Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Doporučení pro použití RFID v průmyslu

Mezi významné oblasti bezdrátových přenosů dat patří také bezdrátová rádiová identifikace – RFID. Německé sdružení NAMUR vydalo v souvislosti s použitím RFID v průmyslu doporučení NE 127, které se podrobně zabývá důvody, možnostmi a technickými podmínkami použití techniky RFID v průmyslu.
 
Doporučení konstatuje, že pro použití RFID v průmyslu existují dva základní argumenty: první je ekonomický, tedy zákazník očekává, že mu RFID pomůže zefektivnit výrobní procesy a to mu přinese žádoucí finanční efekt, a druhý je regulatorní, kdy technika RFID pomáhá splnit požadavky příslušných vyhlášek nebo přání zákazníků, především v oblasti dokladovatelnosti výroby. V tomto případě jde o projekty, kde přímý finanční efekt není hlavním cílem, ale může být pozitivním vedlejším účinkem.
 
Doporučení NE 127 podrobně probírá tyto aspekty použití RFID:
  • fyzikální omezení,
  • spolehlivost,
  • pracovní podmínky (zvláště v chemickém průmyslu),
  • typické příklady použití,
  • náklady, přínosy a rizika,
  • standardy a normy,
  • zabezpečení dat.
V tab. 1, převzaté z uvedeného doporučení, je přehled typických úloh, které RFID pomáhá řešit.
 
Velmi důležitou součástí doporučení NE 127 je tabulka základních pojmů. V oblasti RFID se stýkají oblasti automatizační a sdělovací techniky, a proto je zde zavedení správné, pro všechny srozumitelné a jednoznačné terminologie velmi potřebné.
 
Zvláštní pozornost věnuje doporučení NE 127 problematice elektronických štítků. Ty jsou pomůckou usnadňující optimalizaci správy výrobních zařízení – asset management. Elektronické štítky, umístěné např. na provozních přístrojích, obsahují informace o typu zařízení, o technických parametrech včetně příslušných certifikátů, identifikační číslo výrobku a údaje o výrobci. Uživatel může do elektronického štítku ukládat své údaje, např. své vlastní identifikační číslo výrobku, údaje o opravách, výměnách, prohlídkách atd. NAMUR vyzývá své členy, aby intenzivně pracovali na vytvoření a prosazení jednotné struktury dat vycházející z mezinárodních standardů (např. EPC) a nezávislé na výrobci zařízení.
 
Doporučení dále uvádí seznam technických údajů, které by měli výrobci u techniky RFID určené do průmyslu uvádět. Je v něm obsažen i stručný průvodce výběrem vhodné techniky (použitá frekvence, typ transpondérů atd.). Pozornost je věnována také tomu, jak data získaná pomocí RFID snadno přenést, bezpečně uložit a využít v informačním systému podniku.
 
Doporučení NE 127 věnuje pozornost rovněž otázkám použití RFID v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zde je rozdíl mezi aktivními a pasivními transpondéry: aktivní transpondéry obsahují zdroj napájení, který představuje z hlediska nebezpečí výbuchu určité riziko. Je třeba věnovat pozornost nejen bezpečnosti techniky RFID při jejím provozu, ale též např. možnosti vzniku jiskry při zničení transpondéru. Mnohé transpondéry mají navíc plastový kryt, který může být zdrojem elektrostatického výboje. Problematika použití RFID v prostředí s nebezpečím výbuchu je ale natolik obsáhlá a složitá, že jí NAMUR v budoucnu věnuje samostatný pracovní list.
 
Doporučení NE 127 je doplněno obsáhlým seznamem platných norem, literaturou a webovými odkazy. Zájemci o jeho plné znění (v angličtině a němčině) si jej mohou objednat prostřednictvím webové stránky www.namur.de.
Petr Bartošík
 
Tab. 1. Přehled typických úloh řešitelných pomocí RFID