Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Dostupnost technických norem

Referát, vytvořený na základě žádostí čtenářů, vyzdvihuje význam technických norem v praxi a vysvětluje změny v dostupnosti technických norem, související s transformací Českého normalizačního institutu do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Zdrojem pro tvorbu tohoto referátu byly především webové stránky ÚNMZ (www.unmz.cz), kde lze najít další podrobnosti a aktuální informace.
 
O významu technických norem pro rozvoj průmyslové výroby jistě není třeba diskutovat. Mnozí z těch, kdo normy ke své práci potřebují (a kdo z techniků je nepotřebuje?), zaregistrovali, že v letošním roce došlo k podstatné změně, která zjednodušila přístup k technickým normám. Dne 1. ledna 2009 se totiž uskutečnila transformace Českého normalizačního institutu do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jedním z pozitivních důsledků této transformace je zlevnění tištěných norem a urychlení a usnadnění přístupu k technickým normám on-line. Prostřednictvím elektronické knihovny získá každý registrovaný zájemce přístup ke všem platným normám.
 

Proč jsou normy důležité?

 
Shrňme si ale nejprve, k čemu je vlastně znalost technických norem dobrá. Definice říká, že technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, jež zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.
 
V současné době mají normy charakter doporučení a slouží zejména pro usnadnění volného oběhu zboží a služeb a jako referenční úroveň pro poměřování výrobků a služeb. Normy tedy obecně nejsou závazné, ale jejich závaznost může vyplývat z jiných právních aktů. Na normy se odvolávají mnohé vyhlášky a nařízení vlády, zejména v případech, kdy jde o zajištění bezpečnosti lidí, majetku nebo životního prostředí. Norma potom může být (méně často) výlučným prostředkem dosažení shody s danou vyhláškou nebo (častěji) může mít tzv. indikativní charakter – to zjednodušeně řečeno znamená, že závazná vyhláška výslovně říká, že dodržení jmenované technické normy je jedním z prostředků k dosažení shody s touto vyhláškou – a v praxi je to obvykle způsob nejjednodušší a bezesporný, a proto nejpoužívanější.
 
Toto jsou případy, kdy se na normy odvolávají vyhlášky a nařízení vlády. Jsou ale ještě jiné právní akty, které mohou prohlásit normy za závazné. Zejména jsou to obchodní nebo pracovněprávní dohody. Dohodnou-li se např. prodávající s kupujícím, že výrobek bude odpovídat platným normám, je soulad s normami závazný a lze jej právně vymáhat. Stejně tak může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, aby při výkonu práce respektoval požadavky příslušných technických norem; i v tomto případě je možné zaměstnance za nedodržení normy sankcionovat.
 
V neposlední řadě je znalost a dodržování norem také konkurenční výhodou. Zákazníci s ohledem na bezpečnost a na kompatibilitu výrobků a služeb dodržování norem vyžadují. U mnohých zakázek je dodržování technických norem nutnou podmínkou pro to, aby se o ni zájemce vůbec mohl ucházet – stoprocentně to platí u zakázek veřejných.
 

Jak jsou technické normy dostupné?

 
Pro ty, kteří jsou zvyklí na tištěné normy, je po 1. lednu 2009 hlavní změnou to, že prodej tištěných norem již nezajišťuje ÚNMZ přímo, ale prostřednictvím smluvních prodejců, jejichž seznam je na stránkách ÚNMZ k dispozici (www.unmz.cz/cz/50/externi_distribuce.htm). Tištěné normy prodává v menším rozsahu také informační centrum ÚNMZ v Biskupském dvoře v Praze. Jde o pultový prodej norem, vytištěných na počkání. Je zde také možné za poplatek prohlížet normy v elektronické podobě.
 
Zásadní změna je ale v přístupu k elektronické podobě norem. V současné době již není možné koupit si jednotlivé normy ve formátu PDF, jak tomu bylo dříve, ale lze získat přístup do systému ČSN online, který umožňuje normy v elektronické podobě prohlížet, stahovat je do svého počítače, popř. je tisknout – záleží na stupni přístupových práv.
 
V podstatě existují dva oddělené systémy, ČSN online pro firmy a ČSN online pro jednotlivce. Oba systémy fungují velmi podobně. Mají také v podstatě shodné ceny, od 1 000 Kč do 3 500 Kč za jednoho uživatele a za období dvanácti měsíců. Cena je závislá na tom, zda si uživatel smí nebo nesmí tisknout normy na své tiskárně. Hlavní rozdíl mezi oběma systémy je v možnosti správy práv uživatelů a ve způsobu získání služby. První z obou systémů vyžaduje písemnou smlouvu, ale zato poskytuje možnost správy uživatelů (zaměstnanců firmy). Druhý systém správu práv uživatelů neumožňuje, ale také nevyžaduje sepsání smlouvy a získání přístupu je možné prostřednictvím internetové registrace ihned po zaplacení. Podle smluvních podmínek není povoleno výtisky pořízené ze systému ČSN online použít k dalšímu šíření a prodeji.
 

Návrhy na další zlepšení jsou vítány

 
Nový systém přístupu k technickým normám v elektronické podobě představuje významný pokrok a byly jím naplněny dva z cílů, které si ministerstvo průmyslu a obchodu vytyčilo při rozhodnutí o transformaci ČNI do ÚNMZ, a to zlepšení dostupnosti ČSN a jejich výrazné zlevnění. Dlouhodobým cílem je zlepšení srozumitelnosti ČSN. K tomu může přispět zapojení českých expertů již v procesu tvorby norem, dnes většinou na mezinárodní úrovni, a dále do překladů norem do českého jazyka, kde je nutné zajistit především terminologickou správnost a konzistenci mezi normami navzájem i mezi normami a právními předpisy.
 
ÚNMZ deklaruje, že uvítá každý podnět, návrh a nabídku na součinnost, i konstruktivní kritiku současného stavu v oblasti přístupu k normám i v oblasti normalizace vůbec.
Petr Bartošík