Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Desigo CC: spolehlivé řízení a ochrana v prostředí s nebezpečím výbuchu a v čistých prostorech

Společnost Siemens představila nejnovější možnosti využití svého systému Desigo CC pro řízení technického zařízení budov v náročných podmínkách prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v čistých prostorech v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Desigo CC integruje všechny řídicí a kontrolní funkce v budově, dokáže zajistit vytvoření optimálních podmínek prostředí a zároveň i bezpečnost a ochranu vysoce citlivých pracovišť podle přísných kritérií.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pro maximální snížení rizika výbuchu sleduje integrovaný systém řízení technického zařízení budov Desigo CC neustále činnost odsavačů a dalších vzduchotechnických zařízení. V závislosti na požadavcích výroby kontroluje odvod vznikajících plynů a par a zabraňuje tak kontaminaci ovzduší v budově a vzniku výbušné atmosféry. Systém dynamicky nastavuje rychlost výměny vzduchu tak, aby vždy byla koncentrace výbušných látek v ovzduší snížena na bezpečnou úroveň. Monitorován je také případný pokles tlaku hasiva při požáru. Dokonce je možné automatizovat některé procesy v krizových situacích a přizpůsobit je tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám prostředí: např. je možné v situaci, kdy je detekován požár, vytáhnout vnější žaluzie, což poskytuje požárním sborům lepší přehled o situaci. Do systému Desigo CC mohou být také integrovány evakuační systémy, které při vyhlášení poplachu snižují možnou paniku a navádějí osoby bezpečně ven z budovy. Evakuační postupy jsou automaticky přizpůsobovány rozsahu incidentu a aktuální situaci v místě, přičemž personál obdrží jasné a přesné instrukce.

Čisté prostory

V čistých prostorech ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví požadují regulatorní orgány dodržování a validování parametrů, jako jsou teplota, vlhkost, tlak vzduchu (přetlak proti vnějšímu prostředí), rychlost proudění vzduchu a množství částic ve vzduchu. Systémy udržující parametry prostředí musí být validovány a jejich činnost je průběžně dokumentována. Snímače v systému Desigo CC průběžně monitorují až 100 kritických parametrů kvality prostředí, mají potřebnou certifikaci i menší nejistotu měření než podobné snímače používané jinde v automatizaci budov. Je-li překročena horní nebo dolní mez jednoho z parametrů prostředí, je okamžitě signalizován poplach. Kdykoliv zaměstnanec upraví parametry systému, musí být tyto úpravy zaznamenány a plně zdokumentovány. Každý uživatel se musí identifikovat unikátním jménem a heslem, popř. svými biometrickými charakteristikami. Souvislé protokolování (audit trail) je plně automatické, přičemž funkce „povinný komentář“ vyžaduje, aby uživatelé při jakékoliv změně uvedli její důvod. Data jsou ukládána prostřednictvím CMT (Compact Monitoring Technology) tak, že záznamy nelze dodatečně žádným způsobem pozměnit. Elektronické ukládání dat místo dříve běžných papírových záznamů usnadňuje následné statistické analýzy. Při poruše lze vysledovat, co jí předcházelo, a tak snáze odhalit příčinu.

Desigo CC kontroluje také oprávnění k přístupu do čistých prostor a umožňuje prostory a osoby v nich sledovat průmyslovými kamerami. Videodohled nejen zvyšuje zabezpečení materiálů a zařízení v čistých prostorech, ale rovněž zvyšuje bezpečnost osob v kritických situacích.

Desigo CC je plně integrovaný systém pro všechny subsystémy v budově

Desigo CC umožňuje propojit subsystémy pro řízení cirkulace vzduchu, klimatizaci, větrání, osvětlení, přístupové systémy, zabezpečovací systémy a systémy elektronické požární signalizace do jednoho celku. To dovoluje zvýšit energetickou efektivitu budov. Vytápění a klimatizaci je tak možné řídit podle individuálních požadavků jednotlivých technologií a např. v místnostech, kde není žádná obsluha, systém sám vypne osvětlení. V případě, že požární detektory zjistí nadlimitní výskyt hořlavých látek v ovzduší, spustí poplach, popř. automaticky aktivují protipožární opatření a hasicí systémy. Přístupové systémy přitom poskytují přehled o tom, kolik lidí se v budově nachází, a videodohled usnadňuje práci záchranářům.

Více informací: www.siemens.com/desigo. 

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 1. Čisté prostory se nevyskytují jen ve farmacii a zdravotnictví, ale také při výrobě a montáži náročných elektronických a mechatronických produktů