Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Dispečerské a manažerské řízení energocentra podniku Chemosvit Energochem

Splnění nových ekologických limitů, vyžadovaných v blízké budoucnosti legislativou EU, zabezpečí pouze komplexní moderní řídicí systémy, které jsou schopny obslou­žit složité technologické procesy, zabezpečit optimální a efektivní chod a zároveň za­jistit napojení na přenosovou soustavu, včetně následného zobchodování. Nejnověj­ším příkladem uvedení moderního energetického zdroje do provozu je projekt ve společnosti Chemosvit Energochem ve slovenském Svitu. Příroda v těsné blízkosti Ta­ter si bude moci oddechnout. Díky vyšší technologické, technické a kvalitativní úrov­ni bude možné výrazně omezit negativní vliv na životní prostředí a současně zlepšit efektivitu provozu.
 
Původní teplárna ve společnosti Chemo­svit Energochem v podtatranském městě Svit se i přes průběžnou modernizaci dostala za hranici efektivního ekonomického a eko­logického provozu. Tento zdroj zásoboval tepelnou a částečně elektrickou energií jak společnosti v areálu mateřské společnosti Chemosvit, tak rovněž město Svit.
 
Pro omezení emisí pod budoucí emisní li­mity a zlepšení hospodárnosti výroby rozhod­lo vedení společnosti o vybudování moderní­ho kogeneračního zdroje. Jako generální do­davatel kompletního investičního celku byla vybrána společnost TEDOM, která dodala pět kogeneračních jednotek, každou s výkonem 2 MW elektrické energie a 2 MW tepelné­ho výkonu, a dále tři kotle, každý s výkonem 6,5 MW tepelných (obr. 1). Novým požadav­kem byla technická připravenost na dodávky podpůrných služeb pro SEPS, a. s. (Sloven­ská elektrizačná prenosová sústava). Zkušeb­ní provoz nové jednotky byl zahájen 30. srp­na 2010. Akce byla částečně financována z ev­ropských fondů.
 
Dispečerský a manažerský informační sys­tém (obr. 2) byl navržen za spolupráce spo­lečností Energodata a IPESOFT ze Žiliny. Kromě běžných požadavků na dispečerský systém teplárny musel dodaný systém na zá­kladě požadavků SEPS na úrovni informač­ních systémů poskytovat možnost zařaze­ní do sekundární podpůrné služby, terciární podpůrné služby a řízení obchodu s energie­mi v reálném čase.
 
Pro dosažení uvedených cílů byl instalo­ván systém Ipesoft ROVE (Řízení Obcho­du a Výroby Energií), který, spolu se svými nadstavbami, umožňuje komplexně realizovat požadované funkce. K zadávání požadavků a potvrzování dodaných služeb a jejich kva­lity dispečinku SEPS je určen terminál LFC (Load Frequency Control), který dodala spo­lečnost Energodata.
 
Celé řešení dispečerského a manažerské­ho systému je možné rozdělit podle těchto základních funkcí:
  • monitorování a řízení technologie v kom­plexním měřítku,
  • sledování a bilancování výroby a spotřeby energií, plánování výroby,
  • řízení podpůrných služeb,
  • řízení obchodu s energiemi.

Monitorování a řízení technologie v komplexním měřítku

 
Dodaná technologická zařízení byla vy­bavena vlastními řídicími jednotkami. Mo­nitorovací a řídicí systém sbírá provozní data z technologie a zajišťuje jejich přenos do nadřazeného systému. Zde se data zpracovávají podle příslušných řídicích algorit­mů a realizuje se zpětná vazba na techno­logická zařízení, pohony a ostatní zařízení. Systém nastavuje alarmy a podporuje jejich nastavení, filtruje data a zaručuje bezpečné odstávky. Tato část systému je provozována bez trvalé obsluhy.
 

Obchodní dispečink

 
Obchodní dispečink umožňuje realizovat ne­jen efektivní obchodování s energiemi z vlast­ních zdrojů, ale i klasický obchod s energe­tickými komoditami.
 
Systém pro podporu obchodování a sprá­vu rizik Ipesoft SELT dovoluje obchodníkovi zpracovávat údaje o jednotlivých obchodních partnerech, technických pod­mínkách, cenách, komoditách (elektřina, profily, plyn, CO2) a virtuálních odběrných mís­tech, získávat ekonomické a další informace, bez kte­rých má obchodník ztíženou rozhodovací situaci. Ipesoft SELT obsahuje funkce s vaz­bou na řízení rizik – sledová­ní protistran a jejich ratingu, schvalování odevzdávacích míst, typů kontraktů a ob­chodních knih. K samozřej­mostem patří plnohodnotná podpora pro správu a řízení transakcí libovolného typu – nákup, prodej, obchodování na hraničních profilech, ex­port a import, aukce na pře­nosové kapacity, deriváty apod. Sem též patří monito­rování stavu kontraktů a mo­delování složitých obchod­ních případů.
 
