Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Dosažení nové úrovně produktivity řídicích systémů

Při automatizaci spojitých technologických procesů nabývá v poslední době na významu princip zvaný Collaborative Production Automation. Realizovat toto moderní pojetí automatizace v praxi umožňuje řídicí systém 800xA verze 5.1 od firmy ABB.
 
Rok 2010 byl důležitým obdobím nejen z důvodu vymaňování se průmyslu z hospodářské recese, ale i pro změny v pohledu na význam automatizace technologických procesů, které nastaly u zákazníků v průmyslu. Potřeba šetřit s sebou přinesla, vedle nepopulárního snižování počtu pracovníků, i zcela nový pohled na možnosti rozšiřování tradičního pojetí automatizace mimo vlastní řídicí úlohy, a to pro zvyšování výkonnosti a stupně využití zařízení, efektivity všech provozních činností a také celkových úspor energie.
 
Důrazu na dosažení úspěchu a konkurenceschopnosti odpovídají i manažerské a organizační změny na pracovištích prováděné pro stmelení pracovníků do jednoho flexibilně spolupracujícího týmu.
 
Stejně tak se i v oboru automatizace stále častěji prosazuje (a vyplácí) evoluční princip Collaborative Production Automation, definovaný zpravidla jako „metoda unifikace rozdílných systémů řízení za účelem dosažení provozní dokonalosti“. Tam, kde ostatní dodavatelé preferují kompletní výměnu, je možné nabídnout evoluční strategii rozvoje řídicích systémů na základě existující instalace, což umožňuje zákazníkům budovat vlastní, spolehlivé základy automatizovaných systémů.
 
Aby bylo možné postupovat uvedeným celostním způsobem, je třeba mít k dispozici vhodnou spolehlivou integrační platformu s rozsáhlými komunikačními a informačními schopnostmi, která umožní propojit veškeré provozní řídicí prostředky a jejich funkce do jednoho celku, v němž kolaborativní prostředí a rozhodování v reálném čase fungují jako každodenní skutečnost. Teprve tehdy se může skutečně projevit pravá síla integrace.
 
V praxi lze potřebného stupně integrace automatizační a informační techniky dosáhnout při použití řídicího systému 800xA verze 5.1 od firmy ABB.
 

Princip systému 800xA verze 5.1

 
Systém 800xA verze 5.1 – v originálním firemním označení System 800xA 5.1 – je nejnovější generací systému pro řízení spojitých technologických procesů ve více než 25letých dějinách automatizačních prostředků firmy ABB. Zkratka „xA“ v názvu systému znamená Extended Automation.
 
Páteří systému 800xA verze 5.1 je struktura typu klient-server, která podporuje sběr, popř. vstup a sdílení dat a systémových nastavení. Použitý koncept Aspect Objects podporuje předávání specifických dat příslušejících k určitému provoznímu objektu podle předem nastavených hierarchických pravidel. Současně přináší nezávislost na hardwaru, a to díky redundanci služeb a možnosti realizovat virtuální servery.
 

Skutečná síla integrace

 
Údaje sbírané ze všech běžících řídicích úloh, inteligentních snímačů a jiných přístrojů i např. z plánovacích, údržbářských nebo ekonomických systémů jsou v systému 800xA zpracovávány a uchovávány způsobem umožňujícím skutečně výrazně zvýšit produktivitu všech činností v závodě. Charakteristické jsou zejména tyto jeho vlastnosti:
 • inženýrink se provádí na systémové úrovni při značné úspoře času, jelikož objekty se konfigurují pouze jednou,
 • jednou vložené nebo sejmuté údaje jsou prostřednictvím systémových služeb automaticky distribuovány ke všem oprávněným uživatelům,
 • personalizací pracovišť lze zajistit filtraci a kontrolu dat, která má daný uživatel k dispozici, a to nezávisle na fyzickém umístění pracoviště,
 • licencování je zajištěno na systémové úrovni, takže veškeré informace a aplikační programy jsou dostupné z kteréhokoliv klientského pracoviště,
 • do systému 800xA jsou přímo zabudovány funkce ověřování a dokladování shodnosti výroby, včetně integrace služeb jako audit trail, zapůjčení práv uživatelů (log-over) a elektronických protokolů a podpisů,
 • konzistentní systém vizualizace umožňuje zobrazit všechny datové entity stejným způsobem, takže obsluha není zatěžována rozdílnými ovládacími postupy.
Shodná struktura umožňuje kombinovat funkce řízení technologických procesů, bezpečnostního odstavení výroby, požární signalizace a řízení a ochran v rozvodnách. Lze do ní začlenit nejen decentralizované řídicí systémy (DCS) z nabídky firmy ABB, ale díky použitému rozhraní OPC také jakékoliv PLC, i od jiných výrobců.
 
