Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Dial Telecom je dodavatelem komunikační infrastruktury pro RWE v České republice

V souvislosti s požadavky na tzv. unbundling, který Evropská unie prosazuje v rámci svých energetických směrnic, došlo v České republice k oddělení plynárenských společností od provozovatelů přenosové soustavy zemního plynu. Dokončení unbundlingu v koncernu RWE znamená i důsledné oddělení telekomunikační a informační infrastruktury koncernu RWE od infrastruktury tranzitního přepravce plynu, společnosti NET4GAS.

Stav před zahájení projektu

Společnost NET4GAS je vlastníkem privátní telekomunikační sítě, jejíž základ tvoří optické kabely položené v koridoru jejích tranzitních plynovodů. Zbývající součásti skupiny RWE v České republice až dosud používaly tuto síť jako základ společné komunikační struktury. Správu této společné sítě vykonávala společnost RWE Interní služby. Z důvodu dokončení unbudlingu i v oblasti telekomunikací a informačních systémů zahájila společnost RWE Interní služby kroky k vybudování vlastní komunikační infrastruktury nezávislé na síti společnosti NET4GAS a k důslednému oddělení činností i v oblasti správy komunikačních sítí RWE a NET4GAS.

Společnost RWE Interní služby vypsala v polovině srpna 2011 výběrové řízení na dodavatele páteřních linek, které měly tvořit základ nové telekomunikační sítě WAN MPLS (Multiprotocol Label Switching) pro datovou, hlasovou a obrazovou komunikaci s přístupem do centrálního datového centra společností skupiny RWE v České republice. 

Požadavky výběrového řízení

Páteřní komunikační linky byly poptávány jako ethernetové spoje se službou lambda (lambda-spoje) o rychlosti 1 Gb/s, které budou propojovat v kruhové topologii lokality společnosti RWE v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Plzni. Zároveň bylo požadováno nezávislé připojení centrálního datového centra RWE dalšími dvěma ethernetovými lambda-spoji s rychlostí 1 Gb/s do dvou různých bodů uvedeného kruhu. Bylo požadováno optické předávací rozhraní s tím, že služby mohou být předány i na CWDM na vlnových délkách v pásmu 1 470 až 1 610 nm.

Velký důraz byl ve výběrovém řízení kladen na vysokou dostupnost služeb (99,99 % podle SLA) a dobu opravy do čtyř hodin od nahlášení incidentu. Dále byla vyžadována striktní nezávislost připojení na úrovni fyzické vrstvy, aby byla zajištěna maximální spolehlivost provozu sítě. Poptávka na služby typu lambda vycházela z požadavku naprosté transparentnosti kanálu a nesdílené a nepřepínané technologie přenosu dat a z požadavků na malé zpoždění a ethernetový rámec MTU (Maximum Transmission Unit) pro bezproblémový přenos paketů MPLS v síti.

Společně s poptávkou na páteřní lambda--spoje byla poptávána přístupová infrastruktura L2 pro připojení podzemních zásobníků plynu společnosti RWE Gas Storage. Společnost provozuje jeden podzemní zásobník v Čechách v lokalitě Háje u Příbrami a pět dalších zásobníků na Moravě – Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Štramberk a Třanovice. Požadavek zadavatele byl zřídit ethernetové přístupové okruhy L2 o kapacitě 100 Mb/s a o dostatečné hodnotě parametru MTU pro přenosy MPLS. Bylo požadováno metalické předávací rozhraní 100Base-TX. Byla požadována průměrná měsíční dostupnost služby 99,0 % s dobou opravy nepřesahující čtyři hodiny.

Realizace projektu

Po předložení nabídek a jejich vyhodnocení byla pro poskytování požadovaných služeb vybrána společnost Dial Telecom, a to se závazkem na období pěti let.

Dial Telecom je dlouhodobým partnerem RWE v oblasti telekomunikací, disponuje vlastní velmi spolehlivou a kapacitní sítí, která umožnila splnit požadavky zákazníka. Ethernetové lambda-spoje 1 Gb/s, propojující centrály jednotlivých regionálních plynárenských distribučních společností, pražskou centrálu RWE Transgas a datové centrum RWE v Brně, byly zrealizovány prostřednictvím přenosové sítě DWDM společnosti Dial Telecom o kapacitě n × 10 Gb/s či n × 40 Gb/s. Dial Telecom má zkušenosti s provozem sítě DWDM již od roku 2005 a její kapacita a rozsah se od té doby mnohonásobně zvětšily. Takto dimenzovaná síť, která má přesah i do sousedních zemí – Německa, Slovenska a Polska – má z hlediska potřeb korporátních zákazníků obrovské rezervy, a proto může nabízet kapacity podle aktuálních potřeb zákazníků.

