Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Dedikované systémy pro zpracování obrazu

číslo 5/2004

Dedikované systémy pro zpracování obrazu

Proces přípravy použití systému pro zpracování obrazu v technologickém procesu výroby vyžaduje velmi úzkou spolupráci mezi zákazníkem a dodavatelem. Pouze dokonalé porozumění detailům potřeb zákazníka vede ke kvalitní specifikaci úlohy, bez níž nemůže vzniknout žádný kvalitní systém pro zpracování obrazu. Systémy pro zpracování obrazu jsou mnohem více než jiné části výrobního zařízení závislé na optických vlastnostech výrobků, se kterými pracují. Ve fázi přípravy specifikace je proto často nezbytné si na místě prohlédnout výrobní proces a uskutečnit experimenty s reálnými výrobky. Teprve na základě výsledků experimentů je možné vybrat vhodný způsob kontroly parametrů výrobku požadovaných zákazníkem. Nezřídka se stává, že ve spolupráci se zákazníkem je nutné vytvořit novou definici měřených parametrů, která je v souladu s požadavky zákazníka a zároveň s možnostmi měřicí metody.

Obr. 1.

Kategorie systémů pro zpracování obrazu

Systémy pro zpracování obrazu lze rozdělit do těchto dvou kategorií:

  • obecné systémy pro zpracování obrazu,
  • dedikované systémy pro zpracování obrazu.

Obecné systémy

Obecný systém pro zpracování obrazu je nástroj určený větší skupině uživatelů. Zahrnuje množinu funkcí pro zpracování obrazu. Obecný systém je vyvíjen podle předpokládaných modelových situací dané skupiny uživatelů. Hlas jednoho uživatele je statisticky brán v potaz v dlouhodobém horizontu. Jestliže tedy nezanedbatelná skupina uživatelů projeví podobné přání ohledně rozšíření systému, je pravděpodobné, že v další verzi systému (aktualizuje se typicky jednou za rok) bude toto rozšíření v podobě nové funkce obsaženo. Jednotlivý uživatel tedy v praxi může počítat jen s těmi funkcemi, které jsou v dané chvíli v systému implementovány. Přitom je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že daná funkce uvedená v uživatelské příručce nebo propagačním materiálu nemusí fungovat či splňovat očekávání uživatele. Práce s obecným systémem pro zpracování obrazu je velmi efektivní, pokud řešený problém dostatečně odpovídá modelové situaci předpokládané výrobcem. V opačném případě se řešení problému stává časově náročným až nemožným. Výrobce systému nezaručuje jeho použitelnost pro konkrétní úlohu zákazníka. Garance činnosti funkcí přítomných v systému je sporná (málokterý výrobce krabicového softwaru opraví chybu, kterou nahlásil jeden uživatel, dříve než v příští verzi, pokud vůbec). Do kategorie obecných systémů pro zpracování obrazu patří krabicový software pro PC a rovněž většina tzv. inteligentních kamer.

Dedikované systémy

Dedikovaný systém pro zpracování obrazu naproti tomu je systém připravený tzv. na míru zákazníkovi. Od toho se odvíjí jednak efektivní řešení úloh specifikovaných zákazníkem, jednak garance funkčních schopností podle specifikace definované zákazníkem. Pro výrobce dedikovaného systému je snadné opravit případnou chybu nebo upravit chování systému podle požadavku zákazníka, protože nemusí řešit problém s verzemi sdílenými různými zákazníky. Dodavatel dedikovaného systému je v přímém kontaktu se zákazníkem. Ke splnění veškerých jeho přání je motivován tím, že je na příjmech od konkrétního zákazníka přímo závislý. Zmíněný dodavatel může jít mnohem dále v řešení problémů zákazníka, např. v kalibraci a s ní spojené přesnosti měření.

Systémy firmy Neovision

Firma Neovision, s. r. o., se specializuje především na dodávky dedikovaných systémů pro zpracování obrazu. V poslední době vedl zájem zákazníků k rozšíření její nabídky o inteligentní kamery německé firmy Vision & Control.

Základní náplní činnosti firmy Neovision je zajistit zákazníkovi komplexní dodávku systému pro zpracování obrazu. Dlouholeté zkušenosti v oboru umožňují pracovníkům firmy efektivně analyzovat zadanou úlohu zpracování obrazu, navrhnout manipulaci s výrobkem a vybrat nejvhodnější hardware ze současné nabídky na trhu. Při výběru hardwaru je kladen důraz rovněž na spolehlivost systému a na zajištění jeho údržby z hlediska jeho dlouhodobého využívání.

Významná část systémů pro zpracování obrazu dodávaných firmou Neovision je určena pro přesné měření (obr. 1). Právě požadavky zákazníků na přesné měření vedly k tomu, že tato firma vyvinula a implementovala metody, které dovolují měřit s velmi velkou přesností. Systémy firmy Neovision se používají v nejrůznějších odvětvích průmyslu, kde velmi často pracují v nepřetržitém provozu. O jejich spolehlivosti svědčí i to, že fungují v České republice, ale i v zámoří.

Ing. Petr Palatka,
Neovision, s. r. o.

Neovision, s. r. o.
Barrandova 409
143 00 Praha 4
Tel.: 225 273 650
Fax: 225 273 680
e-mail: neovision@neovision.cz
http://www.neovision.cz

Inzerce zpět