Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Deset nejčastějších chyb při nákupu automatizační techniky

Ambicí každého projektu automatizačního zařízení je hospodárně a včas poskytnout a dále trvale plnit požadované automatizační funkce. Ne vždy se toto zdaří. O tom, že jde o téma velmi často diskutované mezi uživateli i dodavateli automatizační techniky, svědčí skutečnost, že mezi deseti nejčtenějšími články publikovanými na významném portálu Automation.com v roce 2009 je i příspěvek M. Colemana z firmy Bosch Rexroth s názvem The 10 most common mistakes made when purchasing automation. Čtenářům časopisu Automa tento příspěvek přinášíme po částečné úpravě v české verzi.
 
Proces nákupu automatizačního zařízení může být někdy poměrně hladký, jindy ale velmi dlouhý a obtížný. V následujících odstavcích je uveden seznam deseti nejčastějších chyb, se kterými se lze setkat při nákupu automatizační techniky, se stručnými komentáři. Seznam a komentáře jsou sestaveny s použitím poznatků shromážděných mnoha jednotlivci se zkušenostmi s nákupem či prodejem automatizační techniky.
 

1. Chybějící specifikace požadavků na automatizační zařízení

 
Nespecifikuje-li kupující předem své představy a očekávání, co se týče výkonnosti, estetických hledisek a preferovaného hardwaru automatizačního systému, bude výsledkem zmatek, nedorozumění a následně konflikt. Jsou-li kupujícím podrobně specifikovány požadavky, je projektant automatizačního systému nucen přezkoumat všechny aspekty daného projektu. A přestože na jedné straně máte zájem na tom, aby dodavatel řešil vaši automatizační úlohu kreativně, musí vám současně být naprosto jasné, co od výsledku jeho práce očekáváte. Jednoduchá specifikace cílů automatizačního projektu může obsahovat
např. tyto údaje:
  • očekávané výkonové charakteristiky (tj. doba trvání cyklu, výtěžnost, dostupnost stroje nebo systému, požadavky na kvalitu či jiné cíle kritické z hlediska výkonnosti),
  • seznam preferovaných technických prostředků (programovatelné automaty, ventily, roboty atd.: dáváte-li přednost komponentám určitých značek, je důležité o tom co nejdříve informovat integrátora vašeho automatizačního systému),
  • konstrukční požadavky (např. na bezpečnost, provedení elektroinstalace a potrubních rozvodů, na ergonomii a také upozornění na různé překážky v závodě, omezenou podlahovou plochu atd.),
  • informace o vyráběném produktu (např. obrázky, informace o současném způsobu výroby či jakékoliv jiné důležité vlastnosti konečného výrobku),
  • kritéria přijetí (tj. čím hodláte podmiňovat převzetí dodávky stroje nebo systému).
 

2. Opomenutí návštěvy případných integrátorů automatizačního systému před zahájením nabídkového řízení

 
Často se poptávky na automatizační systém rozesílají jednotlivým integrátorům při jen zcela minimální povědomosti o kvalitách těchto firem. Výsledky návštěvy jednoho či několika potenciálních dodavatelů v rané fázi procesu nákupu vám umožní snáze posoudit proveditelnost a životaschopnost nabízeného řešení i schopnosti vašeho potenciální partnera. Protože jste při ní zhlédli případné budoucí zařízení, umožní vám taková návštěva mnohem snáze proniknout do detailů následné nabídky a také si mnohem jasněji uvědomit celkový rozsah práce, kterou bude při realizaci vaší zakázky třeba vynaložit. Výsledkem pro vás bude větší vypovídací schopnost obdržených cenových nabídek a možnost snáze je porovnat.
 

