Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Dobré vyhlídky evropského trhu pro digitální zpracování obrazů

Dobré vyhlídky evropského trhu pro digitální zpracování obrazů

Technické a programové prostředky pro digitální zpracování obrazů se v posledních letech staly ve všech průmyslových odvětvích důležitým předpokladem pro konkurenceschopnou výrobu a zpracovatelské procesy. Je tomu tak proto, že umožňují zvýšit produktivitu, jakost a bezpečnost a výrazně přispívají i ke snížení výrobních nákladů. To jsou také hlavní příčiny obrovského úspěchu tohoto oboru, jehož ekonomický význam ve světě, a tedy i v Evropě, dlouhodobě trvale roste. Potvrzují to také výsledky posledního dotazníkového průzkumu, který provedla a statisticky vyhodnotila Evropská asociace strojového vidění EMVA (European Machine Vision Association), sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem, ve spolupráci s německým odborným svazem VDMA (Verband Deu­tscher Maschinen- und Anlagenbau), který má s podobnými průzkumy bohaté zkušenosti [1]. V dalším textu si všimneme některých zajímavých výsledků z tohoto průzkumu; podrobnější informace jsou k dispozici na webové adrese www.emva.org

Celkový obrat odvětví v Evropě

Digitální zpracování obrazů pokračuje ve své úspěšné cestě a nadále vykazuje meziroční přírůstky pohybující se vysoko nad průměrem průmyslu ostatního investičního zboží. Také analýza evropského trhu, zpracovaná podle průzkumu EMVA, potvrzuje velkou dynamiku růstu tohoto odvětví. Celkový obrat evropských výrobců prostředků pro digitální (strojové) zpracování obrazu, který činil v roce 2004 asi 2,42 mld. eur, vzrostl v roce 2005 o 9 % na hodnotu 2,64 mld. eur (tab. 1). Hlavním „tahounem„ růstu byl zejména vývoz do Ameriky, který se meziročně zvýšil o 43 %. Objem prodeje v Evropě naproti tomu vzrostl jenom mírně – asi o 6 %, vývoz do oblasti jihovýchodní Asie dokonce v důsledku pravidelného cyklického chování tamních trhů poklesl o 3 %. Podle odhadu 55 evropských podniků lze očekávat, že příznivý vývoj bude pokračovat a celkový obrat prodeje prostředků pro digitální zpracování obrazu v Evropě v roce 2006 vykáže růst asi o 14 % a překročí magickou hranici 3 mld. eur. Největší podíl z evropského trhu (asi 36,7 %) připadá na Německo, kde aktuální průzkum trhu potvrdil předběžné, velmi optimistické prognózy růstu. Obrat zde v roce 2005 vzrostl o 7 % a poprvé překonal úroveň jedné miliardy eur a v roce 2006 se zvýšil o dalších 9 % na novou rekordní hodnotu přesahující 1,1 mld. eur. Jenom za posledních šest let se tak objem trhu pro digitální zpracování obrazu v Německu zvětšil téměř o 70 %.

Obr. 1.

Obr. 1. Struktura evropských podniků zabývajících se digitálním zpracováním obrazu podle počtu pracovníků v roce 2005 (zdroj: EMVA)

Struktura podniků

Již dlouho je známo, že průmysl prostředků pro digitální zpracování obrazu je v Evropě především doménou malých a středně velkých podniků, které jsou jeho hlavní hnací silou. V několika posledních letech však lze pozorovat stále zřetelnější trend směřující k tomu, že v oboru začínají být aktivní i podniky s větším počtem pracovníků. To na jedné straně ukazuje na rychlejší dynamiku růstu odvětví, na druhé straně je to ale také důsledek spojování firem a zvyšující se internacionalizace podniků. Například podíl podniků s 51 až 100 pracovníky ve zmíněném oboru vzrostl během jednoho roku ze 16 % (2004) na 21 % (2005). Přesto ale 55 % podniků v tomto odvětví mělo v roce 2005 méně než dvacet pracovníků a jenom asi 5 % podniků zaměstnávalo více než 250 pracovníků (obr. 1). Typický evropský podnik vyrábějící prostředky pro digitální zpracování obrazu zaměstnával v roce 2005 v průměru 44 pracovníků.

Obr. 2.

Obr. 2. Rozdělení evropského trhu v roce 2005 podle výrobků (zdroj: EMVA)

Rozdělení obratu odvětví podle výrobků, odběratelů a aplikací

Schopnost dodat zákazníkovi vhodné a jeho specifické potřebě přizpůsobené řešení je již dlouho hlavní předností evropských výrobců prostředků pro digitální zpracování obrazu, kteří v tomto směru získali široké a fundované znalosti. To se také odráží v rozdělení obratu odvětví podle druhu produktů (obr. 2). Dobré dvě třetiny celkového obratu připadly v roce 2005 na systémy – rozdělené ještě na jednoúčelové uživatelské systémy a na univerzálně konfigurovatelné systémy. Asi jedna třetina celkového obratu odvětví připadla v Evropě na komponenty pro digitální zpracování obrazu. V poslední době mírně klesá podíl jednoúčelových uživatelských systémů na úkor univerzálně konfigurovatelných systémů. To dokazuje, že vzrostla výkonnost standardních systémů, které jsou dnes schopny zčásti převzít i úlohy, které byly dříve doménou jednoúčelových uživatelských systémů. V oblasti komponent zaznamenaly v roce 2005 zvýšení obratu především kompaktní kamery (standardní i inteligentní), a jejich podíl na celkovém obratu odvětví se tak zvýšil na 14 %. Naopak vzhledem k rozsáhlejšímu používání kamer s digitálními rozhraními klesl v Evropě podíl prodeje převodníků obrazu (frame grabber) zhruba na 6 %.

