Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

EE240 – nová řada bezdrátových převodníků vlhkosti, teploty a CO2

Firma E+E Elektronik, přední světový vý­robce snímacích prvků do mnoha průmys­lových procesů, uvádí na trh novou řadu bezdrátových převodníků vlhkosti, teploty a CO2 pod označením EE240. Převodníky této řady se velmi dobře uplatní v průmyslových procesech s nejvyššími požadavky na kvalitu měření vlhkosti, teploty a CO2 a bezdrátovým přenosem naměřených hodnot. Uvedením špičkových převodní­ků EE240 na trh firma E+E Elektronik ex­panduje do oblasti bezdrátového měření procesních veličin.
 

Variabilní přístroje

 
Převodníky řady EE240 se vyznačují ne­vídanou variabilitou. K jednomu převodní­ku mohou být připojeny až tři nezávisle pracující inteligentní senzory, které navíc mo­hou být libovolně připojovány a odpojovány bez ovlivnění chodu převodníku. Pro připo­jení jednotlivých senzorů je možné použít kabely délky až 10 m. Tato charakteristika předurčuje převodníky k použití v průmys­lových provozech, kde je požadována rutin­ní rekalibrace a výměna převodníků za běhu bez ovlivnění vlastního provozu. Naměřené hodnoty je možné odečítat přímo na disple­ji převodníku nebo prostřednictvím webové­ho rozhraní na jakémkoliv počítači zapoje­ném ve firemní síti. Převodníky E+E Elek­tronik mají krytí IP65, a tudíž jsou vhodné i do náročných provozních podmínek a pro venkovní použití.
 

Zapojení do sítě

 
Pro efektivní připojení převodníků do firemní sítě je možné použít základnovou stanici (obr. 1), která je vybavena ethernetovým rozhraním. Integrovaný webový server umožňuje snadno a individuálně konfigurovat jednotlivé převodníky z jaké­hokoliv počítače v síti s využitím jedno­duchého webového rozhraní bez nutnosti instalovat jakýkoliv software. Základnová stanice je vybavena čtyřmi analogový­mi výstupy pro propojení se zastřešující řídicí jednotkou.
 
Do jedné sítě je možné zapojit až 500 převodníků bez instalace jakékoliv kabeláže. Mezi další přednosti patří šifrovaná obousměrná komunikace zajišťující bezpečný pře­nos dat.
 
Pro rozšíření sítě nebo pro překonání pře­kážek jsou dostupné bezdrátové směrova­če (routery).
 

Výměnné senzory

 
K jednomu snímači mohou být připo­jeny až tři nezávisle pracující senzory vlh­kosti, teploty nebo CO2(obr. 2). Lze je při­pojit přímo k převodníku nebo na dálku po­mocí kabelu délky až 10 m. Senzory je možné připojo­vat a vyměňovat za provo­zu bez jakéhokoliv ohrože­ní chodu zařízení.
 

Energeticky úsporné převodníky

 
Baterie v převodníku má až tříletou životnost. Inter­val bezdrátového přenosu dat z převodníku lze konfi­gurovat podle daného přípa­du použití. K jedné základ­nové stanici může být při­pojeno až 500 převodníků.
 

Obousměrná komunikace

 
Přenos dat je zabezpečen 128bitovým šif­rováním AES. Bezdrátový dosah převodníku je až 1 km. Síť je možné snadno rozšiřovat, aniž by ji bylo nutné vypínat.
 

Webový server

 
Pro sledování a konfiguraci převodníků zapojených v síti se používá webový server dostupný přes podnikovou síť pomocí webo­vého prohlížeče. Uživatel nemusí instalovat žádný další software. Základnová stanice je do sítě připojena prostřednictvím etherneto­vého rozhraní.
 

Produkty zahrnuté do řady EE240

 

Bezdrátový převodník EE244

Převodník EE244 může být vybaven až třemi nezávislými senzory. Je napájen z ba­terií s životností až tři roky. Při energeticky náročnějším měření je možné použít standardní adaptér pro napájení z elektric­ké sítě.
 

Základnové stanice EE241 a EE242

Základnová stanice typu EE241 je velmi snadno použitelným a levným bezdrátovým pojítkem mezi sítí a převodníkem. Pro kom­plexnější sítě (maximálně 500 převodníků nebo až 2 000 měřených veličin) je určena základnová stanice EE242.
 

Rozšiřující modul EE243

Je-li třeba rozšířit systém o další analo­gové a digitální výstupy, použije se rozšiřu­jící modul EE243, který lze snadno instalovat na lištu DIN.
 

Směrovač 244-R

Na bezdrátový dosah mají značný vliv místní podmínky. Pomocí směrovače (rou­teru) 224-R je možné se vyhnout překážkám nebo zvětšit rozsah sítě.
Michal Majce,
 
Obr. 1. K převodníku EE240 (vlevo) lze kabelem připojit až tři nezávisle pracující inteligentní senzory (uprostřed); bezdrátově lze převodník připojit k základnové stanici (vpravo), která je určena k zapojení do firemní sítě
Obr. 2. Výměnné senzory pro připojení k pře­vodníku řady EE240
Obr. 3. Bezdrátové převodníky EE240 se uplatní v obtížných prostředích: a) ve skladech, b) ve sklenících, c) v průmyslu
 

Převodníky EE240 jsou vhodné do obtížného prostředí

 

Sklady

Mimořádná pružnost značně usnadňuje instalaci převodníků ve skladech nebo chladicích bo­xech. Právě pro tyto neustále se měnící provozy jsou vhodné převodníky firmy E+E Elek­tronik. Napájení z baterií vylučuje drahou a nepohyblivou kabeláž a umožňuje instalovat převodník takřka kamkoliv.
 

Skleníky

Náročné prostředí skleníků vyžaduje velmi odolné převodníky, které jsou navíc snadno udr­žovatelné. Převodníky mají krytí IP65 a jsou velmi dobře chráněny proti vodě i prachu. Při­pojení nebo odpojení kalibračního senzoru je otázkou několika málo sekund.
 

Farmaceutický průmysl

Velmi specifické farmaceutické provozy vyžadují použití bezdrátových převodníků a pokročilé zpracování dat. Výborná flexibilita je dána např. možností připojit senzor až do vzdálenosti 10 m od převodníku. Základnová stanice je vybavena ethernetovým rozhraním pro přenos dat.
 

Fyzické překážky

Železnice, řeky a dálnice jsou jen několika málo příklady překážek, které jsou pro kabelové převodníky velmi obtížně překonatelné. Bezdrátové převodníky EE240 lze do takto obtíž­ných terénů instalovat velmi snadno.