Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

EuroNanoForum 2009

Čtvrtý ročník mezinárodní konference o nanotechnologiích EuroNanoForum 2009 bude 2. až 5. června 2009 pořádán jako ofi­ciální akce českého předsednictví EU pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tě­lovýchovy ČR a za podpory Evropské ko­mise. Čtyřdenní konference v Kongresovém centru Praha má motto Nanotechnologie pro trvale udržitelné hospodářství a před­staví postupy, jimiž může výzkum v obo­ru nanotechnologií přispět k udržitelnému rozvoji evropského průmyslu a společnos­ti. Návštěvníci se dozvědí, jak poslední ob­jevy v tomto oboru přispívají k omezování emisí CO2 i závislosti na fosilních palivech a pomáhají řešit i další palčivé problémy současnosti, jako jsou značný růst poptáv­ky po energii, znečištění životního prostředí a hospodaření s pitnou vodou, a tím zajistit udržitelnou kvalitu života občanů Evropy.
 
EuroNanoForum 2009 poskytne výzkum­níkům a odborníkům z průmyslu jedinečnou příležitost k setkání a diskusím a přispěje ke stanovení evropské strategie v oboru nano­technologií po roce 2009.
 
Vedle mnoha přednáškových sekcí a te­matických workshopů bude návštěvníkům k dispozici také výstava posterů s výstavou produktů průmyslových firem, která ukáže způsoby využití nanotechnologií již v hoto­vých výrobcích.
 
Souběžně se uskuteční putovní výstava NanoTruck (www.nanotruck.de) na téma High-tech from NanoCosmos – a world of minute proportions, která bude demonstro­vat možné využití nanotechnologií a jejich socioekonomický dopad.
(ev)