Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Distribuce ropy ropovody Družba a IKL

MERO ČR, a. s., vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky. Ruskou ropu z ropovodu Družba přepravce Mero ČR přijímá ze Slovenska a dále přepravuje směrem do českých rafinerií. Ropovod IKL odbočuje v německém Voh­burgu z ropovodu TAL, vedoucího z Terstu do Německa, a dopravuje ropu do Centrálního tankoviště v Nelahozevsi.

Měření průtoku v Kloboukách u Brna

Ropovod Družba vstupuje na české území nedaleko Hodonína. Množství ropy přijaté ze Slovenska je na české straně měřeno ve stanici Klobouky u Brna (obr. 1). Před čtyřmi lety byla tato stanice osazována novými průtokoměry, přičemž největší důraz byl kladen na jejich přesnost, stabilitu a spolehlivost. Společnost Endress+Hauser pro tuto úlohu nabídla trojici Coriolisových průtokoměrů Promass F DN 150 s přesností 0,05 %. Výběrová kalibrace společně s korekcí hmotnostního průtoku na provozní tlak zajišťuje nejvyšší možnou přesnost měření, nezávislou na provozních podmínkách. Trojice paralelně zapojených průtokoměrů přináší flexibilitu v podobě možnosti měření širokého rozsahu provozních průtoků a také zálohy pro případ údržby a rekalibrace jednoho z osazených průtokoměrů. Hmotnostní průtok, ale i hustotu, objemový průtok a teplotu zde tyto přístroje bezproblémově měří již čtyři roky.

Coriolisovy průtokoměry Promass s přesností 0,05 % jsou na trhu průmyslových průtokoměrů špičkou. Průtokoměry Promass z Klobouk u Brna jsou každé dva roky rekalibrovány na přesné kalibrační trati Endress+Hauser, čímž je zajištěna dlouhodobá metrologická přesnost. Pro garanci přesnosti měření i v krátkodobém výhledu bylo však zapotřebí speciální vysoce přesné zařízení, které by bez demontáže součaných průtokoměrů na místě spolehlivě umožňovalo ověřovat jednotlivé instalované průtokoměry. Mezi základními požadavky na toto zařízení byla kromě velké přesnosti i stabilita, velký rozsah průtoků a minimální vliv na dosavadní měření. Společnost Endress+Hauser proto dodala kompletní systém s malým objemovým pístovým proverem (ověřovacím průtokoměrem; obr. 2), který umožňuje přesně ověřovat Coriolisovy i jiné objemové a hmotností průtokoměry až do průtoku 1 800 m3/h v širokém teplotním i tlakovém rozsahu. Hodnoty naměřené na tomto přístroji, měřeném průtokoměru i přidružených měřicích přístrojích včetně přesného hustoměru jsou zpracovávány přepočítávačem průtoku, který celý měřicí systém zároveň řídí. Provoz proveru a jeho celkovou metrologickou návaznost na mezinárodní standardy zajišťuje Český metrologický institut. Od října 2011 byly na tomto přístroji úspěšně ověřeny nejenom současné tři Coriolisovy průtokoměry Promass, ale i další průtokoměry z měřicích stanic rafinerií.

Měření průtoku podél potrubí

Z přijímací stanice v Kloboukách u Brna je ropa dále přepravována směrem k Centrálnímu tankovišti v Nelahozevsi a k rafineriím. Přijímací stanice v Kloboukách ale kromě ruské ropy přebírá i ropu z Moravských naftových dolů. Ta má odlišné fyzikální a chemické vlastnosti a zpracovává se jiným způsobem než ruská ropa. Řídicí systém ropovodu umožňuje jednotlivé dávky rozlišit a sledovat je až do nádrží tankoviště nebo k rafineriím. Kromě měření tlaku podél potrubí, který je důležitý pro zachování konzistence ropy a jejího průtoku (mění se od 5,2 MPa za čerpací stanicí po 0,5 MPa před další čerpací stanicí), používá přepravce Mero pro rozlišení jednotlivých přepravních dávek, ale i pro příležitostnou kontrolu aktuálního průtoku v provozu příložné ultrazvukové průtokoměry. Pro tyto účely dodala společnost Endress+Hauser stacionární i přenosné ultrazvukové průtokoměry Prosonic Flow (obr. 3). Tyto průtokoměry vynikají zejména snadnou a rychlou instalací, univerzální použitím pro potrubí DN 15 až DN 4 000 a jednoduchou obsluhou.

Měřicí stanice v rafineriích

Do rafinerií nebo centrálního tankoviště teče ropa ještě přes měřicí stanice, které zajišťují obchodní styk mezi přepravcem ropy a provozovatelem rafinerií (obr. 4). Také zde je vzhledem k velkému protečenému množství ropy kladen důraz na velkou přesnost měření. Všechny měřicí stanice jsou proto osazeny vždy dvojicí průtokoměrů Promass F s nejlepší kalibrací s nejistotou průtoku 0,05 % a hustoty 1 kg/m3. Oba průtokoměry mohou měřit paralelně pro zajištění maximálního průtoku nebo v sérii pro vzájemnou kontrolu průtokoměrů. Pro dosažení největší přesnosti je stejně jako v přijímací stanici v Kloboukách u Brna zavedena kompenzace průtoku na tlak. Všechny stanice jsou také schváleny pro obchodní měření průtoku podle evropské směrnice MID.

Všechny stanice jsou schváleny pro obchodní měření průtoku podle evropské MID a jejich přesnost je pravidelně kontrolována. Ačkoliv byly stanice schváleny pro nejlepší možnou přesnost 0,3 %, kterou metodika schválení připouští, je jejich skutečná nejistota mnohem menší. Vynikající přesnost celého systému trvale potvrzují hodnoty o protečeném množství z přijímací stanice, které se od výstupních hodnot hmotnosti na slovenské straně a celkových hodnot hmotnosti všech měřicích stanic zpravidla neliší o více než 0,1 %.

David Slepička,
produktový specialista na průtok,
Endress + Hauser Czech s. r. o.

Obr. 1. Přijimaci stanice ropy ze Slovenska, Klobouky u Brna

Obr. 2. Malý objemový prover pro ověřování přesných průtokoměrů, Klobouky u Brna

Obr. 3. Příložný ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow 93T

Obr. 4. Měřicí stanice ropy, Kralupy nad Vltavou