Specializovaný archiv Ipesoft EDA je určen pro pokročilou práci s časovými řadami. Podporuje statistické a analytické výpočty a má vlastní nástro­je pro uživatelskou tvorbu bilancí. Je otevře­ný pro všechny zdroje dat, jež v současnosti připadají v úvahu. Spravuje data pro projek­ty Ipesoft SELT i Ipesoft SKEI.
 

Řízení výroby energií

 
Nedílnou součástí projektu je automati­zované řízení výroby energií prostřednictvím systému komplexních energetických infor­mací Ipesoft SKEI. Kromě vizualizace aktu­álních a historických dat, jejich konsolidace a poskytování dat obchodnímu dispečinku (obr. 3) umožňuje hodnotit výrobu a spo­třebu elektřiny, tepla, plynu, vody a ostat­ních komodit.
 
V rámci takto komplexního dispečerského a manažerského informačního systému bylo realizováno množství komunikačních proto­kolů na externí zdroje dat, na řídicí a regulač­ní systémy technologií a na obchodní měření, např. elektroměry.
Komplexní dispečerský a manažerský informační systém poskytuje pracovníkům energocentra v jednotném informačním sys­tému možnost realizovat funkce nutné pro obchodování s energiemi a podpůrnými služ­bami, přípravu a plánování provozu, bilanco­vání výroby a spotřeby energií, správu smluv a obchodních procesů s protistranami, faktu­raci a několik dalších aktivit, které urychlu­jí návratnost vložené investice. Jednoduchý rozvoj systému podle budoucích požadavků je zaručen jednotným prostředím a disponi­bilitou autorů jak informačního systému, tak vlastního projektu.
 

Závěr

 
Společnost Ipesoft má mnohaleté zkuše­nosti s řešeními rozsáhlých informačních sys­témů, na které jsou kladeny velké požadav­ky ohledně stability, kvality, bezporuchovosti a rychlé odezvy. V současné době patří k nej­významnějším společnostem v oboru na Slo­vensku. Disponuje několika desítkami vývojových pracovníků a více než patnáctiletý­mi zkušenostmi s vývojem systémů reálného času pro energetiku a průmysl. Nejčerstvějším úspěchem společnosti je ocenění za projekt ří­zení provozu a obchodu s energiemi v želez­niční společnosti ŽSSK Cargo, které se stalo IT řešením roku 2010 ve Slovenské republice (viz článek na str. 17). Mezi zákazníky společ­nosti Ipesoft patří nejdůležitější společnosti na Slovensku, např. SEPS (Slovenská elektrizač­ná a prenosová sústava), Slovenské elektrárne (včetně pobočky v Čechách), Slovnaft, Sloven­ský plynárenský priemysel, mnoho tepláren a průmyslových podniků. V České republice je významným zákazníkem např. společnost Kor­lea Invest, jeden z nejdůležitějších obchodníků s energiemi ve střední Evro­pě, jehož podporu obchodo­vání plně zabezpečují systé­my Ipesoft. V poslední době se stal zákazníkem Ipesoftu také koncern ČEZ, se kterým byl podepsán kontrakt na realizaci energetické databanky.
 
Pro průmyslové podni­ky nabízí společnost Ipesoft systémy MES. Nejnovějším softwarovým nástrojem pro průmysl je PM Toolkit (Per­formance Monitoring Tool­kit), který je určen pro po­užití v jednotlivých provozech a technologických linkách a umožňuje za vel­mi přijatelnou cenu v reál­ném čase získávat a vyhod­nocovat základní informace o provozu výrobních zaříze­ní. Získané údaje zobrazu­je a vyhodnocuje celkovou efektivitu zařízení.
 
Od května 2010 má Ipe­soft dceřinou společnost v České republice se sídlem v Ostravě a kanceláří v Pra­ze. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2009 proběh­la akvizice společnosti Inse­ko, přibyly do nabídky společnosti také pro­dukty firmy INFOR-EAM pro správu majet­ku a údržby.
(Radim Adam, IPESOFT, spol. s r. o.)
 
Obr. 1. Tři kotle Vitomex o tepelném výkonu po 6,5 kW
Obr. 2. Dispečink energocentra
Obr. 3. Sumární přehled o výrobě energie
Obr. 4. Přehled o výrobě tepla