Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

EasyHandling pro ekonomický návrh a konstrukci manipulačních zařízení

Pro ekonomické řešení manipulačních úloh je určen modulární stavebnicový systém EasyHandling společnosti Bosch Rexroth, který umožňuje automatizovat návrhy mani­pulačních zařízení, a tím snížit náklady na jejich konstrukci až o 80 %.
 
Platformou EasyHandling uzavírá firma Bosch Rexroth další vývojový krok v ob­lasti ekonomické automatizace manipulačních úloh. Systém EasyHandling je dokona­lou souhrou všech pohonů a řídicích systé­mů s lineárními systémy, standardizovanými mechanickými a elektrickými rozhraními. Je doplněn internetovými asistenčními prostřed­ky, které usnadní kon­figuraci jednotlivých os a uvedení celého manipulačního zařízení do provozu.
 
Systém EasyHandling tvoří tři sady zařízení firmy Bosch Rexroth, které jsou odstupňová­ny podle úrovně mani­pulačních úloh, jež lze s jejich pomocí řešit. Sady pod označením basic, comfort advan­ced pokrývají všech­ny úrovně úloh od mechatronických pohonů, přes inteligentní osy až po kompletní přednasta­vené manipulační systé­my, jejichž konfiguraci lze upravovat.
 

EasyHandling basic

 
EasyHandling basic obsahuje mechanic­ké jedno- a víceosé lineární systémy včetně pohonů a pneumatických komponent jako např. drapáků, otočných modulů a také sen­zorů. Tím pokrývá všechny možné principy mechanických pohonů. Pomocí internetové­ho konfigurátoru lze významně zkrátit navr­hování i konstrukci zařízení.
 

EasyHandling comfort

 
Sada EasyHandling comfort je rozšířena o servopohony firmy Bosch Rexroth s před­nastavenými parametry, které rozšiřují paletu základních os. Pohony IndraDrive Cs, vyba­vené nově vyvinutým hardwarem schopným zpracovat více protokolů, poskytují možnost komunikovat přes rozhraní Sercos III, Profi­net IO, EtherNet/IP a EtherCat. Alternativ­ně je také možné pohony vybavit obvyklými komunikačními rozhraními, jako je Profibus.
 
Uvedené možnosti poskytují uživatelům sady EasyHandling komfort, velkou flexi­bilitu a usnadňují jim uvedení zařízení do provozu.
 
Firma Bosch Rexroth dává uživatelům k dispozici inženýrský nástroj, v němž jsou již zahrnuty údaje o elektrických a mechanických vlastnostech jednotlivých zařízení. Asistent systému EasyHandling pro uvede­ní do provozu rozezná elektronický štítek motoru IndraDyn a po zadání sériového čísla lineárního modulu propojí tyto úda­je s mechanickými parametry. Pro uvedení do provozu tak stačí zadat pouze několik málo údajů, čímž se potřebná doba zkrá­tí až o 90 %.
 
Výhodou je také použití standardizova­ných spojovacích prvků. Tím se zjednodušu­je konstrukce i montáž a požadavky na výro­bu u zákazníka se snižují až o 75 %. Uživatel dostane k dispozici pokyny k údržbě závislé na době provozu. To vede k prodloužení ži­votnosti zařízení.
 

EasyHandling advanced

 
Do sady třetí úrovně, EasyHandling advanced, integrovala firma Bosch Rexroth odstupňovaný řídicí systém MotionLogic, který odpovídá standardům EC 61131-3 a PLCopen. Na základě předem definova­ných funkcí nahrazuje nákladné programo­vání rychlým konfigurováním. U kartézských systémů se uplatňuje řízení z bodu do bodu, ale využívají se i vyhlazené a optimalizova­né manipulační křivky.
 
Software regulátorů pohonů je schopen na základě uložených údajů o mechanických vlastnostech poskytnout uživateli informace o době provozu a vydat i pokyny k údržbě, v závislosti na již vykonané dráze pohybu. To zajišťuje např. dodržení intervalů mazá­ní. Ve výsledku prodlužuje tato funkce život­nost a významně snižuje riziko vzniku vý­padků a poruch.
 

O firmě Bosch Rexroth AG

 
Bosch Rexroth AG je přední firma na svě­tě, která se specializuje na techniku pohonů a jejich řízení. Pro více než 500 000 svých zákazníků vytváří pohonné a řídicí systémy a manipulační zařízení „šitá na míru“. Fir­ma se také partnersky podílí na vybavování závodů, zavádění průmyslové automatizace, konstrukci mobilních pracovních strojů. Rov­něž se angažuje ve využívání obnovitelných zdrojů energie.
 
Své pohony, manipulační techniku a řídi­cí systémy vyvíjí, vyrábí a prodává v 80 ze­mích celého světa.
 
Obr. 1. Stavebnicový systém EasyHandling umožňuje automatizo­vat návrhy i složitých manipulačních zařízení
Obr. 2. Pohony a manipulační technika spo­lečnosti Bosch Rexroth se uplatní v mnoha zařízeních