Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky začínají s registrací

Konference Dny teplárenství a energeti­ky, která se bude konat od 23. do 25. dub­na 2014 v Hradci Králové, otevírá registraci. Navazuje na devatenáct ročníků konference pořádané Teplárenským sdružením ČR, nyní s novým názvem a koncepcí. „U příležitosti dvacátého výročí námi pořádané konference měníme tvář i program akce. Kromě tradič­ního obsahu chceme zdůraznit i technickou část a rozšířit působení na ostatní souvisejí­cí obory,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplá­renského sdružení ČR.

 
Dálkové zásobování teplem, na které je v ČR napojeno více než 1,5 milionu domác­ností, se ocitá ve složité situaci a jeho budoucnost může být nejistá. Ceny energetic­kých surovin, emisní povolenky, přísné emis­ní limity, prolomení limitů těžby uhlí, úspory tepla – to všechno je může ovlivnit. Dokáže se české teplárenství vyrovnat se všemi změ­nami a dokáže obstát v konkurenci s dalšími způsoby dodávek tepla?
 
Na tyto a další otázky se pokusí odpově­dět nejen zástupci Teplárenského sdružení ČR a vrcholového managementu teplárenských a energetických společností a státní správy. Konference také přivítá jejich technické pra­covníky, předsedy bytových družstev, staros­ty, představitele správy bytového fondu měst a obcí i technické firmy.
 
Na jednotlivých seminářích v královéhra­deckém kongresovém centru Aldis se bude diskutovat nejen o technice a technologiích pro soustavy zásobování teplem a chladem, ale také o nových tématech, jako jsou ener­getická náročnost budov, rozúčtování nákla­dů na teplo nebo územní energetická kon­cepce, které s teplárenstvím úzce souvisejí. Na hosty konference čekají i zajímavé exkur­ze – do uhelné teplárny v Opatovicích a malé vodní elektrárny Hučák.
 
„Dny teplárenství a energetiky jsou pří­ležitostí pro osobní setkání, diskuse i udr­žování kontaktů, které k podnikání neodmyslitelně patří. Proto se v našich přípra­vách soustředíme i na posílení společenské stránky akce,“ uvedl Aleš Pohl ze společ­nosti Exponex, která akci organizačně při­pravuje.
 
Aktuální informace i zajímavosti z příprav akce naleznou zájemci na stránkách www.dny-tep-en.cz, registrovat se mohou u orga­nizátora akce.
(ed)