řešení zmíněného problému odborně a hlavně technicky připraveno.

Důležitou záležitostí je komunikace mezi informačními systémy, rychlost zpracování dat a jejich archivace. Z toho pohledu byla zajímavá přednáška o metodice výběru informačního systému třídy MES ze strany celosvětové výrobní společnosti. Od sestavení týmů pro výběr produktu přes stanovení požadavků na produkt a také na dodavatelskou společnost a zpracování dokumentace výběrového řízení po utvoření společného týmu s dodavatelem, jehož úkolem je příprava a rea­lizace dodávky a implementace vybraného produktu.

Jiným z příkladů byl přístup velkého výrobce automobilů, jehož firemní tým vytvořil DPP – Digital Production Platform, tj. platformu, jejímž cílem je schopnost propojovat různé informační systémy používané v mateřské firmě i v dceřiných společnostech a která umožňuje jednotnou archivaci dat, komunikaci mezi systémy a metodiku zpracování informací. Vývoj této firemní platformy trval sedm let a tým specialistů dohlíží na její rozvoj v měnících se podmínkách.

 

Lidé a zase lidé

Novým tématem bylo zaměření na chování zaměstnanců a lidí, nové možnosti motivace zaměstnanců ke spolupráci na výsledcích společnosti, analýzy faktorů chování a možnosti jejich usměrňování a změny chování. Rozsáhlou oblastí, které byla věnována pozornost, bylo vedení lidí, kolektivů a celých společností, prosazování správných návyků a zohledňování individuálních potřeb při dosahování společných cílů.

V kontextu diskutovaných problémů během let existence konference je možné konstatovat, že otázky spojené s lidmi neustále nabývají na důležitosti. Jde o jejich vzájemná jednání, interakce s technickými prostředky, získávání znalostí a jejich předávání nebo standardizace postupů a jejich osvojení všemi, kteří se na podnikových procesech podílejí. Technické prostředky jsou k dispozici, i když v různé kvalitě. Budoucnost však mají ty společnosti, které investují nejen do technických prostředků, ale především do jejich uživatelů s cílem zvyšovat hodnotu, kterou celý systém přináší.

Radim Adam