3. Nesprávný odhad nákladů na automatizační projekt

 
Většina z nás ví o alespoň jednom případu, kdy manažer svému nadřízenému předložil návrh automatizačního projektu, s nímž uspěl, ale výrazně přitom podcenil výši nákladů na realizaci. Poté, aby neztratili tvář, vedoucí i jeho podřízení většinou soustředí své úsilí na udržením výdajů ve „správných“ mezích namísto na správné vyřešení dané úlohy. Takový přístup zcela jistě povede k redukci vytčených cílů a ústupkům i tam, kde byste ustupovat neměli. Rozhodně lepší způsob je opatřit si cenovou nabídku ještě před tím, než se svým nápadem předstoupíte před finančníky ve vašem podniku. Většina integrátorů vítá možnost zapojit se do práce na projektech v jejich co nejranější fázi. Nejlepší cestou je kvalitní, na řešení problémů zaměřená konzultace s potenciálním dodavatelem (popř. potenciálními dodavateli) automatizační techniky, která přinese prospěch všem zúčastněným, a ze které si dokonce můžete odnést i několik variant řešení vašich problémů. Jestliže se projektu věnujete dostatečně důsledně, nemělo by pro vás být příliš obtížné získat před tím, než jdete za svým nadřízeným, předběžný odhad nákladů.
 
Skutečností je, že pečlivé plánování vždy přinese úsporu peněz v budoucnu, ačkoliv počáteční výdaj může být na první pohled větší.
 

4. Nedostatečná technická způsobilost vlastních pracovníků

 
Firmy často nakoupí určitou automatizační komponentu nebo systém, aniž by zvážily, zda jejich pracovníci mají dostatečné odborné znalosti nezbytné k uvedení této techniky do provozu a ke každodenní péči o ni. Nezapomeňte vzít v úvahu všechny výdaje, které si nová, vám dosud neznámá technika vyžádá. Existuje nemálo firem, které se zprvu rozhodly ušetřit výdaje na externího integrátora systému, přičemž výsledkem bylo, že ho stejně musely najmout později, poté, co projekt již nabral dále nepřijatelné zpoždění. Když firma vydává miliony na novou automatizační techniku, znamená pro ni rychlá instalace a uvedení zařízení do provozu také rychlejší návrat investovaných prostředků. Proč od začátku riskovat, že váš nový klíčový produkt přijde na trh se zpožděním?
 

5. Nedostatečné zapojení výrobních pracovníků do procesu automatizace

 
Operátoři obsluhující automatizovaný stroj nebo zařízení mohou rozhodnout o tom, zda výsledek automatizačního projektu bude oceněn jako dobrý, nebo jako špatný. Umožněte proto pracovníkům z výroby účast na projektu od jeho samotného počátku. Přidělte jim aktivní roli a umožněte jim přijmout projekt za vlastní. V současném výrobním prostředí, kde se mnoho pracovníků spolupodílí na projektech zdokonalování výrobních procesů a zavádění tzv. štíhlé výroby, představují pracovníci přímo spjatí s výrobou velmi významný zdroj tvůrčích nápadů. A protože mají nejblíže k výrobnímu procesu, mohou včas identifikovat případné problémy, a tím předejít značným časovým i jiným ztrátám. Sledujete-li koncept štíhlé výroby, můžete také zjistit, že ve skutečnosti potřebujete méně automatizační techniky, než jste si původně mysleli, či popř. vyřešit své problémy změnou způsobu využití nebo rekonfigurováním dosavadního zařízení.
 

6. Nedostatečná komunikace s dodavatelem automatizační techniky

 
V konstruktivní komunikaci je třeba pokračovat i poté, co dodavatel převzal podrobné požadavky na budoucí automatizační systém. Důležité je přitom slovo „konstruktivní“. Jen dokumentovat všechny rozhovory a shromažďovat psaná sdělení pro detailní archivaci není zdaleka dostačující. Vaše firma a vámi vybraný dodavatel musí tvořit tým. Kontrolujte s dodavatelem v určitých okamžicích podrobně postup prací na projektu a vždy ho bez prodlení informujte o jakýchkoliv nastalých problémech. Využívejte také možnosti, které nabízí moderní technika. Díky široké nabídce kvalitního softwaru pro tvorbu prostorových (3D) modelů tuhých těles a možnosti pořádat porady po síti, videokonference apod. se lze navzájem setkávat i velmi často a také mít stále velmi dobrý přehled o tom, co váš dodavatel automatizační techniky projektuje. Včas tak zachytíte případné chyby a zajistíte si kvalitní konečný výsledek.
 