Přístupová infrastruktura L2 pro připojení podzemních zásobníků plynu byla poskytnuta prostřednictvím plně redundantní 10Gb/s páteřní datové sítě firmy Dial Telecom. Velkou výhodou společnosti Dial Telecom je i skutečnost, že páteřní datová síť ve velkém rozsahu využívá na fyzické vrstvě optická vlákna v koridoru plynovodů, a tudíž se připojení podzemních zásobníků pomocí optické sítě přímo nabízelo.

Bezpečnost optických kabelových tras v koridorech plynovodů byla jistě také jednou z věcí, které vedle ceny a navrženého řešení sehrály svou roli při výběru poskytovatele komunikačních služeb.

S ohledem na zákonné termíny unbundlingu byl zadavatelem kladen velký důraz na rychlost zřízení služeb. V důsledku pečlivé přípravy, vysokého nasazení techniků společnosti Dial Telecom, externích dodavatelů, specialistů společnosti RWE Interní služby a kvalitního řízení projektu se podařilo zprovoznit všechny požadované lambda-spoje a L2-okruhy do tří týdnů od objednání zadavatelem. Korektní přístup a vzájemná spolupráce obou stran je zřejmá i ze skutečnosti, že realizace byla v plném proudu, i když se ještě „ladila“ konečná verze smlouvy mezi oběma partnery.

Před předáním byly provedeny testy všech linek v dohodnutém rozsahu. Pro služby typu lambda 1Gb/s to byl test L2 optical end-to-end BERT a pro okruhy 100 Mb/s byly provedeny testy RFC2544 Ethernet Test a Electrical L2 Traffic Test pro různou velikost rámců (64 bitů, 1 600 bitů a náhodnou velikost rámce).

Výsledná struktura linek pro nově budovanou síť WAM MPLS pro společnosti koncernu RWE v České republice je zřejmá z obr. 1.

Od poloviny listopadu kdy společnost Dial Telecom předala všechny linky do užívání společnosti RWE Interní služby, poskytuje všechny služby v objednaném rozsahu a ke spokojenosti zákazníka. 

Pavel Kvíčala, oddělení výstavby a údržby přístupových sítí, Dial Telecom, a. s.

Obr. 1. Struktura linek pro nově budovanou síť WAM MPLS pro společnosti koncernu RWE v České republice

Unbundling

Unbundling je proces zrušení přirozeného monopolu podnikatelských subjektů v oblasti energetiky, které jsou zároveň výrobci, přenosci, distributoři i obchodníci, jež prodávají energii zákazníkům (podobný proces probíhal v oblasti telekomunikací). Cílem je liberalizovat trh a umožnit přístup na trh všem výrobcům a dodavatelům energie. Pravidla pro unbundling stanovují direktivy EU.

(ed)

Pojmy z telekomunikační techniky

   Lambda-spoj je transparentní optický spoj dvou bodů vytvořený podle požadavků zákazníka. Kapacita spoje se zvyšuje přenosem několika signálů s různými vlnovými délkami v jednom optickém vláknu (WDM, Wavelength-Division Multiplexing). Vydělovací multiplexory umožňují ze spoje vydělit signály s požadovanými vlnovými délkami. Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) umožňuje přenos čtyř až osmi signálů v jednom optickém vláknu, přičemž separace mezi vlnovými délkami je 10 až 20 nm. Dense Wave Division Multiplexing (DWDM) umožňuje přenos 160 i více kanálů v jednom optickém vláknu, přičemž separace mezi vlnovými délkami je menší než 0,8 nm. Nevýhoda DWDM ve srovnání s CWDM je vysoká cena a technický náročnost infrastruktury, výhoda je mnohem větší přenosová kapacita.

   Přenos MPLS (Multiprotocol Label Switching) je založen na vkládání značky mezi
2. a 3. vrstvu ISO/OSI, tj. mezi spojovou a síťovou vrstvu (někdy se označuje L2+). Vložení této značky umožňuje směrovat datový tok, nikoliv jednotlivé pakety. Spoj je nesdílený, nepřepínaný, směrování je realizováno speciálním signalizačním mechanismem. Výsledkem je velmi rychlé a spolehlivé spojení.

   Přístupový okruh L2 je okruh založený na Ethernetu se směrováním paketů podle adres MAC na druhé vrstvě ISO/OSI. Jde o vhodné řešení tam, kde uživatel potřebuje velkou dostupnost služby a velkou kapacitu přenosu za přijatelnou cenu.