Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

DesignMATE usnadňuje realizaci segmentů sběrnice Foundation Fieldbus

Organizace Fieldbus Foundation nabí­zí nový volně dostupný softwarový nástroj DesignMATE™, určený k podpoře projektování, ověřování funkceschopnosti a dokumen­tování základních segmentů sběrnice Founda­tion Fieldbus H1 (FF).
 
Snadno ovladatelný ná­stroj automaticky kontrolu­je aktuální uspořádání dané­ho segmentu z hlediska jeho souladu se specifikací fyzic­ké vrstvy sběrnice FF obsa­žené v mezinárodní normě IEC 61158-2 (Type 1). Ko­neční uživatelé si tak mohou kdykoliv ověřit, zda daná sběrnicová infrastruktura, charakterizovaná např. dél­kami kabelů, typy a počty in­stalovaných přístrojů, zvole­nými napájecími zdroji atd., bude provozuschopná. Ná­stroj DesignMATE také po­máhá předvídat možné potíže s budoucím segmentem sběrnice ješ­tě předtím, než bude realizován. Umožňuje uživateli rychle provádět potřebné výpočty, eliminovat lidské chyby, pracovat produktiv­něji a omezit administrativu provázející pro­jektování segmentu sběrnice na nevyhnutel­né minimum.
 
Softwarový nástroj DesignMATE lze vol­ně stáhnout z webové stránky organizace Fi­eldbus Foundation (www.fieldbus.org). Na­bízí intuitivní pracovní rozhraní dovolují­cí uživateli pracovat s myší metodou „táhni a pusť“. Segmenty sběrnice se zobrazují ve stylizované podobě na exportovatelných ob­rázcích (obr. 1). K dispozici jsou také doku­menty ve standardním formátu (*.rtf) k tis­ku. Uživatelé mohou analyzovat a kontrolo­vat hlavní parametry fyzické vrstvy sběrnice, např. napájecí napětí a zatížení na všech svorkách napájecího zdroje, vazebních čle­nů sběrnice i provozních přístrojů. Zjištěné odchylky od specifikace sběrnice se zazna­menávají a současně v podobě prostého tex­tu zobrazují uživateli, který tudíž může ob­ratem zajistit nápravu.
 
Nástroj DesignMATE má také jedinečnou schopnost brát v úvahu teplotu okolního pro­středí a parametry kabelu, jejichž hodnoty pro výpočet lze snadno zadat v příslušných dia­logových oknech. Implicitní hodnoty délky odbočky a zátěžového proudu přístroje stačí zadat pouze jednou.
 
Dále nástroj DesignMATE obsahuje knihovny všech typických komponent sys­tému FF, včetně např. napájecích zdrojů, vazebních členů pro běžné i nebezpečné zóny závodu, a provozních přístrojů od mnoha růz­ných výrobců automatizační techniky. K dis­pozici je také snadno použitelný editor zaří­zení umožňující vytvářet uživatelské knihov­ny přístrojů.
 
Nový nástroj je užitečnou pomůckou jak pro inženýrské kanceláře či integráto­ry systémů, kteří navrhují nové nebo roz­šiřují dosavadní provozy se spojitými tech­nologickými procesy, tak i pro inženýrský i technický personál, který v závodech do již existujících segmentů sběrnice FF přidá­vá nová zařízení.
[Fieldbus Foundation, 25. ledna 2011.]
(sk)
 
Obr. 1. Základní zobrazení segmentu sběrnice Foundation Fieldbus H1 ve volně dostupném softwarovém nástroji DesignMATE