Firma ABB má také více než 30 let zkušeností s výrobou, realizací a údržbou systémů pro zajištění funkční bezpečnosti výrobních zařízení. Její systémy typu 800xA High Integrity odpovídají nejpřísnějším současným standardům, jako jsou např. normy IEC 61508, IEC 61511, EN 954, NFPA 85 a NFPA 72, a používají se zejména jako:
 • protipožární systémy a systémy pro detekci plynů,
 • bezpečnostní a provozní systémy nouzového přerušení chodu zařízení (ESD, PSD),
 • systémy řízení hořáků a ochrany kotlů (BMS),
 • systémy řízení kritických procesů,
 • spolehlivé vysokotlaké ochrany (HIPPS),
 • systémy pro zabezpečení potrubí (PPS),
K ochraně investic uživatelů nabízí firma ABB program Automation Sentinel, který jejím zákazníkům pomáhá plánovat a aktivně řídit výdaje během celého životního cyklu řídicího systému. Se zaručenou podporou po celou dobu provozního života produktu se jeho vlastník může informovaně rozhodovat a realizovat svůj podnikatelský záměr při minimalizaci rizik.
V rámci uvedené služby zákazník získá:
 • licence na nové verze systému,
 • prodloužení podpory na dobu až sedmi let,
 • možnost stahovat nové verze softwaru a technické i servisní informace,
 • podporu při řešení problémů souvisejících s životním cyklem produktu.
Zákazníkům, kteří namísto DCS dávají přednost kombinaci PLC – SCADA, nabízí firma ABB cenově výhodný inovovaný produkt Compact HMI 800 verze 5.0 SP2.
 

Compact HMI 800 5.0 SP2

 
Softwarový systém Compact HMI 800 verze 5.0 SP2 je úplné operátorské rozhraní vyšší třídy na bázi PC s dodatečnými funkcemi. Dodává se na DVD s jednoduchou instalací „jedním tlačítkem“. Obsahuje stejnou techniku jako systém 800xA, pouze přizpůsobenou pro struktury typu PLC – SCADA středního rozsahu s velikostí od jednoho kombinovaného pracoviště až po separátní server s integrovanými inženýrskými funkcemi až pro dalších devět klientů. Patentovaná metoda Aspect Objects, převzatá ze systému 800xA, umožňuje získat jedním kliknutím přístup ke všem sdíleným informačně orientovaným objektovým datovým strukturám, které odrážejí aktuální i historické údaje z celého závodu, ať už jde o indikaci provozních stavů, technické specifikace, výkresy, návody, údaje o událostech, seznamy výstražných hlášení, zobrazení časových průběhů, zobrazení technologického zařízení, seznamy proměnných, zprávy atd.
 
Připojit PLC různých značek a typů lze díky vestavěnému rozhraní OPC s podporou objektů velmi snadno a rychle. Vzniklá řídicí aplikace disponuje vektorovou grafikou a konzistentním operátorským a informačním rozhraním shodným s rozhraním systému 800xA. Pro složitější konfigurační práce a zvýšení produktivity použitím dávkového zpracování dat je k dispozici nástroj Bulk Data Manager, jehož základem je program Microsoft Excel. Starostí se zabezpečením dat uživatele zbavuje ruční zálohování nebo zálohování na samostatný disk prováděné automaticky podle plánu.
 
Systém Compact HMI 800 podporuje všechny servery OPC na trhu. Jako prémie pro uživatele řídicích jednotek ABB AC 800M je v ceně systému i inženýrský programovací nástroj Compact Builder M. Integrace do jednotného prostředí znamená nejen úsporu pořizovacích nákladů, ale i jednodušší provozní obsluhu, údržbu i případný další rozvoj řídicího systému.
 

Závěr

 
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv produkt z nabídky firmy ABB či jiných výrobců, přejeme Vám všem, zákazníkům i dodavatelům, mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Grzegorz Zahraj, ABB s. r. o.
 
Obr. 1. Systém 800xA 5.1 od firmy ABB umožňuje realizovat moderní princip Collaborative Production Automation v praxi