Obr. 3.

Obr. 3. Rozdělení evropského trhu v roce 2005 podle odběratelů (zdroj: EMVA)

Na prvním místě mezi evropskými odběrateli systémů pro digitální zpracování obrazů je s velkou převahou automobilový průmysl (včetně subdodavatelů) s podílem 30 % na celkovém obratu prodeje systémů, s velkým odstupem následovaný sklářským průmyslem s podílem 13 % a tiskařským průmyslem s podílem 10 % (obr. 3). Důležitými odběrateli jsou také elektrotechnický a elektronický průmysl (9 %) nebo gumárenský a plastikářský průmysl (5 %). Podobné rozdělení platí i pro největší trh, tedy německý, ale za povšimnutí stojí, že tiskařský průmysl je zde s podílem 2 % až na devátém místě. Evropští výrobci systémů realizovali v roce 2005 asi 16 % svého obratu v oblasti neprůmyslových aplikací, jako jsou např. systémy pro rozlišení jaterních skvrn a melanomů v medicíně, čtení registračních značek automobilů a automatické rozpoznávání protisměrného provozu v silniční dopravě nebo také identifikace osob podle snímání obrazu oční duhovky či otisků prstů. Hlavním odběratelem komponent pro digitální zpracování obrazu byl ve výrobním sektoru s podílem 17 % elektronický průmysl, ovšem největší podíl obratu z prodeje komponent ve výši téměř 35 % připadl na neprůmyslové aplikace, např. ve světelné mikroskopii, dopravní telematice, logistice nebo v poštovních službách.

Obr. 4.

Obr. 4. Rozdělení evropského trhu v roce 2005 podle použití (zdroj: EMVA)

Z hlediska použití dominují na evropském trhu odběratelé zajímající se o vizuální kontrolu diskrétních dílů a nekonečných materiálů (obr. 4). Asi 40 % obratu výrobců systémů pro digitální zpracování obrazu připadá na prodej zařízení pro inspekci diskrétních dílů. Inspekce nekonečných materiálů (pásů) je s podílem 26 % druhou nejsilnější oblastí použití. Na prostředky pro přesné dvou- či trojrozměrné (2D, 3D) proměřování výrobních dílů připadá asi 15 % obratu. K dalším důležitým a perspektivním oblastem použití patří rovněž vizuální řízení strojů a robotů (robot vision) s podílem 5 %, rozpoznávání dílů (6 %) nebo čtení symbolů, znaků a identifikačních kódů (5 %).

Motorem dalšího růstu je export

Evropští výrobci prostředků pro digitální zpracování obrazu vyvážejí každý rok větší část své produkce do mimoevropských regionů (tab. 1); v roce 2005 činil podíl jejich exportu již téměř 30 %, z čehož připadlo na Ameriku asi 15,5 % a na Asii 14,4 %. Protože nejsilnější podněty pro růst produkce v evropském průmyslu pro digitální zpracování obrazu v poslední době vycházejí z exportu, odborníci očekávají, že se exportní kvóty budou v příštích letech ještě dále zvyšovat. Platí to zejména pro velmi silně proexportně orientovaný německý průmysl. Zatímco v roce 2004 činil v Německu podíl exportu na celoročním obratu tohoto odvětví asi 47 %, v roce 2005 již vzrostl podíl exportu na rekordních 55 %, a poprvé tak překročil obrat prodeje na domácím trhu. Přitom podíl německého exportu do evropských zemí meziročně vzrostl ze 17 % na 23 % a podíl exportu do Severní Ameriky zaznamenal zvýšení z 11 % na 17 %.

Tab. 1. Evropský trh pro digitální zpracování obrazů

Celkový evropský trh

2004

2005

2006

 

mil. eur

podíl (%)

mil. eur

podíl (%)

mil. eur

podíl (%)

Obrat prodeje v Evropě

1,740

71,9

1,850

70,1

2,078

69,0

Objem vývozu do Ameriky

286

11,8

410

15,5

486

16,1

Objem vývozu do Asie

394

16,3

380

14,4

449

14,9

Celkem

2,420

100,0

2,640

100,0

3,013

100,0

Meziroční růst

12 %

9 %

14 %

Asociace EMVA

Evropská asociace EMVA, hlavní iniciátor a zpracovatel průzkumu, byla založena 24. května 2003 v Barceloně jako volné sdružení evropských výrobců prostředků pro strojové vidění a národních organizací pro strojové vidění. Nyní sdružuje 79 evropských výrobců z tohoto odvětví. Od svého založení asociace zajišťuje mnoho významných aktivit, od normotvorné činnosti, přes organizování odborných konzultací a analyzování trhu až po pořádání konferencí, které se konají každý rok vždy na jiném místě v Evropě. Poslední, v pořadí již čtvrtá konference aso­ciace EMVA s obchodně-technickým zaměřením se konala 30. června a 1. července 2006 ve finském Tampere. Zúčastnilo se jí více než 150 odborníků a byly na ní mimo jiné prezentovány i předběžné výsledky již zmíněného průzkumu.

Literatura:
[1] SCHWARZKOPF, P.: Europäischer Exportschlager: Bildverarbeitung. Inspect 7. (November 2006), č. 4, s. 34–37.

Ing. Karel Kabeš