Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Emerson Process Management = Syncade?

Modulární sada programů Syncade™ Smart Operations Management od společnosti Emerson Process Management umožňuje efektivně v reálném čase integrovat údaje z pří­strojů a řídicích jednotek na provozní úrovni do transakčních systémů na úrovni řízení podniku a zvýšit tak celkovou výkonnost závodu.

 
Společnost Emerson Process Management nabízí pod označením Syncade™ Smart Ope­rations Management ucelenou sadu programů umožňující celkově zvýšit výkonnost provo­zů a závodů se spojitou a vsádkovou výrobou. Sada Syncade vznikla z původního nástroje DMI, určeného ke správě dokumentů ve farmaceutickém průmyslu a získaného akvizicí v roce 2007, několikaletým systematickým vývojem inspirovaným především názory a potřebami konečných uživatelů.
 
Modulární, odstupňovaná sada Syncade dále zvyšuje užitnou hodnotu digitální struktury zá­vodu podle konceptu PlantWeb tím, že posky­tuje spojení mezi aktuálním děním na úrov­ni výroby a procedurami a procesy transakční povahy probíhajícími na úrovni řízení podniku převážně v režii systémů typu ERP, včetně roz­hodovacích procesů a procesů správy výrobního zařízení. Mezi systémy pro řízení výroby v reálném čase představuje současná sada Syncade svými vlastnostmi systém zcela nové kategorie.
 

Charakteristika sady Syncade

Sada Syncade je pokročilou náhradou tra­dičního, v uplynulém desetiletí běžně použí­vaného uspořádání systémů pro řízení výro­by MES (Manufacturing Execution System) podle konceptu klient-server, typicky vyža­dujícího velké množství programátorské prá­ce. Sada Syncade je oproti tomu koncipována jako modulární, odstupňovaný systém založený na platformě Microsoft.NET™, který zajišťuje standardní funkce úrovně Level 3 podle funkč­ní hierarchie stanovené v normě ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration (obr. 1).
 
„Zavedení sady Syncade znamená další významný krok na cestě k realizaci zcela di­gitálního inteligentního výrobního závodu,“ konstatuje Tom Snead, ředitel divize Process systems and solutions společnosti Emerson Process Management. „Nový software pro řízení výroby navazuje na v současnosti nej­rozsáhlejší a nejspolehlivější systém pro ří­zení technologických procesů podle konceptu PlantWeb a umožňuje využívat údaje v něm obsažené k efektivnímu rozhodování na zá­kladě znalosti skutečného stavu.“
 
Softwarové moduly obsažené v sadě Syn­cade Smart Operations Management umožňu­jí snadno, variabilně a uceleně zdokonalit fun­gování závodu ve čtyřech nanejvýš důležitých oblastech – správa zdrojů, optimalizace provo­zu, sjednocení informací a prokazování kvality produkce a shody s legislativou. Jde o otevřený systém modulů obecně použitelný jak v rámci konceptu PlantWeb, tak i ve spojení s nástro­ji a prostředky od jiných dodavatelů (obr. 2).
 

Správa zdrojů

Sada Syncade pomáhá zacházet se zdro­ji v závodě co nejúčelněji, a tím dosahovat „více“ s „méně“. Volbou optimálního způsobu zpracování materiálů a vyloučením ne­vhodných materiálů z dalšího zpracování lze zmenšit podíl nestandardních produktů, popř. uspořit čas a kapacitu zařízení potřebné na jeho opakované přepracování. Plánováním, ověřováním a sledováním správného použí­vání zařízení lze dosáhnout větší propustnos­ti jinak přetížených jednotek. Vypracováním přesných návodů k provádění manuálních operací a umožněním přístupu on-line k pod­půrné dokumentaci lze zvýšit produktivitu práce obslužného personálu, a tím i výkonnost závodu. Výsledkem péče o to, aby pracovníci měli odpovídající dovednosti, školení a kvali­fikaci umožňující jim efektivně vykonávat je­jich práci, je nejen menší variabilita výsledků práce, ale i lepší osobní vztahy ve firmě, kte­rá tím dává jednoznačně najevo, že nejcen­nějším jejím aktivem jsou právě zaměstnanci.
 

Optimalizace provozu

Na výkonnost závodu má vliv jak efekti­vita jednotlivých operací, tak i jejich celko­vá koordinace v závodě. Operacemi důleži­tými z hlediska optimálního chodu závodu jsou např. činnosti spojené se správou objed­návek, operace navažování, přidávání a sle­dování pohybu surovin a meziproduktů, ope­race zjišťování stavu, čištění, sledování plat­nosti kalibrace a kalibrování zařízení, operace odebírání a úprav vzorků produktu a elektro­nický sběr procedurálních údajů a záznamů o výrobě. Sada Syncade dovoluje optimálně koordinovat uvedené i další rozhodující ope­race a procesy a navíc zajišťuje snadný pří­stup k údajům indikujícím výkonnost závodu.
 