7. Převzetí automatizační techniky od dodavatele dříve, než je zcela připravena

 
Nedovolte dodavateli automatizačního zařízení, aby je u vás instaloval dříve, než je zcela hotové. Jestliže něco takového připustíte, zpravidla je výsledkem delší než původně plánovaná doba uvádění automatizačního systému do provozu a narušení vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem. Změny v projektu a odstraňování závad až po instalaci systému u zákazníka jsou u jakéhokoliv projektu tím největším zdrojem dodatečných nákladů. Dojde-li k nim, nakonec nejen zaplatíte opravy na místě, ale utrpíte také ztrátu z neuskutečněné výroby produktu, o němž jste předpokládali, že bude dodán na trh v určitou dobu.
 

8. Nedodání aktuálních výkresů a dílů odpovídajících technickým podmínkám dodavateli

 
Udržet ve správném a aktuálním stavu vlastní dokumentaci je pro většinu firem trvalý problém. Jestliže dodavatel nemá včas aktuální výkresovou dokumentaci k projektu, dojde k nákladným zpožděním. A ani ti nejlepší z integrátorů automatizačních systémů nedokážou vždy dostatečně včas zjistit nesoulad mezi skutečností a výkresy, takže pak nezbude, než projekt přepracovat. Velmi důležité také je, aby dodávané díly odpovídaly platným technickým podmínkám.
 

9. Produkt není zkonstruován podle potřeb automatizované výroby

 
Existují výrobky zkonstruované tak, že jejich výrobu či montáž nelze automatizovat. Některé komponenty není možné při výrobě podávat automaticky a podle toho, jak často se obměňuje sortiment vašich výrobků, může být automatická výroba určitého dílu ekonomicky neopodstatněná. Je-li automatizace obtížná, může být vhodnější použít poloautomatické nebo i manuální postupy.
 

10. Volba techniky nevhodné pro danou úlohu

 
Neprovede-li vedoucí automatizačního projektu dostatečně kvalitní vstupní analýzu, může se vybraná automatizační technika nakonec ukázat jako neefektivní, zejména nejde-li o nákup realizovaný jako část dlouhodobé automatizační strategie. Bude předpokládaný systém možné přizpůsobit podle budoucích nových požadavků, aniž by bylo nutné začínat pokaždé znovu „od podlahy“? Existuje komerčně dostupná komponenta vhodná pro vaši úlohu? Měli byste použít otevřený, tj. pružný, nebo naopak uzavřený automatizační systém? A co štíhlá výroba a manuální výroba? Jste si skutečně jisti, že potřebujete automatizovat? To jsou typy otázek, na něž byste měli znát odpověď dříve, než začnete konstruovat stroj nebo zařízení či investovat do automatizace.
 

11. Na závěr

 
Při pečlivé volbě postupu se ve své automatizační praxi jistě dokážete vyhnout alespoň těm největším a nejčastějším chybám, jak jsou naznačeny v článku. Pak máte poměrně velkou naději, že zkušenost, kterou si v sobě uložíte, až z vašeho nového výrobního zařízení vyjdou první produkty, bude radostná. A to na obou stranách – jak u uživatele, tak i u dodavatele automatizačního systému.
 
[– : Top 10 Articles of 2009 on Automation.com. Automation Weekly, 6. ledna 2010, on-line, cit. 8. 1. 2010. Dostupné z <http://www.automation.com/automation-news/e-newsletter-archives>.]

(sk)