Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Dodávky automatizace s. r. o.

Automa 3/2000

Dodávky automatizace s. r. o.

V časopise AUTOMA pravidelně vycházejí články, které představují zajímavé výrobky ze sortimentu ostravské firmy Dodávky automatizace. Patří k nim procesní kalibrátory, kalibrátory proudu a napětí, simulátory odporových teploměrů, zdroje termočlánkových napětí, digitální panelová měřidla, kompaktní průmyslové regulátory a další výrobky z oboru mikrolektroniky. Dosud jsme však na stránkách časopisu neuveřejnili žádné informace o historii a současnosti této firmy. Společnost Dodávky automatizace úspěšně působí v oblasti mikroelektroniky, avšak těžiště její činnosti je jinde. Jsou to především projekty a zakázky tzv. na klíč. Firma úspěšně podniká i na severní Moravě, kde jsou mnohé, především menší firmy těžce postiženy stále prodlužovanou agonií hutních a velkých strojírenských podniků. Základem jejích úspěchů je to, že dokázala včas a úspěšně přeorientovat svou činnost na jiné trhy doma i v zahraničí. Požádali jsme proto ředitele firmy, pana Ing. Františka Peterku, aby nám o své firmě a o jejích aktivitách napsal pár slov.

Pane řediteli, mohl byste krátce představit vaši firmu?
Firma Dodávky automatizace s. r. o. sídlí v Ostravě v ulici 1. máje. Zaměstnává bezmála 100 pracovníků a její aktivity pokrývají oblast ČR, SR a zemí EU.

Firma se zabývá:

 1. inženýrsko-dodavatelskou činností v oboru ASŘTP, měření, regulace a elektrotechniky do 6 kV,
 2. projektovou a softwarovou činností v oboru ASŘTP, měření, regulace a elektrotechniky do 6 kV,
 3. výrobou typových mechanických skeletů rozváděčů s krytím IP43, IP54 a IP65,
 4. výrobou elektro rozváděčů,
 5. výrobou diagnostických přístrojů, provozních kalibrátorů elektrických signálů, převodníků elektrických signálů a zdrojů,
 6. komplexními dodávkami stanovených měřidel,
 7. komplexními dodávkami výpočetní techniky, včetně realizace síťových projektů.

Obr. 1.

Jaká je historie vaší firmy?
Firma Dodávky automatizace má osmdesátiletou tradici, která začíná již v roce 1920, kdy vzniklo ve Vítkovických železárnách Wärmetechnisches Büro, později nazývané Tepelné oddělení. Oddělení se zabývalo měřením tlaků, průtoků, teplot a regulací tepelných režimů. Od roku 1945 procházelo Tepelné oddělení postupným rozvojem, jak technickým, tak i co do počtu pracovníků. Od roku 1956 toto oddělení postupně převzalo všechny činnosti v oblasti měření a regulace, sdělovací techniky a ASŘ, včetně údržby v podniku Vítkovice. V roce 1990 přebrala organizace zodpovědnost za oblast automatizace v a. s. Vítkovice. V roce 1993 došlo k vnitřnímu členění podle odbornosti, a tak vznikla samostatná podnikatelská jednotka PJ 989 Dodávky automatizace. Tato PJ byla určena k zajištění generálních oprav, středních oprav a investičních dodávek v oblasti ASŘ a MaR. V rámci restrukturalizace ve Vítkovicích vznikla v roce 1994 z bývalé PJ dceřiná společnost. V roce 1995 byla dceřiná společnost zprivatizována a byla založena soukromá společnost Dodávky automatizace s. r. o.

Za dobu svého trvání od roku 1994 naše firma realizovala více než 3 200 zakázek menšího i většího charakteru na celém území České republiky, Slovenské republiky, v Německu, Polsku, Ukrajině, v Sýrii a ve Skandinávii. Jsou to např.:

 • Železárny Košice – ohřevy licích a nalévacích pánví,
 • Casel Třinec – elektrododávka,
 • Honeywell Praha – elektrárna Komořany – elektrododávka,
 • WABAK SRN – Papírny Ružomberok – kompletní realizace a dodávka ASŘTP (řídicí systém VALMET), MaR, elektro,
 • KVAERNER PULPING (Švédsko) – Papírny Štětí – kaustikace (dodávka a montáž),
 • Spolana Neratovice – kulové zásobníky čpavku – dodávka a montáž nízkého napětí, MaR a systému CD,
 • SAAB Sweden – výroba a montáž rozváděčů.

