Deň nových technológií 2014

Tak ako každý rok, aj roku 2014 sa v októbri konala na pôde Žilinskej univerzity vedecká konferencia Day of New Technologies (DoNT), deň nových technológií, zameraná na prvky automatickej identifikácie a ich aplikáciu do procesov. Aj tento ročník sa niesol v tradičnom duchu a pokrýval tri základné stavebné kamene. Za prvé je to akademická oblasť so svojimi víziami a riešeniami a s prezentáciou výskumnej činnosti, druhá oblasť je zameraná na technologické novinky a riešenia a tretia oblasť sú partneri z praxe, ktorí by akademické snahy a výsledky výskumu s podporou nových technológií mali transformovať do svojej praxe.

 
Svojou aktívnou účasťou konferenciu podporili jej obvyklí partneri a spoluorganizátori – spoločnosti GS1 Slovakia a Kodys Slovensko, so zaujímavými príspevkami z praxe. GS1 Slovakia začala spoluprácu s akademickou oblasťou, ktorej výsledkom bola participácia zástupcov Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity na budovaní Laboratória automatickej identifikácie tovaru a služieb už v roku 2008. Ďalším konkrétnym výsledkom tejto spolupráce bol seminár DoNT 2009, ktorý fakulta organizovala opäť v spolupráci so združením GS1 Slovakia a firmou Kodys Slovensko.
 
Prispievatelia z akademickej oblasti pochádzali z domácich a zahraničných univerzít, např. Pardubickej univerzity (Dopravnej fakulty J. Pernera), Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava a partnerského laboratória ILAB RFID, ČVUT Praha, Technickej univerzity Košice, Fakulty výrobných technológií v Prešove, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences a ďalších.
 
Nosné témy konferencie boli hlavne oblasť aplikácie technológií automatickej identifikácie a technológie RFID s príspevkami ako Čipové meranie času, Využitie QR kódov v oblasti dopravných služieb, Využitie technológie RFID pri dynamicky sa pohybujúcich prepravných a manipulačných jednotkách, Near-Field Communication Technology for Informing Blind and Visually Impaired Persons during movement Traffic Intersections, UHF RFID teplotní a vibrační senzor, T & T systém založený na mýtnej OBU rozšírenej o RFID a mnohé ďalšie.
 
Po jubilejnom, piatom ročníku v roku 2014 stála pred organizátormi nemalá úloha: s úspechom prekročiť pomyselnú časovú hranicu a posunúť sa do ďalšieho obdobia. Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 zástupcom z rôznych oblastí výskumu a vývoja, marketingu, prevádzky a podobných oblastí. To, že sa garantom konferencie a vedeckému výboru podarilo správne stanoviť smerovanie a oblasti konferencie a organizačnému výboru zabezpečiť jej korektný a úspešný priebeh, svedčia aj výsledky pravidelnej ankety.
 
Čo je potešujúce, konferencie plní svoj účel – prenos poznatkov medzi univerzitou a praxou, o ktorom svedčia aj výsledky sledovania záujmu o účasť, resp. motivácia účasti, zhruba rovnomerne rozdelené medzi:
  • získanie kontaktov s možnými spolupracovníkmi alebo riešiteľmi (28 %),
  • získanie informácií o nových technológiách vo všeobecnosti (27 %),
  • získanie informácií a poznatkov z oblasti automatickej identifikácie pre možnú implementáciu v našej firme (21 %).
 
O tom, že konferencia je pozitívne hodnotená aj jej účastníkmi, vypovedajú aj výsledky prieskumu, kde viac ako 60% spokojnosť (veľmi spokojný alebo spokojný) dosiahli všetky hodnotené ukazovatele – dostupnosť konferencie, kvalita prednášok a celkový subjektívny dojem. Ostatné ukazovatele, ako je úroveň webové stránky a dostatok informácií o konferencii v predstihu, sú pre organizátorov podklady na zlepšenie v budúcnosti a ďalšie výzvy.
 
V rámci konferencie boli realizované aj sprievodné akcie – návšteva partnerského laboratória spoločnosti GS1 a návšteva laboratórií na univerzite – Laboratória automatickej identifikácie AIDCLab a Laboratória pre RFID techniku v dopravných systémoch v rámci Centra excelentnosti pre inteligentné dopravné systémy (CEII IDS), ktoré boli rovnako vysoko hodnotené (viac ako 80 %).
 
O prínosoch konferencie hovorí aj skutočnosť, že takmer všetci účastníci majú záujem účastniť sa aj v ďalšom ročníku, z toho väčšina aktívne. Ďalší ročník sa bude konať na jeseň 2015. Vďaka patrí aj mediálnym partnerom, časopisom ATP Journal, Automa, Sdělovací technika; možno niektorý z príspevkov bude zverejnený aj na ich stránkach.
 
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.,
garant konferencie,
Ing. Alena Koštálová, PhD.,
Ing. Peter Kolarovszki, PhD.