Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dvě novinky letošního jara od společnosti JUMO

Společnost JUMO klade mimořádný důraz na inovace a doplňování svého výrobního sortimentu o nové výrobky, navržené na základě podrobné znalosti potřeb zákazníků. Tento článek představí dva z nich. S oběma se zájemci mohou seznámit také ve stánku společnosti JUMO na veletrhu Amper v Brně (stánek F 050).
 

Nová řada kompaktních převodníků a regulátorů pro analýzu kapalin

 
Přístroje řady dTRANS...02 mají rozšíře­ný soubor funkcí, ale stejné rozměry a kom­paktní tvar jako přístroje předchozí úspěšné řady dTRANS…01. Dodávají se v panelo­vém provedení o rozměrech 96 × 48 × 90 mm nebo ve verzi pro montáž v provozu s krytím IP67 (obr. 1).
 
Existují čtyři varianty:
  • dTRANS pH 02 pro měření pH (pomocí skleněných elektrod a elektrod ISFET), pro měření redox potenciálu a měření koncen­trace NH3,
  • dTRANS CR 02 pro měření vodivosti na konduktivním principu pomocí dvou- a čtyřpólových senzorů,
  • dTRANS AS 02 se vstupem 0/4 až 20 mA pro senzory s unifikovaným výstupním sig­nálem,
  • dTRANS Ci 02 pro měření vodivosti po­mocí sond na indukčním principu.
Kontrastní grafický prosvětlený LCD má vynikající čitelnost. Měřené hodnoty lze zob­razit jako číselnou hodnotu, sloupcový graf nebo křivku závislosti na čase.
 
Kromě vstupu pro měřenou veličinu elek­trochemické analýzy je k dispozici druhý vstup pro Pt100, Pt1000 a NTC. Standardně je možné využít dva volně programovatelné reléové výstupy. Na přístroji jsou také tři vol­né pozice, které lze osadit dalšími vstupními a výstupními moduly.
 
Regulátory lze naprogramovat se struktu­rou P, PI, PD a PID. Další možnosti předsta­vuje sledování překročení mezních hodnot a třípolohová kroková regulace pro otevírání a zavírání ventilů.
 
Modularita dovoluje vykonávat několika­kanálová měření, např. současné měření pH, teploty a koncentrace chloru nebo dvojité měření pH. Integrovaný matematický modul umožňuje matematické operace se vstupní­mi signály.
 
Pro připojení na nadřazený systém jsou k dispozici Profibus-DP a Modbus. Pomo­cí dvou binárních vstupů lze aktivovat např. ruční provoz, funkci hold, přepínání měřicí­ho rozsahu, přepnutí sady regulačních para­metrů apod.
 
Kromě všech klasických možností regu­látoru a převodníku pro elektrochemickou analýzu byly realizovány zvláštní funkce, pro takto kompaktní přístroje zcela jedinečné:
  • měření průtoku, jehož výsledek lze použít např. jako poruchovou veličinu regulace,
  • záznamník dat včetně hodin reálného času,
  • deník událostí a kalibrací,
  • „mycí kontakt“, který v nastaveném časo­vém intervalu aktivuje mytí senzoru, hro­zí-li vlivem jeho zašpinění nesprávné mě­ření,
  • sledování on-line impedance skleněné a re­ferenční elektrody při měření pH (umožňu­je rozpoznat chemické napadení, praskliny ve skle nebo znečištění elektrody).
Typické oblasti použití jsou měření elek­trochemických veličin pitné, užitkové, od­padní, provozní nebo oplachové vody. Pří­stroj dTRANS CR 02 může být použit rov­něž ve farmaceutickém průmyslu a k měření odporu ultračisté vody.
 

Měření teploty s bezdrátovým přenosem dat

 
Systém pro měření teploty s bezdrátovým přenosem dat JUMO Wtrans se rozrostl o dal­ší varianty: vysílač se schválením podle směr­nice ATEX a vysílače s elektronikou odolá­vající okolním teplotám až +125 °C (obr. 2).
 
Vysílače se schválením ATEX lze umístit do prostředí s nebezpečím výbuchu, přičemž přijímač se montuje mimo zónu Ex. Tím odpa­dá nákladná instalace kabeláže s ochrannými bariérami a oddělovači. Samotný snímač teploty může být umístěn přímo v provozu v zóně 0, madlo snímače v zóně 1. Jako vnější roz­poznávací znak byl zvolen materi­ál madla v modré barvě. Přístroje s teplotní odolnos­tí do +125 °C najdou uplatnění např. v průběžných pecích, kdy je čidlo zapíchnuto v měřeném ma­teriálu a údaje o teplotě jsou vysí­lány přímo z horké zóny. Rozpo­znávacím znakem je madlo v šedé barvě.
 
K dispozici jsou verze s pev­nou ochrannou trubkou pro mě­ření v rozsahu –50 až +260 °C a verze s oddělenou sondou a kabelem s ko­nektorovým připojením M12 pro měření v rozsahu –200 až +600 °C.