Ve Vítkovicích jsme se podíleli na většině modernizací a generálních oprav (kyslíkový konvertor 1 a 2, kontilití, válcovací trať Kvarto 3,5 m a mnoho dalších akcí). Ve spolupráci s firmou CdF France jsme se účastnili i realizace odsíření koksovny SVOBODA. Roční obrat firmy je přibližně 100 miliónů korun.

Co nám můžete říci o současnosti firmy?
Naše firma každoročně zahajuje vývoj přibližně deseti nových výrobků v oblasti elektroniky, elektrotechniky a mechaniky. Ročně je úspěšně dokončeno průměrně šest vývojových úkolů a zahájena výroba nových výrobků. Například na MSV v Brně byl představen nový typ rozváděče RA 21 se zvýšenou elektromagnetickou odolností. Dále byly představeny nové zobrazovače unifikovaných signálů.

Společnost Dodávky automatizace obhájila systém řízení jakosti ISO 9002 pro výrobu a ISO 9001 pro inženýrsko-dodavatelskou činnost. Certifikáty ISO 9001 jsou platné pro celou EU. Zárukou jakosti je certifikační organizace TÜV.

Úsek mikroelektroniky naší firmy vyvinul a dodal na trh množství přístrojů v oblasti měřicí a regulační techniky. Naše výrobky používá mnoho firem u nás i v zahraničí. V současné době naše firma dodává na trh ucelenou řadu přístrojů:

 • napájecí zdroje 24 V DC do 3 A,
 • převodníky různých druhů vstupních úrovní a signálů na unifikovaný proudový nebo napěťový signál,
 • limitéry,
 • přístroje pro galvanické oddělení signálů,
 • digitální zobrazovací přístroje s funkcí limitérů,
 • poruchové signalizace,
 • regulátory,
 • kalibrátory.

Firma Dodávky automatizace dlouhodobě spolupracuje s mnoha významnými světovými společnostmi. Jednou z nich je i firma YOKOGAWA. Ta představuje v současné době špičku v oblasti měřicí a regulační techniky. Na základě dohody naše firma zařadila do své přístrojové řady nejmenší regulátory řady UT 100. Tyto regulátory jsou malé rozměrem, ale velké svým výkonem a použitím. Originální algoritmus s využitím fuzzy logiky zajišťuje vysokou kvalitu regulace bez nežádoucích překmitů.

Nosným programem je vývoj a výroba jedinečných kalibrátorů nové řady JR ZUS. Přístroje této řady jsou určeny především pro potřeby provozní a servisní činnosti v oblasti měření a regulace a automatizovaného systému řízení. Pomocí těchto kalibrátorů lze simulovat nebo snímat unifikované signály napětí, proudu a termoelektrických článků. Tuto řadu přístrojů v současné době doplňuje kalibrátor pro měření a simulování odporových platinových a niklových teploměrů.

Naši řadu kalibrátorů v letošním roce rozšíříme typovou řadou jednoduchých kalibrátorů, určených pro běžné údržbáře a malé firmy. Tyto přístroje budou určeny pro prvotní seřízení a kontrolu měřicích a regulačních okruhů. Dále jsme vyvinuli software pro zpracování signálů z kalibrátoru ZUS 03 a uvedeme jej na trh v druhém pololetí tohoto roku. Věříme, že tento software výrazně obohatí využití tohoto přístroje v praxi. Letos uvádíme na trh i novou řadu digitálních panelových ukazatelů. Jejich předností je zejména příznivý jas displeje a snadná obsluha přístroje. Standardně je na všechny dodávané přístroje poskytována záruka dvanáct měsíců a firma Dodávky automatizace zajišťuje i jejich servis.

Úsek mechanické výroby a elektrovýroby vyvinul a dodal na trh typovou řadu mechanických skeletů rozváděčů RA11, RA12, RA21, NR, DTS, DTN, pulty a technologické kabiny pro strojní a hutní výrobu. Další vývoj se zaměřuje na typovou variabilitu použití a zlepšení elektromagnetické kompatibility.

Co se týče výroby rozváděčů a montáže ASŘTP, měření, regulace a úseku elektro, byly zpracovány prováděcí standardy pro výrobu a montáž, které jsou součástí realizačního systému jakosti. Bez těchto předpokladů bychom nebyli schopni prorazit na zahraniční trhy.

Úsek techniky zpracovává veškerou dokumentaci s využitím systémů CAD/CAM. Samozřejmostí je realizace v několika jazykových mutacích pro jednotlivé zahraniční zákazníky.

