Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Energetické úspory na letošních Stavebních veletrzích v Brně

Úspory energií ve stavebnictví jsou zvýrazněným tématem letošních Stavebních veletrhů v Brně, které se uskuteční ve dnech 12. až 16. dubna 2011. Tato tradiční jarní veletržní akce podává ucelený pohled na stavebnictví a její návštěvníci se mohou seznámit také s různými cestami vedoucími k energetické efektivnosti budov.
 

Inteligentní i zelené domy

 
Pro úspory energie se ve stavebnictví na­bízí mnoho nových zdicích a izolačních ma­teriálů, různé typy oken, dveří, konstrukčních systémů a ostatních stavebních materiálů. Vý­razně lze zlepšit energetickou efektivitu v no­vých i již stojících stavbách použitím auto­matizace. Nad šetrným využíváním energie v budovách bdí pokročilé řídicí a regulační systémy určené k vytápění, větrání, klimati­zaci i osvětlení. Termínem inteligentní dům je dnes označována právě stavba, která je kom­plexně vybavena automatizačními prostřed­ky, včetně elektronických zabezpečovacích systémů, elektronické požární signalizace, kamerových a přístupových systémů apod.
 
S úsporami energií souvisí i další trend ve stavebnictví, tzv. zelené stavebnictví, green building. Nejde jen návrat k přírodním ma­teriálům, ale především o využití principů trvale udržitelného rozvoje v běžném živo­tě. Cílem je zvýšení životní úrovně bez ros­toucí spotřeby energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů. Mezi základní přednosti takovýchto budov patří dobrá tepelná izola­ce, rychlá výstavba a slučitelnost s okolním prostředím, ale předně ekologická rozložitel­nost použitých materiálů po skončení život­ního cyklu stavby.
 

Komplex veletrhů pro ucelený pohled

 
Uvedené trendy ve stavebnictví mohou vel­mi dobře sledovat návštěvníci Stavebních ve­letrhů, kteří zde získají ucelený pohled na stavebnictví, obor technického zařízení budov, ale i na vybavení interiérů a bydlení obecně. V rámci stavebních veletrhů se bude konat:
  • 16. mezinárodní stavební veletrh IBF, za­hrnující obory: realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební kon­strukce a mnohé další,
  • 12. mezinárodní veletrh technických zaří­zení budov SHK, zahrnující obory: sanitár­ní technika a interiéry koupelny, vytápěcí technika, vzduchotechnika a klimatizace, armatury, potrubí, čerpadla, alternativní zdroje vytápění a další technická zařízení v budovách, elektroinstalace a osvětlova­cí technika.
Souběžně se uskuteční mezinárodní vele­trh interiéru a bydlení Mobitex, veletrh inves­tičních příležitostí, podnikání a rozvoje v re­gionech Urbis Invest a komunálních techno­logií a služeb Urbis Technologie.
 
Podle závěrečné zprávy navštívilo v roce 2010 Stavební veletrhy celkem 80 541 zájemců ze 36 zemí. Na čisté výstavní ploše 37 930 m2 se prezentovalo celkem 1 051 vystavovatelů a zastoupených firem z osmnácti zemí.
 

Konference Energie pro budoucnost

 
V rámci doprovodného programu Staveb­ních veletrhů se bude 13. dubna 2011 od 9 do 14 hodin konat v sále P1 na výstavišti v Brně kon­ference s názvem Ener­gie pro budoucnost. Bude věnována obnovitelným zdrojům energie (malé fo­tovoltaické zdroje, větr­né elektrárny, vodní elek­trárny, zdroje využívající spalování biomasy), které lze využít pro zásobování budov nebo jejich kom­plexů energií, a dále sys­témům určeným k měře­ní a řízení spotřeby ener­gie v budovách a jejich komplexech. Konferen­ci organizačně zajišťuje vydavatel časopisu Automa, FCC Public, a pořadateli jsou Českomoravská elektro­technická asociace a Veletrhy Brno, a. s. Zá­jemci o aktivní účast se mohou přihlásit na adrese petr.bartosik@fccgroup.cz. Účastníci mají možnost se na tuto konferenci zaregis­trovat na www.fccpublic.cz/konference, kde jsou uvedeny také další informace.
(ev)
 
Obr. 1. Pohled do pavilonu Stavebních veletrhů v Brně