Kvalita a validace

Správně vedená dokumentace se vyzna­čuje tím, že vždy poskytne správné informa­ce, a to včas a právě na místo, kde jsou třeba. Nejenže tak umožňuje snadno prokázat sho­du s regulatorními požadavky, ale také vý­znamně přispívá k objektivitě rozhodování ve firmě. Řádné dokumentování je velmi čas­to pokládáno za obtěžující, bezúčelnou a ne­efektivní činnost. Příčinou bývají nadměrný počet a rozsah požadovaných dokumentů, je­jich špatná dostupnost a chybějící údaje. Sada Syncade odstraňuje uvedené problémy tím, že efektivně zajišťuje správu dokumentu a v něm obsažených údajů během celého jeho život­ního cyklu, a to včetně on-line dostupnosti v úložišti, řízení změn, automatického smě­rování a správy verzí dokumentu, a také sprá­vu archivu výrobních záznamů. Sada Syncade pomáhá proměnit dokumenty v závodě z or­ganizačního břemena, jak jsou zpravidla vní­mány, v přínosné aktivum usnadňující řízení.
 

Sjednocené informace

Přístup ke správným datům v potřebný čas je jedním ze základních předpokladů pro přijetí správného rozhodnutí. Propojením pro­vozních údajů existujících na úrovních tech­nologických zařízení a systémů jejich řízení (úrovně Level 1, Level 2 podle normy ANSI//ISA-95 – viz obr. 1) s transakčními softwa­rovými systémy na úrovni řízení podniku se dosahuje hladšího a efektivnějšího chodu celé organizace. Koordinací „potvrzovacích“ funk­cí mezi původními řídicími systémy v závodě a elektronicky vedenými záznamy manuálních operací lze dosáhnout podstatného zjednodu­šení procesů v závodě. Protože sada Syncade využívá pouze zavedené průmyslové standar­dy, lze do ní kdykoliv metodou plug and play snadno integrovat veškeré další systémy důle­žité z hlediska výkonnosti závodu.
 

Modulární uspořádání

Modulární uspořádání sady Syncade při­náší odstupňovanou výkonnost a provozní variabilitu s možností zaměřit se na aktuál­ní konkrétní úlohy. Pracovníci provozovatele technologického zařízení a odborníci ze spo­lečnosti Emerson mohou analyzovat činnost závodu, podle míry rizika a předpokládaného ekonomického přínosu určit prioritní oblasti vhodné ke zdokonalení a poté vybrat a zavést do používání příslušné standardizované mo­duly. Není nutné naráz vyprojektovat a zavést celou infrastrukturu Syncade. Další předností je, že u modulů je možné odstupňovat i počty uživatelů. Lze tedy začít s několika málo uži­vateli a další postupně přidávat podle potřeby. Po počáteční fázi vylepšení vybrané operace či operací je v závodě možné postupně zavá­dět další moduly, jak to čas a rozpočet dovolí.
 

Garance úspěšného zavedení systému řízení výroby

Společnost Emerson zavedením sady Syn­cade opět prokazuje svou schopnost naplňovat firemní závazek k neustálým inovacím a vývo­ji moderní techniky. Nabídka sady Syncade v kombinaci se zkušenostmi a stabilitou spo­lečnosti Emerson, osvědčeného dodavatele systémů pro řízení spojitých technologických procesů s více než stoletou historií, společnost přímo předurčuje ke spolupráci na zavádění nebo úpravách systémů řízení výroby na úrov­ni Level 3 podle normy ANSI/ISA-95. Digitál­ní struktura PlantWeb od společnosti Emerson, na niž sada Syncade přímo navazuje, se v ti­sících instalacích po celém světě dlouhodobě osvědčuje jako mimořádně kvalitní platforma spolehlivě poskytující technologické i výrob­ní údaje potřebné ke správnému rozhodování a efektivnímu řízení na úrovni zařízení, pro­vozů, závodů i podniků.
 

Systematická podpora a komplexní služby

Průmyslový úsek a servisní útvary spo­lečnosti Emerson usilovně podporují šíření konceptu PlantWeb i jeho nové části Syncade napříč průmyslovými odvětvími. Kombina­ce novátorské a posléze osvědčené digitální struktury PlantWeb a kvalitních odborných služeb zajistila společnosti Emerson před­ní pozici mezi globálními dodavateli tech­niky pro řízení spojitých a vsádkových vý­rob (obr. 2). Koneční uživatelé při výstavbě nových i modernizaci starších závodů často kombinují služby poskytované společností Emerson v oblasti inženýrinku a řízení pro­jektů s její širokou nabídkou automatizační techniky a vyžívají společnost jako hlav-ního dodavatele řídicího systému (Main Automation Contractor – MAC). Pracovní­ci společnosti Emerson také poskytují ko­nečným uživatelům konzultace v oblasti op­timálních postupů při následném zdokona­lování automatizačních systémů a systémů péče o výrobní zařízení za účelem udržet v plynoucím čase jejich špičkovou výkon­nost. Společnost Emerson se ve svých čin­nostech opírá o své široké znalosti různých odvětví a zkušenosti ze zavádění a provo­zování digitální struktury PlantWeb a její­ho propojování se systémy na úrovni řízení podniku. Tyto zkušenosti pomáhají uživate­lům dosahovat maximální možné efektivity celého výrobního procesu.
Petr Horák,
 
Obr. 1. Hierarchie a funkční náplň řídicích úrovní Level 1 až Level 4 v průmyslovém podniku podle normy ANSI/ISA-95
Obr. 2. Postavení sady Syncade Smart Operations Management v digitální struktuře závodu podle konceptu PlantWeb