Jaké změny nastaly v obchodní politice firmy v souvislosti s ekonomickými potížemi českého hutnictví a průmyslu vůbec?
Útlum hutnictví a průmyslu vůbec se projevuje na severní Moravě od roku 1996. Naše společnost byla z a. s. Vítkovice vyčleněna a následně privatizována na základě studie ekonomicko-poradenské firmy Atkins. Studii, jež byla zpracována v roce 1994, nebrali někteří řídící pracovníci firmy ze začátku realizace nové strategie přežití firmy vážně. Z tohoto důvodu museli firmu opustit. V současné době lze konstatovat, že díky této studii, která předvídala krizi v oblasti hutního průmyslu, zůstala naše firma na trhu ČR a SR a meziročně zvyšuje svůj podíl na vývozu. Výrobky a služby exportujeme především na trhy SR, Polska, Švédska, Finska a ostatních zemí EU. Strategie pro roky 2000 až 2002 vytyčuje firmě úkol připravit marketingovou a obchodní politiku pro větší průnik na německé trhy.

Díky rozpracování studie Atkins do konkrétní realizační podoby můžeme konstatovat, že nás raketový kolaps hutního i ostatního průmyslu na severní Moravě přímo neohrozil. Je ovšem nutné podotknout, že představa raného kapitalismu v Čechách a na Moravě má přímo odstrašující podobu. České firmy se na světových trzích ocitly bez jakékoliv ochrany a rozumných obchodních pravidel. Mohu konstatovat, že přístup na zahraniční trhy není zcela liberální a že každá země má svá omezení, která chrání domácí průmysl.

Co musí podle vašeho názoru česká firma dokázat, aby mohla úspěšně vyvážet?
Přístup na trhy EU je podmíněn jakostními předpoklady, přísným dodržováním smluvených realizačních a dodavatelských termínů a plněním uzavřených finančních dohod mezi partnery. Je samozřejmostí, že zahraniční zákazník, zvyklý na určité standardy, není ochoten diskutovat o základních zavedených pravidlech a zvyklostech v dané zemi. Je na dovozci, aby se důkladně seznámil s pravidly obchodování v jednotlivých zemích. Neexistuje jednotné pravidlo platné např. pro všechny členy EU. Na jedné straně stojí etické a kulturní normy a zvyklosti dané země a na druhé doporučovaná pravidla EU.

Základní podmínkou pro styk s obchodním partnerem je jazyková znalost obchodních a marketingových pracovníků. Pro menší firmy není myslitelné, aby zajišťovaly obchodní zastoupení vlastními silami. Jednodušší je spojit se s místní firmou a zajišťovat obchodní výměnu v rámci dvojstranných vztahů. Podle naší zkušenosti lze říct, že se tak firma vyhne zbytečným finančním nákladům a špatnému odhadu trhu, který vypadá jinak z pohledu z Prahy a jinak při realizaci běžných obchodních případů na místě.

Cítíte podporu státu při realizaci a financování exportních zakázek?
Největší problémem je nedostatek informovanosti. Podle našich analýz byla právě v tom příčina našich počátečních neúspěchů v zahraničním obchodě. V současné době dokážeme ocenit činnost organizace CZECHTRADE a informace, které lze získat bez nutnosti vyjet do zahraničí a složitě hledat cestu bez vlastních zkušeností.

Prostřednictvím této organizace lze získat též informace o projektech Phare a Světové banky pro obnovu a rozvoj. Buď bezplatně, nebo za velmi příznivou cenu lze získat informace nutné pro prvotní úvahu i následné hledání konkrétní cesty realizace zakázek na zahraničních trzích.

Jaké jsou vaše plány do budoucnosti?
Další rozvoj naší organizace je založen a na třech hlavních cílech:

 • trvale budovat obchodně-marketingový tým schopný připravovat zakázky i na mezinárodní úrovni,
 • udržet současné vývojové kapacity firmy, bez nichž není možné se prosadit na zahraničních trzích v oblasti inovace a přípravy nových výrobků, které budou schopny obstát v mezinárodní konkurenci,
 • připravit pracovníky firmy na trvale konkurenční prostředí a motivovat je k maximálnímu úsilí v práci pro potřeby firmy.

Dodávky automatizace, spol. s r. o.
1. máje 120
706 02 Ostrava 6
Česká republika
tel.: 069/6600 680, 681, 111
fax: 069/6600 116, 115

Obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku:
Dodávky automatizace, spol. s r. o. – oz
Bulharská 70
821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 00421/7/43 41 17 54-5
fax: 00421/7/43 42 95 28