Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dvacet let nakladatelství FCC Public

Před dvaceti lety bylo založeno nakla­datelství FCC Public, které vydává časo­pisy Automa, Elektro a Světlo. Při příle­žitosti tohoto výročí se 21. července 2011 uskutečnilo slavnostní setkání příznivců a přátel technické literatury pod názvem Pokračujeme v díle těch, kteří byli první. V Betlémské kapli v Praze nejprve všech­ny přítomné osobně přivítal rektor ČVUT Václav Havlíček. Celých dvacet let vede nakladatelství FCC Public Emil Širůček, který na setkání z osobního pohledu komentoval okolnosti vzniku a provedl po­sluchače dvaceti lety působení nakladatel­ství. Vzpomínal, jak v roce 1991 zastavilo ministerstvo statisícové dotace na vydávání časopisů Elektrotechnik a Elektrotechnic­ký obzor a bylo třeba najít investora, kte­rý by převzal vydavatelská práva a pokra­čoval ve vydavatelské činnosti. Této úlohy se ujal podnikatel Miloslav Folprecht. Aby bylo vydávání efektivní, spojil oba časopi­sy, a tak začal vycházet široce zaměřený ča­sopis Elektro. V roce 1994 vznikl samostat­ný časopis pro průmyslovou automatizaci Automa a v roce 1998 časopis pro osvětlo­vací techniku Světlo.
 
Osobní názor na obor elektrotechniku a roli odborných médií na setkání načrtl pro­rektor ČVUT Petr Moos a účastníky pozdra­vil také proděkan Elektrotechnické fakulty ČVUT Pavel Mindl, který zdůraznil přínos odborných médií nejenom v tištěné, ale i v in­ternetové podobě.
 
Prezident Českomoravské elektrotechnic­ké asociace Stanislav Adamec předal do ru­kou Miloslava Folprechta cenu asociace v po­době křišťálové koule. Dalšího ocenění se do­stalo nakladatelství za dlouholetou podporu elektrotechnického veletrhu Amper – oceně­ní Zlatý Amper předal generální ředitel spo­lečnosti Terinvest Jiří Šviga.
 
Oficiální část setkání zakončilo několik skladeb z Prahy doby rudolfínské v podání hudební skupiny Musica ad tabula. Při nefor­mání části setkání měla asi stovka zúčastně­ných partnerů a příznivců nakladatelství FCC Public možnost vzájemně se poznat a osob­ně si pohovořit.

(ed)